АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зіркоподібні мережі

Читайте также:
 1. Адресація в мережі Інтернет
 2. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 3. Бездротові мережі без інфраструктури
 4. Глобальні інформаційні мережі.
 5. Деревоподібна топологія мережі
 6. Кільцеві мережі
 7. Комутатори мережі Ethernet 10BASE-Т
 8. Лекція №1. Поняття архітектури мережі. Топології мереж
 9. Лекція №2. Організаційна структура мережі. Призначення і характеристики елементів мережі
 10. Лекція №20. Структура кадру LAPF. Процедурні характеристики мережі FR
 11. Лекція №3. Сегменти мережі. Побудова мережі за територіально-функціональною ознакою. LAN, MAN, WAN

Зіркоподібна мережа (рис.2.16) характеризується наявністю центрального вузла комутації — мережевого сервера, через який надсилаються всі повідомлення.

Додатковими функціями мережевого сервера є узгодження швидкості роботи абонентських систем та перетворення протоколів обміну, що дає можливість одній мережі об’єднувати різнотипні абонентські системи.

 

 

Рис. 2.16. Структура зіркоподібної мережі, де:

АС – абонентська система; МС – мережевий сервер

 

Поряд з перевагами подібні мережі мають низку недоліків. Зокрема, при підключенні великої кількості абонентських систем підтримання високої швидкості комутації потребує значних апаратурних витрат. Крім того, велике функціональне навантаження центрального вузла зумовлює його складність, що, природно, позначається на його надійності. У зв’язку з цим, у більшості сучасних зіркоподібних мереж (рис. 2.17) функції комутації абонентських систем і керування мережею розподілені між мережевим сервером і комутатором.

Мережевий сервер підключається до комутатора як звичайна абонентська система, якій надається максимальний пріоритет. У цьому випадку структура центрального вузла значно спрощується. Використання вузла з більш простою структурою одночасно дає змогу досягти досить високої швидкості передачі даних.

 

Рис. 2.17. Структура зіркоподібної мережі з розподіленим керуванням, де:

АС – абонентська система; МС – мережевий сервер


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)