АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СИСТЕМИ СХРЕЩУВАНЬ ОРГАНІЗМІВ І ЇХНІ ГЕНЕТИЧНІ НАСЛІДКИ

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 3. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 4. АДАПТИВНІ БІОЛОГІЧНІ РИТМИ ОРГАНІЗМІВ
 5. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 6. Аналіз роботи системи
 7. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 8. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
 9. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 10. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.
 11. Види та наслідки нерегульованої інфляції
 12. Визначення і складові грошової системи

Згадаєте! Що таке летальні й су б летальні аллели, гомозигота й гетерозигота?

Гібридизація і її форми Ефективність селекції залежить не тільки від форми штучного добору, але й від правильного підбора батьківських пар виробників і застосування тієї або іншої системи схрещування організмів - гібридизації.

Гібридизація - процес одержання гібридів, заснований на об'єднанні генетичного матеріалу різних клітин або організмів. Гібриди утворяться в результаті полового процесу або шляхом об'єднання нестатевих клітин. В останньому випадку ядра таких гібридних клітин можуть зливатися з утворенням загального ядра або ж залишатися відособленими. Гібридизація можлива як у межах одного виду (внутрішньовидова), так і між особинами різних видів або навіть пологів (міжвидова, або віддалена). Внутрішньовидове схрещування буває близкородственным і неспорідненим.

Близкородственное схрещування - це схрещування організмів, що мають безпосередніх загальних предків. Залежно від ступеня генетичної спільності близкородственное схрещування може бути більш-менш тісним. Найбільш тісні форми близкородственного схрещування спостерігаються серед самопильних рослин і гермафродитних тварин, для яких характерне самозапліднення. В організмів з перехресним заплідненням найбільш тісні форми близкородственного схрещування спостерігаються при спарюванні братів із сестрами, батьків з їхніми нащадками.

Внаслідок близкородственного схрещування з кожним наступним поколінням гібридів підвищується їх гомозигот-ность. Це пояснюється тим, що чим більше генетична подібність батьківських форм, тим вище ймовірність з'єднання в генотипі нащадків тих самих аллелей різних генів. У самопильних рослин уже в 10-м поколінні спостерігається майже повна гомозиготность (до 99,9%), а при схрещуванні братів із сестрами або батьків з нащадками подібний результат може бути досягнуть після 20-го покоління. Однак 100% гомозиготне ти по всіх генах досягти не вдається, оскільки вона порушується виникаючими мутаціями.

Біологічним наслідком близкородственного схрещування є ослаблення або навіть виродження нащадків (мал. 77). Це пояснюється тим, що в нащадків, отриманих у результаті близкородственного схрещування, підвищується ймовірність переходу в гомозиготний стан рецессивных летальних або сублетальных аллелей, у результаті чого вони можуть виявитися у фенотипі.Таким чином, тісне близкородственное схрещування часто приводить до появи організмів з різними спадкоємними аномаліями. Наслідку близкородственного схрещування були відомі людині здавна. Наприклад, приблизно 20% людей-альбіносів є нащадками від близкородственных шлюбів. У людини відомо трохи рецессивных летальних аллелей, здатних у гомозиготному стані привести до смерті. Тому шлюби між близькими родичами в багатьох народів уважалися небажаними або ж взагалі заборонялися релігією або законами.

У селекції близкородственное схрещування використають для одержання чистих ліній. Воно дозволяє перевести в гомозиготний стан аллели, що визначають коштовні для селекціонерів стану ознак.

Неспоріднене схрещування. Явище гетерозису. Неспоріднене схрещування- гібридизація організмів, що не мають тісних родинних зв'язків, тобто представників різних ліній, сортів або порід одного виду. Неспорідненими вважають особин, у яких загальні предки відсутні як мінімум протягом останніх шести поколінь. Неспоріднене схрещування застосовують для з'єднання в нащадках коштовних якостей, властивим представникам різних ліній, порід або сортів. По своїх генетичних наслідках неспоріднене схрещування прямо

протилежно близкородственному. При неспорідненому схрещуванні з кожним наступним поколінням підвищується гетерозиготне ть нащадків. Це пояснюється тим, що зі зменшенням ступеня споріднення організмів зростає ймовірність наявності в них різних аллелей певних генів.

