АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО МИРУ ЯК ВІДБИТТЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 4. I. Суспільство як соціальна система.
 5. I.2. Система римского права
 6. NDS і файлова система
 7. WAIS – информационная система широкого пользования
 8. X. Налоги. Налоговая система
 9. А. Система потребностей
 10. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики
 11. Автоматизированная система управления запасами агрегатов и комплектующих изделий (АС “СКЛАД”).
 12. Автономная (вегетативная) нервная система

Згадаєте!Що вивчає біологічна наука - систематика?

Розмаїтість органічного миру.У складі сучасної біосфери нараховують більше 3 млн видів живих істот, з них тварин - близько 2 млн, рослин - приблизно 600 тис., інші - це гриби, прокаріоти й віруси. Життя на Землі

існує близько 3,8 млрд років. Учені підрахували, що у вигляді викопних залишків збереглося не більше 0,1-1,0% вимерлих видів, яких відомо біля мільйона. Тому реальне число видів, коли-небудь, що жили на Землі, становить від 100 мільйонів до мільярда. Таке величезне биоразнообразие на видовому рівні обумовлено двома причинами: наявністю різних рівнів організації живої матерії й пристосуваннями організмів до різних умов існування.

Принципи класифікації організмів.Вам уже відомо, що учен-систематики визначають приналежність організмів до того або іншого виду. Різні види поєднують у групи (таксони) вищих рангів (категорій), кожна з яких має індивідуальну наукову назву латинською мовою. Основнісистематичні категорії- це вид, рід, сімейство, загін (у ботаніку- порядок), клас, тип (у ботаніку - відділ) і царство. Будь-який вид, незалежно від того, існує він нині або вимер, необхідно класифікувати, тобто віднести до кожної із зазначених категорій. Наприклад, собака домашня має наступне систематичне положення:

Вид Собака домашня - Canis familiaris

Рід Собака - Canis

Сімейство Собачі - Canidae

Загін Хижі - Carnivora

Клас Ссавці - Mammalia

Тип Хордові - Chordata

Царство Тварини - Animalia

Крім основних, у систематику деяких груп організмів застосовують ще й додаткові (необов'язкові) систематичні категорії (підвид, підрід, підродина, надсімейство, підклас, надклас і ін.) Наприклад, вид Собака домашня належить до надкласу Чотириногі (Tetrapoda), підтипу Хребетні (Vertebrata) і подцарству Багатоклітинні (Metazoa).

Системи живих організмів бувають штучні йприродні. Основний критерій для побудови штучної (формальної) системи- це ступінь подібності в будові классифицируемых об'єктів, без якого-небудь обліку ступеня їхнього історичного споріднення. Такі системи створюють через недолік відомостей про ту або іншу групу, зокрема про онтогенез і екологічні особливості її представників, викопних формах і ін. Наприклад, тривалий час у штучний тип Чирви поєднували плоских, круглих і кільчастих хробаків і деяких інших тварин, а у відділ Папоротникообразные - папороті, плауни й хвощі.При побудові природних (філогенетичних) системвикористають наступні принципи: всі сучасні види - це нащадки викопних форм, що обумовлено безперервністю життя; внаслідок дивергенції кожна систематична група име-

ет загального предка, тобто монофилетическое походження. Таким чином, ступінь подоби видів є наслідком спільності їхнього походження й вона буде тим менше, ніж далі порівнювані види розійшлися в процесі історичного розвитку в результаті дивергенції. Дивися форзац стор. 1-2.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)