АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

NDS і файлова система

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 4. I. Суспільство як соціальна система.
 5. I.2. Система римского права
 6. WAIS – информационная система широкого пользования
 7. X. Налоги. Налоговая система
 8. А. Система потребностей
 9. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики
 10. Автоматизированная система управления запасами агрегатов и комплектующих изделий (АС “СКЛАД”).
 11. Автономная (вегетативная) нервная система

NDS призначена для керування такими мережевими ресурсами, як сервери і томи операційної системи NetWare, але вона не забезпечує керування файловою системою. Файли і каталоги не є об’єктами NDS. З’єднувальною ланкою між NDS і файловою системою є об’єкт Volume, що містить файли і каталоги.

На жорстких дисках сервера створюються розділи NetWare (від одного до чотирьох). Розділи, у свою чергу, розбиваються на томи. Під час інсталяції системи слід обов’язково створити томи на ім’я SYS для збереження системних файлів й утиліт адміністрування. Для збереження прикладних програм і даних користувача рекомендується створювати окремі томи.

Організація даних на томах файлового сервера в NetWare подібна до організації даних на дисках персонального комп’ютера в операційних системах DOS і Windows. Дані зберігаються в ієрархічній структурі каталогів, яку часто називають деревом каталогів (не плутати з деревом каталогів NDS). Ім’я ресурсу на диску сервера формується майже так само, як у DOS або Windows. Наприклад, повне ім’я каталогу 123 на сервері NWSRV можна задати у вигляді NWSRV/SYS:123, де NWSRV — ім’я сервера, SYS — ім’я тому, а 123 — ім’я каталогу. Файл DOCUMENT.TXT, що міститься у підкаталозі DATA, можна ідентифікувати як NWSRV/SYS:123\DATA\DOCUMENT.TXT.

Так само, як і DOS або Windows, NetWare використовує атрибути файлів і каталогів.

Для зміни атрибутів файлів, що містяться у будь-якому каталозі, або атрибутів самого каталогу, треба мати право доступу MODIFY до цього каталогу. У разі створення нового файлу по умовчанню у нього включається єдиний атрибут — ARCHIVE.

Для керування файлами і каталогами NetWare надає достатньо великий набір утиліт, зокрема, FLAG, FILER тощо.

Використовуючи стандартні засоби керування деревом каталогів, можна змінювати права доступу користувачів до файлів і каталогів, перелік яких наведено у табл. 13.3.

Таблиця 13.3. Права доступу до файлів і каталогів

Право доступу Опис (для каталогу) Опис (для файлу)
READ (Читати) Надає можливість читати вміст існуючих файлів Надає можливість читати вміст файлу
WRITE (Записати) Надає можливість модифікувати вміст існуючих файлів Надає можливість модифікувати вміст файлу
CREATE (Створити) Надає можливість створювати файли і підкаталоги у даному Надає можливість відновити видалений файл
ERASE (Видалити) Надає можливість видаляти існуючі файли і підкаталоги Надає можливість видалити файл
ACCESS CONTROL (Керувати доступом) Надає можливість модифікувати права доступу і фільтр успадкування прав для каталогу Надає можливість модифікувати права доступу і фільтр спадкування прав для файлу
MODIFY (Модифікувати) Надає можливість перейменовувати файли і каталоги та змінювати їхні атрибути Надає можливість перейменовувати файл і змінювати його атрибути
FILE SCAN (Сканувати файли) Надає можливість одержати список файлів,що містяться у каталозі Надає можливість одержати список файлів, якщо для каталогу ана­логічне право не встановлено
SUPERVISOR (Адмініструвати) Надає повні права доступу до каталогу та його вмісту Надає повні права доступу до файлу

 

При цьому потрібно пам’ятати таке:

· права доступу до файлу завжди мають перевагу над правами доступу до каталогу;

· права доступу до файлів у каталозі успадковуються від самого каталогу, навіть якщо вони не надані файлам безпосередньо.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)