У випадку неспорідненого схрещування часто спостерігається явище гетерозису, або «гібридної сили» (мал. 78). Гетерозис (від греч. гетероиозис - зміна, перевтілення) - явище, при якому перше покоління гібридів, отримане в результаті неспорідненого схрещування, має підвищені життєздатність і продуктивність у порівнянні з вихідними батьківськими формами. Це пояснюється тим, що в гетерозисных форм сублетальные й летальні рецессивные аллели переходять у гетерозиготний стан і їхній несприятливий вплив не проявляється у фенотипі. Крім того, у генотипі гібридних особин можуть з'єднуватися сприятливі домінантні аллели обох батьків. Внаслідок цього може відбуватися взаємодія домінантних аллелей неаллельных генів.

‡агрузка...

Найбільше чітко гетерозис проявляється в першому поколінні гібридів. У наступних же поколіннях, внаслідок розщеплення ознак і переходу частини генів у гомозиготний стан, ефект гетерозису слабшає й до восьмого покоління сходить на немає. У рослин ефект гетерозису можна закріпити

вегетативним розмноженням, подвоєнням числа хромосом або партеногенезом. Гетерозис може більше позначитися на одних ознаках гібридної особини, не зачіпаючи інших.

Явище гетерозису широко застосовують у сільському господарстві, оскільки воно дозволяє значно підвищити продуктивність (напр., у кукурудзи - на 20-25%). Ефект гетерозису добре виражений в овочевих культур (цибулі, томатів, огірків, баклажанов, буряка й ін.). У тваринництві схрещування між різними породами прискорює ріст і полове дозрівання нащадків, поліпшує якість м'яса, молока й т.д.

Так, у результаті схрещування яйценоских порід курей між собою (напр., леггорнів з австралорнами) продуктивність гібридів зросла на 20-25 яєць у рік. У бройлерів (гібридні курчата м'ясних порід) гетерозис проявляється в прискоренні росту й поліпшенні якості м'яса.

Віддалена гібридизація. Подолання стерильності міжвидових гібридів. Перспективним методом селекційної роботи є віддалена гібридизація - схрещування особин, що належать до різних видів і навіть родів з метою з'єднання в генотипі гібридних нащадків коштовних спадкоємних ознак. За допомогою віддаленої гібридизації створені гібриди пшениці й пирію, що відрізняються високою продуктивністю (до 300-450 ц/га зеленої маси) і стійкістю до полягання; пшениці й жита й ін. гібриди. Відомі міжвидові гібриди й серед плодово-ягідних культур (малини й ожини, зливи й терну й т.д.).

У тваринництві також виведені численні міжвидові гібриди. Добре відомий гібрид коня й осла - мул, що відрізняється значною силою, витривалістю й більшою тривалістю життя в порівнянні з батьківськими видами. Подібними властивостями характеризується й гібрид одногорбого й двогорбого верблюдів. Гібрид білуги й стерляді - бестер - швидко росте й має високі смакові якості м'яса.

Однак селекціонери часто зіштовхуються із проблемою безплідності міжвидових гібридів, гамети яких звичайно не дозрівають. Навіть за умови однакової кількості хромосом у кари-отипах батьківських форм, їхні хромосоми відрізняються розмірами й особливостями будови й тому не здатні конъюгиро-вать у процесі мейозу. Особливо ускладнюється хід мейозу за умови різної кількості хромосом у каріотипі батьків.

Якщо в селекції рослин стерильність міжвидових гібридів ще можна перебороти, то в селекції тварин вирішити цю проблему значно складніше. Тільки в окремих випадках у міжвидових гібридів тварин один або обидві підлоги є плідними. Так, у гібрида яка (свійська тварина високогірних районів Центральної Азії) з великою рогатою худобою самці марні, тоді як самки - плідні; а мули взагалі не здатні розмножуватися.

Уперше методику подолання безплідності міжвидових гібридів у рослин розробив в 1924 році Г. Д. Карпеченко на прикладі гібрида капусти й редьки. Цей гібрид по своєму фенотипі займав проміжне положення між відповідними фенотипами батьківських форм (мал. 79). Хоча капуста й редька -представники різних пологів сімейства Капустяні (Крестоцветные), кількість хромосом у них однакове (2п=18). Однак створений Г.Д. Карпеченко гібрид виявився марним, оскільки в процесі мейозу «капустяні» і «редькові» хромосоми не конъюгировали між собою. Тоді вчений подвоїв кількість хромосом гібрида (4п = 36). Таким чином, у ядрах нестатевих клітин гібридів було по двох повних набоору хромосом батьківських форм. У результаті процес мейозу в такий тетраплоидной форми проходив нормально: «капустяні» хромосоми кожної пари конъюгировали з «капустяними», а «редькові» - з «редьковими» . Таким чином, у кожну з гамет завжди попадало по одному гаплоидному наборі хромосом редьки й капусти.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)