АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

БІОЦЕНОЗ І ЙОГО СТРУКТУРА

Читайте также:
 1. B) социально-стратификационная структура
 2. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 3. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 4. VIII. Формирование и структура характера
 5. А. Лінійна організаційна структура
 6. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 7. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 8. Адхократическая структура
 9. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 10. АЛЕКСИТИМИЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
 11. Анормальная структура мозга
 12. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России

Згадаєте! Що таке ярусность? Які організми називають автотрофами, а які - гетеротрофами?

Біоценозі його характеристики.Популяції різних видів існують у природі не обособленно, а зв'язані між собою. Завдяки цьому формуються співтовариства - певні сукупності популяцій різних видів, тісно взаємозалежних між собою. Кожний вид може існувати у формі популяцій тільки завдяки зв'язкам з популяціями інших видів. У результаті цих взаємозв'язків між видами, що населяють ділянка місцевості з однорідними умовами існування, формуються біоценози.

Біоценоз (від греч. биос - життя й койнос - загальний) - співтовариство взаємозалежних між собою популяцій організмів різних видів, що населяють ділянку місцевості з однорідними умовами перебування. Це поняття запропонував наприкінці XIX ст. німецький учений Карл Мебиус.

Основу біоценозів становлять фотосинтезуючі організми (переважно зелені рослини). Рослинні співтовариства - фітоценози (від греч. фитон - рослина й койнос), визначають границі біоценозів (напр., біоценоз соснового лісу, ковилового степу). Водні біоценози розташовані в однорідних ділянках водойм (напр., біоценози приливно-отливной зони). Кожний біоценоз характеризується певною видовою розмаїтістю, біомасою, продуктивністю, щільністю видових популяцій, площею або обсягом, які він займає.

Видова розмаїтість біоценозу визначається кількістю видів, популяції яких входять у його склад. Існують біоценози з незначним (пустелі, тундра) і богатым (тропічні ліси, коралові рифи) видовою розмаїтістю. Видова розмаїтість залежить від тривалості існування біоценозу: у процесі його становлення й розвитку видова розмаїтість, як правило, збільшується.

Види, що входять до складу біоценозу, мають різну чисельність. Найбільш численні види називають домінуючими. Домінуючі види визначають характер біоценозу в цілому (напр., види ковили в ковиловому степу,

дуб і граб у дубово-грабовому лісі). Є види, що створюють необхідні умови для існування інших і граючу провідну роль у структурі й функціонуванні біоценозу. Наприклад, сосна звичайна, здатна поселятися на пісках, створює умови для поселення й інших видів рослин.

Біомаса біоценозу - сумарна маса особин різних видів у перерахунку на одиницю площі або обсягу.Кожний біоценоз характеризується певною продуктивністю - біомасою, створеної за одиницю часу. Розрізняють продуктивність первинну й вторинну. Первинна продуктивність - це біомаса, створена за одиницю часу автотроф-ными організмами, вторинна - гетеротрофними.

Кожний біоценоз характеризується певною структурою: видовий, просторової, екологічної. Видова структура обумовлена як видовою розмаїтістю, так і співвідношенням чисельності й щільності популяцій окремих видів.

Просторова структура визначається, у першу чергу, просторовим розташуванням різних видів рослин -ярусностъю. Розрізняють ярусность надземну (певне розташування надземних частин різних видів рослин) (мал. 101) і підземну (відповідно, кореневих систем). Надземна ярусность знижує в біоценозі конкуренцію рослин за світло: верхні яруси займають, як правило, світлолюбні види, а нижні - тіньовитривалі й тіньолюбні. Ярусне расположе-

ние рослин впливає також і на просторове распс гожение популяцій тварин, які трофически або простр шствен-но пов'язані з рослинністю.

Екологічна структура біоценозу визначається з відношенням популяцій різних екологічних груп органи мов (їхніх життєвих форм). Як ви пам'ятаєте, по типі харчування всі організми ділять на автотрофи, гетеротрофы й миксотрофы. Миксо-трофы (від греч. миксис - змішання й трофе - їжа) - організми, які здатні, як автотрофи синтезувати органічні сполуки з неорганічних і як гетеротрофы споживати готові органічні речовини. До миксотрофам відносять эвглену зелену, хламідомонаду й ін. організми.

Серед гетеротрофов виділяють сапротрофов, хижаків, паразитів, фітофагів і ін. організми. Сапротрофы - організми, що харчуються залишками інших організмів або продуктами їхньої життєдіяльності. Хижаки - організми (в основному, тварини), що полюють на представників інших видів. При цьому вони ловлять, умерщвляют і поїдають свій видобуток. На відміну від хижаків паразити тривалий час використають організм хазяїна як середовище перебування й джерело харчування, покладаючи на нього регуляцію своїх відносин із зовнішньої (стосовно організму хазяїна) середовищем. Організми, що харчуються рослинами (напр., гусениці метеликів, павутинні кліщі, зайці), називають фітофагами (від греч. фитон - рослина й фагос - поїдати). Гетеротрофні організми, здатні харчуватися різної по походженню їжею, називають полифагами (від греч. поліс - численний і фагос). Наприклад, бурий ведмідь харчується і як хижак, і як фітофаг; широкий спектр кормів і в таких тварин, як кабан, сірий пацюк, рудий тарган і ін.

‡агрузка...

ВЫВОДЫ

Співтовариства взаємодіючих між собою популяцій організмів різних видів, що населяють територію з однорідними умовами існування, утворять біоценози. Біоценози характеризуються певною видовою розмаїтістю, біомасою, продуктивністю, просторовою й екологічною структурою.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)