АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Соціальна політика, її сутність і функції

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія.
 3. I. Суспільство як соціальна система.
 4. I. Сутність і види соціальних змін.
 5. Асимптоти функції.
 6. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 7. В чому полягає соціальна сутність браку – 15 б.
 8. Визначаючи сутність девіантної поведінки, необхідно зазначити, що вона поділяється на два типи.
 9. Виробничі функції.
 10. Військова дисципліна (в/д), її сутність і значення
 11. Військово-соціальна робота у ЗС України

Соціальна політика - це діяльність визначених соціальних груп-суб'єктів соціальної політики - по встановленню і регулюванню в суспільстві визначеної системи соціальних відносин (а саме: соціальних нерівностей) для максимально повного задоволення потреб саме цих груп і стимулювання соціальної, економічної, трудової активності інших соціальних груп.

Таким чином, суть соціальної політики складається в підтримці стабільності ієрархічної структури суспільства, що залежить від питомої ваги і ролі середнього класу. Займаючи проміжне положення між багатими і бідними, середні прошарки грають сполучну роль, тому що виступають в якості демпфора, тобто знижують розгоряння протиріч між двома полюсами соціальної ієрархії. Чим більше середній клас, тим більше в нього шансів впливати на соціальну політику держави. Це видно з розвитку країн заходу: напруженість у суспільстві гаситься не стільки силою репресій, скільки нейтральною позицією середнього класу, задоволеного своїм становищем, впевненого у своєму майбутньому. А він складає в розвитих країнах понад 80% населення (6% - багатих; 14% - бідних) . Демонструючи нижчим прошаркам зразки своєї діяльності і життєвого побуту, цілком досяжні за певних умов, вони стимулюють розвиток нижчого класу до дії, а не до бунта (згадайте про "потовщення профілю" соціальної стратифікації). Соціальна піраміда розвинутих держав заходу виглядає в такий спосіб:

6%
80%
Як бачимо, вона досить стійка.

 
 

 

 


У той же час в Україні це співвідношення виглядає зовсім інакше:

- 3% - багаті;

- 17% - середній клас;

.- 80% - бідні.

Тому створення середнього класу - головна задача соціальної політики в Україні.

Для аналізу соціальної політики необхідне ознайомлення з низкою основних категорій по даній проблемі.

Соціальна сфера - матеріальні умови в невиробничій діяльності людей, в рамках якої забезпечується життєдіяльність індивідів, соціальних груп, тобто побут, житло, медицина, торгівля, транспорт, система освіти тощо.

Звідси, соціальна політика - це діяльність по розвитку соціальної сфери, по задоволенню і гармонізації соціальних потреб особистостей і соціальних груп.Соціальне керування - це свідомий, цілеспрямований вплив на соціальну систему, соціальні відносини, процеси з метою їхнього регулювання, приведення напрямку і темпів їхнього розвитку відповідно до дії об'єктивних соціальних законів.

Реалізується соціальна політика через систему соціальних інститутів. Ціль соціальної політики – соціальний прогрес, виражений ступенем задоволення матеріальних і духовних потреб людини (вона прагне до ефективного використання економічних досягнень). З іншого боку, вона сприяє збільшенню матеріальних багатств, тому що високий рівень життя впливає на зростання продуктивності праці і ділову активність населення.

Функції соціальної політики:

1) захисна - забезпечення прожиткового мінімуму людини. Він обумовлений рівнем розвитку виробництва і зв'язаний з існуючими в суспільстві уявленнями про належні умови життя;

2) стабілізуюча - створення і підтримка соціальної і політичної стійкості суспільства;

3) виховна - виявлення потреб,їхнє формування з метою підйому соціально-культурного рівня особистості і суспільства.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)