АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНАХ

Читайте также:
 1. XV. 9. Хімічні джерела електричної енергії
 2. Вимірювання енергії однофазного змінного струму. Індукційні лічильники електроенергії
 3. Вимірювання кута фазового зсуву з перетворенням його на код
 4. Вимірювання кута фазового зсуву з перетворенням його на струм чи напругу
 5. Вимірювання кута фазового зсуву методом зрівноважуючого перетворення
 6. Допустима поверхнева кількість потоку енергії в різних областях оптичного випромінювання
 7. Заняття 24 . З”єднання джерела та приймача енергії зіркою.
 8. Інтегруючі цифрові вольтметри постійного струму із частотно- імпульсним перетворенням
 9. Калориметричний (тепловий) метод вимірювання потужності і енергії
 10. Лекція № 7. Методи перетворення ортогонального креслення
 11. Миттєве поглинання пружної енергії

Згадаєте! Що таке обмін речовин і перетворення енергії? Що таке нуклеотид?

Загальна характеристика обміну речовин. Існування живих організмів можливо тільки завдяки надходженню в них живильних речовин з навколишнього середовища, їхньому перетворенню й виведенню з організму продуктів життєдіяльності. Сукупність цих процесів називається обміном речовин, або метаболізмом (від греч. метаболе - зміна).

Процеси, пов'язані з поглинанням з навколишнього середовища, засвоєнням і нагромадженням речовин, використовуваних для синтезу необхідних організму з'єднань, називають асиміляцією (від лат. ассимилятио - уподібнення, ототожнення). Сукупність реакцій синтезу, що забезпечують розвиток клітин і відновлення їхнього хімічного складу, називають пластичним обміном.

Процеси обміну речовин, які приводять до розпаду певних з'єднань, називаються дисиміляцією (від лат. дис -приставка, що означає порушення, і ассимилятио). Таким чином, асиміляція й дисиміляція - це дві взаємозалежні сторони єдиного процесу обміну речовин і перетворення енергії в живих організмах.

Процеси асиміляції не завжди врівноважені процесами дисиміляції. Так, в організмах, що розвиваються, переважають процеси асиміляції. Завдяки цьому забезпечується нагромадження речовин і ріст організмів. При інтенсивній фізичній роботі, недоліку живильних речовин або старінні переважають процеси дисиміляції. Якщо втрату маси й енергії (при недоліку живильних речовин) не компенсувати посиленим харчуванням, то відбувається поступове виснаження, що приводить зрештою до загибелі організму.

Обмін речовин неможливий без відповідних перетворень енергії. У процесі життєдіяльності організми поглинають із навколишнього середовища енергію в певних формах, а потім

повертають туди її еквівалентна кількість, але вже в інших формах. Сукупність реакцій розщеплення складних з'єднань, що супроводжуються виділенням енергії, називають енергетичним обміном.

Для живих організмів Землі основним джерелом енергії є сонячне світло, завдяки якому прямо або побічно задовольняються їхні енергетичні потреби. Організми, здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних, називають автотрофами (від греч. аутос - сам і трофе - їжа). Одні з них використають для синтезу енергію світла - це фототрофы (від греч. фотоз - світло). Фототрофные організми безпосередньо поглинають сонячну енергію й використають неї для забезпечення процесів життєдіяльності або ж акумулюють її у вигляді хімічних зв'язків синтезованих з'єднань. Інші організми для цього використають енергію, що звільняється в ході хімічних реакцій - це хемотрофы (від греч. хемейа - хімія).Тварини, гриби й більшість прокаріотів належать до ге-теротрофам (від греч. гетерос - іншої). Джерелом енергії для них є органічні речовини, синтезовані іншими організмами (живі істоти, їхні залишки або продукти життєдіяльності), які вони одержують із їжею.

У біологічних системах енергія існує в різних формах, здатних перетворюватися одна в іншу, тому що використається в організмі для забезпечення різних процесів: хімічних (переважно реакцій біохімічного синтезу), механічних (скорочення м'язів, руху мікроорганізмів), електричних (проходження нервового імпульсу по нервовому волокну), теплових (підтримка певної температури тіла), світлових (перетворення енергії хімічних зв'язків в енергію світіння в деяких мікроорганізмів, комах, глибоководних риб і ін.).

Аденозинтрифосфорная кислота і її роль у біоенергетичних процесах. У ході реакцій енергетичного обміну частина енергії розсіюється у вигляді тепла, а частина - запасається у высокоэнергетических (макроэргических) хімічних зв'язках певних органічних сполук. Таким універсальним з'єднанням є аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).Молекула АТФ - це нуклеотид, що складається із залишків азотистої підстави (аденина), вуглеводу (рибозы) і трьох залишків фосфорної кислоти (мал. 23).

Якщо при дії відповідного ферменту (А ТФ-азы) від молекули АТФ отщепляется один залишок фосфорної кислоти, то АТФ перетворюється в аденозиндифосфорную кислоту (АДФ) і при цьому звільняється приблизно 42 кдж енергії; якщо два залишки фосфорної кислоти, то утвориться аденозинмонофос-форная кислота (АМФ), і звільняється до 84 кдж енергії. Молекула АМФ може розщеплюватися далі.

‡агрузка...

Таким чином, під час розщеплення АТФ виділяється велика кількість енергії, використовуваної для синтезу необхідних організму з'єднань, підтримки певної температури тіла й ін. функцій. Крім того, частина звільняє энергии, що, іде на синтез самої АТФ із АДФ або АМФ і молекул фосфор-аой кислоти, при цьому між залишками фосфорної кислоти в молекулах АДФ або АТФ виникають макроэргические зв'язку. Тому молекула АТФ служить універсальним хімічним акумулятором енергії в клітинах.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Які процеси називають асиміляцією й дисиміляцією? 2. Що таке пластичний і енергетичний обмін? 3. Які організми називають автотрофами, гетеротрофами, фототрофами, хе-мотрофами? 4. Яка структура молекули АТФ? 5. Яка роль АТФ в енергетичному обміні клітин?

Подумайте! Чому асиміляція й дисиміляція - дві сторони єдиного процесу обміну речовин і перетворення енергії в живих організмах?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)