АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РОЗВИТОК ЖИТТЯ НА ПОЧАТКУ ПАЛЕОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ

Читайте также:
 1. I. Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія.
 2. II. Розвиток математичних знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. III. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

Згадаєте!Які відділи водоростей і типи животных вам відомі? Які їхні характерні риси?

Палеозойська ера почалася близько 600 млн і окончилась 240 млн років тому. У ній виділяють кембрійський, ордовикский, силурийский, девонський, кам'яновугільний і пермський періоди. Протягом цього часу життя освоїло сушу й біосфера досягла сучасних меж.

Кембрійський період (600-500млн років тому) відрізнявся переважно теплим кліматом. Життя концентрувалося в основному в неглибоких морях з температурою +20...25°З. У Південній півкулі в той час існував гігантський материк Гондвана, до складу якого входили території сучасних Південної Америки, Екваторіальної й Південної Африки, півострова Индостан, Австралії й Антарктиди. У Північній підлозі-

шарии існувало кілька континентів (Північна Америка, Східна Європа, Китай і ін.). розділених дрібними теплими морями.

Із цього періоду відомі залишки червоних водоростейі найпростіших - форамініфер.З'являються губки - особливий тип нерухомо прикріплених багатоклітинних тварин, що складаються з різних типів клітин, не утворюючі тканини, і харчуються шляхом фільтрації. Кембрійські губки мали масивний кістяк з карбонату кальцію. Їхньої колонії утворювали рифи. Вони належали до окремого класу, один із представників якого існує й нині (мал. 135). Більшість же сучасних губок сильно відрізняється від кембрійських і належить до класів, що возникли значно пізніше. Кишечнополостные цього періоду були менш різноманітні, чим вендского.

З кембрійських відкладень відомі добре збережені залишки многощетинковых хробаків, щонагадують сучасних, а також членистоногих.Серед останніх знайдені ракоподібні, а найбільшої розмаїтості досягали трилобіти (мал. 136). З'являються представники всіх відомих класів молюсків - брюхоногие, двостулкові, головоногие. Останні мали зовнішню раковину й приблизно були бен-тосными формами.

У цей період жили представники 8 класів типу иглокожих(зараз нараховують 6 класів цих тварин). Вони були винятково морськими мешканцями із променевий, рідше - двосторонньою симетрією; мали кістяк з карбонату кальцію, вторинною порожниною тіла й особою водно-судинною системою, що служить для пересування, захоплення їжі й подиху (мал. 137). Уважають, що иглокожие відбулися від загальних з хордовими предків. У кембрійському періоді з'являються перші хордові, щозагалом нагадують сучасного ланцетника; а наприкінці періоду - і представники хребетних- безщелепні, розквіт яких доводиться на наступний (ордовикский) період. Ордовикский періодокончился близько 440 млн років тому. У морях досягли великої видової розмаїтості головоногие,конусоподібні раковини деяких з них досягали 9 м довжини. Відомо близько 20 класів иглокожих,серед яких також були гігантські форми - морські лілії довжиною до 20 м. З'являються різноманітні коралові поліпи, щостали основними рифообразователями. Життя освоїло прісні водойми, де росли зелені водорості, жили різноманітні ракоподібну й саму великі за всю історію Землі членистоногие- эврип-териды. Ці хижаки досягали 2 м довжини (мал. 138).В цей час відбулася широка адаптивна радіація безщелепних хребетних - щиткових(мал. 139). Вони володіли обтічної (рыбообразной) формою тіла, непарними, а іноді й парними плавцями й хрящовим кістяком. Більшість із

вони зовні було захищено щитками з кісткової тканини, що часто зливалися в суцільний панцир. У них не було зябрових дуг і щелеп; органами подиху були зяброві мішки, як у сучасних міног. Довжина тіла цих тварин становила від декількох сантиметрів до метра. Щиткові жили в основному в прісних водоймах; приблизно харчувалися дрібними планктонами й залишками організмів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)