АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Б. Непрямий розвиток комах

Читайте также:
 1. II. Розвиток математичних знань.
 2. II. Розвиток математичних знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. III. Розвиток математичних знань.
 10. III. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

бЭ Jf^BL. J^gXt rti vv*« '*^^f/ личинка m^

яйце личинки (німфи) різних стадій /W йн\ ^<(Ш1ЯН>^

£L£lкомаха

^^> лялечка

Доросла комаха З по^ым^вр^^

З неповним перетворенням j^SSV

(перелітна сарана) ^Вв^до

B. Прямий розвиток ^ЩЬL^flfefe^^

синиця більша r% Sr У т^)

Выводковый тип ^^шЛ W^ (горобині) Ш/~~^ ш In^JT

^ '■ ч пташенята

V \ J

4. Забезпечення зараження хазяїв. Ви знаєте, що паразитичні тварини часто попадають різними шляхами в організм хазяїна на фазі личинки. Так, з їжею в організм людини попадають личинки котячої двуустки, ціп'яків, широкого лентеца, трихинеллы; з водою - печіночного сосальщика, ришты; через шкіру - анкілостоми й ін. паразитів. В організмі хазяїна личинки мігрують у певні тканини й органи, де й завершується їхній розвиток.

Ріст організмів- це поступове збільшення їхньої маси й розмірів завдяки тому, що процеси синтезу речовин переважають над процесами їхнього розщеплення. В одноклітинних організмів ріст здійснюється в інтерфазі, а в багатоклітинних - протягом індивідуального розвитку. Характер росту особин кожного виду визначається спадково й залежить від регулятор-ных механізмів організму, зовнішніх умов і ін. факторів. У тварин ріст регулюється нервовою системою, а також біологічно активними речовинами (гормонами, нейрогормонами й ін.), у рослин - фітогормонами.

Ріст буває обмеженим і необмеженим. Обмежений рістспостерігається в тих випадках, коли особина, досягши певних розмірів і, як пра-atno,полової зрілості, припиняє його (одноклітинні організми, членисто--огие, круглі хробаки, птаха, ссавці тварини й людина й ін.). При необмеженому ростузбільшення розмірів і маси тіла організмів про-.хгжается до їхньої смерті (багато вищих рослин, багатоклітинні водорості, "оибы, стрічкові й многощетинковые хробаки, риби, що плазують і ін.).

Залежно від будови покривів тіла, особливостей онтогенезу й поза-_-їхніми умовами середовища перебування ріст буває безперервним або періодичним. В: лучае безперервного ростуорганізм поступово збільшується, поки не досягне певних розмірів або не наступить його смерть. Періодично рістспостерігають у тих випадках, коли періоди збільшення розмірів орга-- змов чергуються з періодами припинення росту. Наприклад, тварини, «■..;кэщие щільну кутикулу (круглі хробаки, членистоногие), ростуть тільки в ті "• - :.юды, коли скидають старі покриви, а нові ще не затверділи (пе-да*од линьки). Ріст припиняється й тоді, коли під впливом неблаго-тс=тных умов організми переходять у стан спокою (напр., період зим-*е": спокою, літньої посухи й т.д.). Ріст рослин і багатьох тварин можна тс-тратить штучно, впливаючи на них біологічно активними речовинами (фітогормонами, гормонами), які припиняють розподіл клітин або " :'.':зят реакції пластичного обміну.Регенерація.Винятково важливе значення для реалізації «Етогенеза має таке загальбіологічне явище, як регенерація (мал. 54). Регенерація (від лат. регенератио - відновлення) - це процеси відновлення організмом втрачених або

:зврежденных частин, а також цілісного організму з опреде-

:шной його частини. Завдяки регенерації постійно обновляються

:оетки й тканини, строк функціонування яких вичерпаний (клет-

:W епітелію кишечнику, крові й ін.), необхідні для нормаль-

вй життєдіяльності організму. Процеси регенерації також

: - гз основі вегетативного розмноження.

1 У різних груп тварин проявляється різна здатність f до регенерації (мал. 54). У деяких безхребетних тварин цілісний організм здатний відновлюватися з незначної його частини. Наприклад, у губок, у яких відсутні диференційовані тканини, відомі випадки, коли цілісний організм регенерував з растертой клітинної маси. У гідри (кишечнополостные) організм може відновлюватися з 1/200, а в ресничных хробаків - з 1/100 частини. Добре розвинена здатність до регенерації в багато- і малощетинковых хробаків, деяких ракоподібних (напр., крабів), иглокожих.

Серед хребетних тварин регенерація цілісних органів характерна для хвостатих земноводних (напр., тритони здатні відновлювати кінцівки, хвіст, очі, деякі внутрішні органи), деяких плазуючих (напр., ящірки відновлюють втрачену частину хвоста). З підвищенням рівня організації організмів здатність до регенерації зменшується. Так, у птахів, ссавців тварин і людини зберігається тільки здатність до загоєння ран, зрощенню костей, відновленню клітин і тканин, чий строк функціонування вичерпаний.

Регенерація у тварин можлива як за рахунок недиференційованих клітин (напр., проміжних клітин кишечнополостных), так і спеціалізованих (напр., у тритонів кришталик ока відновлюється за рахунок клітин райдужної оболонки).

Процеси регенерації відбуваються завдяки міжклітинним і межтканевым взаємодіям, впливу біологічно активних речовин, нервової й імунної систем, а також спадкоємним факторам.

Добре розвинена регенерація й у рослин, здатних відновлювати ушкоджені або втрачені тканини й органи, а також цілісний організм із певної його частини: видозмінених пагонів, кореневих, листових, стеблевых черешків (мал. 42). У рослин важлива роль у процесах регенерації належить утворювальній тканині, клітини якої здатні ділитися й давати початок тканинам різних типів. Іноді можуть відновлювати здатність до розподілу й деякі диференційовані тканини. Процеси регенерації в рослин регулюються біологічно активними речовинами - фітогормонами, що стимулюють розподіл і спеціалізацію клітин в ушкоджених ділянках.

ВИСНОВКИ

Постэмбриональное розвиток тварин буває прямим і непрямим. Розрізняють обмежений і необмежений, безперервний і періодичний ріст організмів. Винятково важливе значення для розвитку й існування організмів має регенерація - процеси відновлення втрачених або ушкоджених частин, а також цілісного організму з певної його частини.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке постэмбриональное розвиток? Які розрізняють гу. ~ы постэмбрионального розвитку тварин? 2. Що таке эм-|ьргонизация розвитку? Яке її біологічне значення? 3. Ка-:ze функції, необхідні для існування й поширення виду, виконують личиночные фази розвитку? 4. Яким жи-:ггзым властиве прямий і непрямий розвиток? 5. Що таке ріст? Вгхие типи росту вам відомі? 6. Що таке регенерація? Ка-Ьсзо її біологічне значення?

Подумайте! У чому полягає біологічне значення пряжі й непрямого типів розвитку у тварин?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)