АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нервова тканина

Читайте также:
  1. Сполучна тканина .

А.Різні види нейронів Уніполярний Мультиполярный Біполярний

ядро \ Jj i\ ^^^^>дендрити ЛМ

Б. Клітини нейроглии

(Ц)

V J

Крім властивих всім клітинам органелл, у цитоплазмі (ней-гоплазме) нейрона перебувають нейрофибриллы - нитковидні утворення, що забезпечують транспорт речовин по аксоні (напр., білкових часток, ферментів, медіаторів для синапсов). Зрілі нейрони не здатні до розподілу. До особливої групи ставляться їй-

I рони, секретирующие нейрогормоны - біологічно активні речовини, по дії на організм подібні до гормонів.

На відміну від нейронів, клітини нейроглии не втрачають

(здатності до розподілу. Вони заповнюють проміжки між нейронами, розділяючи останні й образуя електроізолюючі обо--гочки між їхніми відростками. Через них до нейронів надходять живильні речовини й виводяться продукти життєдіяльності. Крім того, нейроглия виконує опорну, секреторну й захисну функції. Нервова тканина становить морфологічну

I ж функціональну основу нервової системи організму.

Сполучні тканини характеризуються розмаїтістю клітин і добре розвиненою міжклітинною речовиною, що складається із соединительнотканных волокон і основної аморфної речовини. Розрізняють властиво (ділиться на пухку й щільну в-"книстую, оформлену й неоформлену), зі спеціальними :зойствами й кістякові сполучні тканини.

Пухка волокниста сполучна тканина втримується грактически у всіх органах, тому що супроводжує кровоносні й лімфатичні судини (образуя прошарку), заповнює проме-

I моторошні між внутрішніми органами. Міжклітинна речовина цієї тканини в основному складається з безструктурного (аморфного) речовини, що переважає над волокнами (мал. 36).

У щільної оформленої волокнистої сполучної ткачі розташування волокон строго впорядковане й відповідає тим

I механічним навантаженням, у яких функціонує даний орган. До неї ставляться сухожилля, зв'язки й ін.

Щільна неоформлена сполучна тканина характеризується неупорядкованим розташуванням волокон, які греобладают над аморфною речовиною. Цей вид тканини виконує переважно захисну функцію (напр., властиво шкіра, або дерма; соединительнотканная частина оболонок внутрен-них органів і ін.) (мал. 36).

Жирова тканина більш-менш чітко ділиться прошарками пухкої сполучної тканини на часточки, усередині яких розташовуються жирові клітини, заповнені жировими включеннями.Основные функції цієї тканини - запасание живильних речовин (напр., жирове тіло комах) і теплоізоляція (напр., годкожная жирова клітковина в ссавців тварин і людини). Жирова тканина є також місцем зберігання метаболической води (утвориться в результаті розпаду жирів), що має важливе значення для тварин, що живуть в умовах не-

l i • гки вологи (напр., горби верблюдів в основному складаються із цієї тканини).

Ретикулярна сполучна тканина (від лат. ретикулум -мережа) у хребетних тварин становить основу червоного косий-- - г про мозок, а також входить до складу слизових оболонок кишеч-я. селезінки, лімфатичних вузлів і ін. органів. Вона состо-I жт із клітин і особливих (ретикулярних) волокон. У ній розташовані стовбурні клітини, viz яким утворяться формені хлементы крові. Окремі стовбурні клітини перебувають і в інших видах сполучних тканин і в епітелії; вони спричиняються здатність цих тканин до регенерації.

Кісткова й хрящова тканина входять до складу опорно-двигатель-шой системи. Їхня міжклітинна речовина дуже міцне й щільне. У кістковій тканині в міжклітинній речовині переважають неорганічні (переважно солі кальцію й фосфору), а в хрящовий - органічні сполуки. (Докладна будова й фун-кгзш цих тканин ви вивчали в курсі «Біологія людини»).

До сполучних тканин ставляться також кров, лімфа, міжклітинна рідина, гемолімфа членистоногих, порожнинні рідини ін. безхребетних. Вони характеризуються тим, що їхня міжклітинна речовина являє собою розчин, у якому шавают формені елементи: еритроцити, лейкоцити, кро-шаные пластинки.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Які особливості будови мають епітеліальні тканини? 2. Які функції виконують епітеліальні тканини? 3. Що име-

ют загального й чим відрізняються різні види м'язових тканин?

4. Які особливості будови й діяльності нервової тканини?

‡агрузка...

5. Які види сполучних тканин вам відомі? б. Що ви знаєте про ретикулярну тканину й стовбурні клітини?

Подумайте! Яку роль виконують стовбурні клітини в підтримці гомеостазу організму?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)