АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ГРАНИЦЬ БІОСФЕРИ

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. В сучасних умовах існує три основних типи соціологічних досліджень: розвідувальне (пілотне), описове та експериментально-аналітичне
 3. Види грошей в сучасній економіці. Природа сучасних кредитно - паперових грошей
 4. Використання сучасних технологій психологічного впливу для нейтралізації негативних психічних станів серед населення
 5. Виникнення та становлення соціології як самостійної науки
 6. Витоки російської та української філософської думки та особливості її становлення.
 7. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 8. Вікові особливості становлення ліворукості.
 9. Встановлення з’єднання з Інтернет за ADSL-технологією
 10. Встановлення коефіцієнтів запасу міцності
 11. Встановлення нового наступника
 12. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії.

Згадаєте! Як і із чого утворилося кам'яне вугілля?

Наприкінці палеозойської ери життя освоює всю поверхню суши й біосфера досягає сучасних меж.

Кам'яновугільний періодокончился близько 280 млн років тому. Він був одним із самих теплих в історії Землі. На суші було багато зволожених низин, де виростали лісу з різноманітних вищих спорових і голосеменных рослин (мал. 143). Потрапляючи в заболочений ґрунт, стовбури упалих дерев в умовах відсутності кисню не перегнивали, а заиливались, покривалися шарами піску й глини й зрештою виявлялися на значних глибинах під землею, де в умовах високого тиску перетворилися в кам'яне вугілля (звідси й назва періоду). У цей час з'явилися хвойні рослини, розмноження яких не було пов'язане з наявністю води. Вони стали основою біогеоценозів среднеувлажненных і посушливих місцевостей. Наприкінці періоду вся суша була освоєна рослинами, тобто біосфера досягла сучасних границь. У цей період з'являються моховидные.

Слідом за рослинами швидкими темпами освоювали сушу тварини. На початку періоду, як припускають, від якихось прісноводних ракоподібних відбулися безкрилі, а потім - крилаті комахи. Наприкінці періоду вже існувало 15 загонів комах (рис, 144). Цікаво, що деякі види бабок кам'яновугільного періоду мали розмах крил до метра. На суші з'явилися легеневі брюхоногие молюски.

В середині періоду деякі земноводні пристосувалися до розмноження на суші завдяки розвитку внутрішнього запліднення, відкладанню яєць, богатых запасними живильними речовинами й покритих товстими водонепроникними оболонками, і прямого розвитку. В одних з них шкірні залози зникли, а сама шкіра стала дуже товстої (пристосування до збереження води), і вони дали початок першим плазуючої (мал. 142). В інших ці залози збереглися як пристосування до терморегуляції шляхом випару води через шкіру. Вони були предками послідовного ряду форм, які зрештою привели до ссавців.

Пермський період(280-240 млн років тому) характеризувався зниженням рівня Світового океану. Наприкінці періоду всі материки з'єдналися у величезний суперконтинент - Пангею з різкою природною зональністю й великими областями із сухим кліматом. Протягом цього періоду відбулося кілька заледенінь значної частини суши й, відповідно, біосферних криз і пов'язане з ними вимирання одних і поява інших груп організмів.Основу наземних біогеоценозів в умовах сухого клімату становили хвойні й деякі інші голосеменные, а деревоподібні вищі спорові майже повністю вимерли. Відбувалася подальша адаптивна радіація комах {мал. 144): до кінця періоду їх налічувалося 30 загонів, у т.ч. прямокрылые, жесткокрылые, чешуйчатокрылые й перепончатокрылые. Значно зростає розмаїтість плазуючих, зокрема, з'являються черепахи, лускатими, представленими ящірками, і деякі інших.

Линия розвитку наземних хребетних, провідна до ссавців, у цей період спочатку була представлена пелікозаврами - хижаками до 4 м довжиною з добре розвиненими іклами (мал. 145). На зміну їм прийшли зверозубые, серед яких були як дрібні комахоїдні види, так і великі хижаки довжиною до 7 м (мал. 146). Крім різців і іклів у них були розвинені також і кутні зуби - пристосування до пережовування їжі. Всі ці тварини пересувалися на спрямовані вниз кінцівках.

До кінця періоду в морях повністю вимирають трилобіти, ко-лючезубые риби й багато інших груп тварин, а в прісних водоймах - значна частина двоякодышащих і кистеперых риб і земноводних. Отже, відбулися зміни, які підготували панування голосеменных рослин і плазуючих у наступній мезозойській ері.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)