АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія

Читайте также:
 1. I. Суспільство як соціальна система.
 2. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 3. Біологічне і соціальне в людині
 4. БУДІВЛЯ СУСПІЛЬСТВА.
 5. В чому полягає соціальна сутність браку – 15 б.
 6. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення
 7. Види правотворчості громадянського суспільства
 8. Визначте соціальну структуру суспільства – 15 б.
 9. Військово-соціальна робота у ЗС України
 10. ВІРУСИ - НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ
 11. Вкажіть причини соціальної диференціації суспільства

Тема: “Соціальні відносини. Проблеми соціальної політики

та справедливості”

ПЛАН

Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія.

Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.

Соціальна політика, її сутність і функції.

Проблема соціальної справедливості і соціальних гарантій.

I. Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія.

У процесі постійної взаємодії між соціальними групами, спільностями виникають специфічні соціальні відносини, насамперед відносини рівності і нерівності. Яким чином вони регулюються, який вплив мають на життя суспільства, що собою представляють?

Життєдіяльність суспільства, функціонування і розвиток його різних сторін являють собою соціальне життя суспільства. Причому, варто відрізняти це поняття, яке включає такі категорії як "економічне життя", "політичне життя", "культурне життя", "соціальне життя", що відбивають різноманіття прояву громадського життя в різних сферах життя суспільства, від розуміння соціального життя в широкому змісті слова, тобто з відокремлення всього громадського життя від біологічного.

Соціальне життя суспільства складне за своєю структурою, різноманітне і неоднорідне. В зв'язку з цим виділяють наступні поняття, що характеризують соціальне життя суспільства.

Спосіб життя - форми людської (групової і індивідуальної) життєдіяльності, типові для історично конкретних соціальних відносин. Визначений тип життя, що об'єктивно складається усередині даного суспільства чи відповідної соціальної групи.

Стиль життя - визначений тип пов’язаний індивіда чи групи людей, що фіксує стійкі, відтворювані риси, манери, звички, смаки, схильності.

Рівень життя - поняття, що характеризує ступінь задоволення матеріальних і культурних потреб людей (кількість і якість споживчих послуг, забезпечення потреби в їжі тощо.).

Якість життя - поняття, що виділяє і конкретизує (за допомогою зіставлення з рівнем життя) якісну сторону задоволення матеріальних і культурних потреб, іншими словами, задоволеність людей рівнем життя.

Головною особливістю соціального життя є його спільний характер, обумовлений взаємодією індивідів, соціальних груп в рамках відповідних соціальних інститутів. Таким чином, безпосередні "рамки" соціального життя це соціальна взаємодія, соціальні зв'язки, що складаються між індивідами і групами.

Соціальний зв'язок - це соціальна дія, що виражає залежність і сумісність людей чи груп.

Соціальні зв'язки мають об'єктивний характер, визначаються соціальними умовами, в яких живуть індивіди. Соціальні зв'язки бувають: взаємодії, відносин, контролю і тощо.

Соціальна взаємодія - це система взаємообумовлених соціальних дій, при якій дії одного суб'єкта, індивіда, одночасно є причиною і наслідком відповідних дій інших.

Соціологи розрізняють кілька видів соціальних взаємодій:

1) по кількості суб'єктів взаємодії:

- взаємодія двох людей один з одним;

- одного і багатьох;

- багатьох і багатьох;

2) по характеру взаємин суб'єктів взаємодії:

- однобічні і двосторонні;

- солідарні (згодні) і антагоністичні (ворожі);

3) по своїй тривалості:

- короткочасні і довгострокові;

4) по наявності (відсутності) організованості:

 

- організовані і неорганізовані;

5) по свідомості взаємодії:

- усвідомлені і несвідомі;

6) по "матеріальності" обміну:

- інтелектуальні (ідейні), почуттєві (емоційні) і вольові,

Взаємодії приводять до становлення нових соціальних відносин.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)