АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИДОУТВОРЕННЯ

Читайте также:
  1. Сучасна естетика про природу і сутність видоутворення в мистецтві

Згадаєте!Що таке дивергенція, ізоляція, полиплоидия?

Видоутворення - це еволюційний процес виникнення нових видів. На відміну від мікроеволюції воно має необоротний характер. Наприклад, якщо між популяціями різних підвидів відбувається обмін генами, то в певних умовах такі підвиди можуть втратити свої відмінності й вернутися у вихідний стан. Види на це не здатно, оскільки кожний з них нагромадив багато аллелей, відсутніх у попередніх форм, приведших до репродуктивної ізоляції й формування особливої екологічної ніші кожного нового виду.

Видоутворення на основі дивергенції є результатом ізоляції й відповідно буває географічним і екологічним.

Географічне видоутвореннявідбувається внаслідок географічної ізоляції. Прикладів тому безліч (мал. 128). Це й класичні спостереження Ч. Дарвіна за розмаїтістю горобиних птахів - вьюрков - на островах Галапагос, і величезний фактичний матеріал, накопичений систематиками. Для пояснення фактів географічного видоутворення варто враховувати дані палеогеографії (науки, що вивчає физико-географи-

ческие умови земної поверхні в минулі геологічні періоди) і геології (науки про будову Землі). Наприклад, у Північній Америці живуть види бобрів і норок, близькі до євразійського. Геологічні дані свідчать, що кілька сотень тисяч років тому Азія й Північна Америка були з'єднані сухопутним перешийком. На їхній загальній території жили ті самі види бобрів і норок. Після утворення Берингове протоки внаслідок географічної ізоляції євразійські й американські популяції дивергировали в окремі види.

Екологічне видоутвореннявідбувається внаслідок розвитку різних форм екологічної ізоляції (мал. 129). Наприклад, кілька видів синиць нашої місцевості живуть у тих самих экосистемах і утворять навіть змішані зграї. Вони відрізняються місцями харчування (на ґрунті, стовбурах або в кронах дерев), складом їжі (рослинна, тваринна, змішана), місцями гніздування, шлюбним поводженням і ін. ознаками. Уважають, що вони виникли шляхом екологічного видоутворення, однак можна припустити, що в минулому ареал їхнього загального предка був розірваний (напр., настанням льодовиків). У цей час відбулося географічне видоутворення. Після відновлення їхнього колишнього ареалу виниклі види знову розселилися, але втратили здатність до схрещування між собою. Тому питання про можливості екологічного видоутворення дотепер остаточно не з'ясований.Інші способи видоутворенняДосить часто в рослин і рідше у тварин (безхвості амфібії) видоутворення відбувається шляхом полиплоидии.За умови виникнення репродуктивної ізоляції з вихідним видом така форма усе більше дивергирует і існує як особливий вид.

Іноді новий вид утвориться в результаті міжвидового схрещування, коли гібридні нащадки, у свою чергу, здатні давати плідне потомство. Якщо такі гібридні популяції виявляються здатними до тривалого існування й входять до складу экосистем, образуя власні екологічні ніші, то їх уважають окремими видами. Наприклад, м'ята перцева - культурна рослина, що досить часто дичавіє й зустрічається в заплавних біогеоценозах, є гібридом колосовидной і водяний м'ят; жаба їстівна - результат схрещування трав'яної й ставкової жаб.

У деяких видів з вузькими ареалами відомий ряд послідовних предковых форм, Що Переходять одна в іншу в процесі історичного розвитку без дивергенції. Такі ряди відомі, наприклад, для деяких брюхоногих молюсків Великих озер Північної Америки.

Можливі й інші способи видоутворення, які нині широко обговорюють учені різних країн.

висновки

Видоутворення - це необоротний еволюційний про цесс виникнення нових видів. В умовах ізоляції видоутворення відбувається географічним або екологічним шляхами в результаті дивергенції. Можливе видоутворення в результаті полиплоидии, міжвидової гібридизації або послідовної історичної зміни видів без дивергенції.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке видоутворення? 2. Яка роль ізоляції у видоутворенні? 3. Що таке географічний і екологічний способи видоутворення? 4. Які ще відомі способи видоутворення?

Подумайте! Чим визначається тривалість історичного

існування видів?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)