АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН І ЙОГО ЕТАПИ

Читайте также:
 1. А) Рівноважний обмінний курс б) Рівноважний обмінний курс
 2. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 3. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 4. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 5. Відносна швидкість в процедурах обміну інформацією при використанні ЗКК
 6. Всі ізомерази відіграють важливу роль в обміні речовин.
 7. Генезис та етапи культурної еволюції
 8. Ділова кар’єра поділяється на етапи, протягом яких працівник задовольняє різні потреби.
 9. Етапи біосинтезу білка
 10. ЕТАПИ ВИНИКНЕНЯ ІННОВАЦІЇ ТА ТИПИ ШЛЯХІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 11. Етапи виховання (структура процесу виховання). Управління процесом виховання.

Згадаєте! Що таке енергетичний обмін і яка його роль у забезпеченні життєдіяльності організмів?

Енергетичний обмін здійснюється в три послідовних етапи: підготовчий, бескислородный (анаэробное подих) і кисневий (аеробний подих).

Підготовчий етап енергетичного обміну в більшості багатоклітинних тварин і людини відбувається в шлунково-кишковому тракті, а також у цитоплазмі клітин всіх організмів. На цьому етапі органічні макромолекули під дією ферментів розщеплюються на мономери: білки - на амінокислоти, жири - на гліцерин і жирні кислоти, полисахариды - на моносахариды, нуклеиновые кислоти - на нуклеотиды. Ці процеси протікають із виділенням щодо невеликої кількості енергії, що розсіюється у вигляді тепла.

Розглянемо більш детально розщеплення биополимеров.

У результаті послідовної дії певних ферментів (протеаз) складні білки спочатку розщеплюються на прості, прості - на окремі частини (поліпептидні ланцюги), а останні - на амінокислоти. Внутрішньоклітинне переварювання білків здійснює комплекс ферментів, що втримуються в основному в лизосомах, а також цитоплазмі й на клітинних мембранах.

Полисахариды, також під дією ферментів, розщеплюються на дисахариди й моносахариды. Існують певні

особливості розщеплення деяких полисахаридов. Так, целюлозу, що втримується в харчових продуктах рослинного походження, розщеплює фермент целлюлаза, що не синтезується в організмі людини й більшості тварин. Однак у кишечнику багатьох тварин перебувають мікроорганізми, здатні частково забезпечувати цей процес (напр., у кишечнику термітів і тарганів целлюлазу виділяють одноклітинні тварини - жгутиковые).

Ліпіди розщеплюються під дією ферментів - ліпаз. Їхньому розщепленню сприяє попереднє здрібнювання (эмуль-гация). Эмульгаторами жирів є жовчні кислоти, вироблювані в печінці.

Нуклеиновые кислоти під дією ферментів розпадаються на нуклеотиды, а ті, у свою чергу, - на вільні азотисті підстави, моносахариды (пентозы) і фосфорну кислоту.

Бескислородный (анаэробный) етап енергетичного обміну відбувається в клітинах. Мономери, що утворилися на попередньому етапі, перетерплюють подальше багатоступінчасте розщеплення без участі кисню.

Анаэробное розщеплення (анаэробное подих) - це найбільш проста форма утворення й акумуляції енергії в макроерги -ческих зв'язках молекули АТФ. Деякі мікроорганізми й безхребетні тварини (в основному паразитичні) у процесі енергетичного обміну не можуть використати атмосферний кисень, тому їм свойствен тільки анаэробный енергетичний обмін (анаэробное подих). Більшість же організмів у процесах енергетичного обміну використають атмосферний кисень, але аеробному етапу завжди передує анаэробный.Найбільш важливим у бескислородном етапі енергетичного обміну в клітинах є розщеплення шляхом гліколізу (від греч. гликис - солодкий і лізис - розчинення) молекул глюкози. Суть гліколізу полягає в тому, що молекула глюкози (З6Н12ПРО6) розщеплюється на дві молекули пировиноградной (З3Н4ПРО3) або (переважно в клітинах м'язів) молочної (З3Н6ПРО3) кислот. Сумарне рівняння гліколізу має такий вид:

Під час гліколізу виділяється приблизно 200 кдж енергії. Частина її (майже 84 кдж) використається на синтез двох молекул АТФ, а інша частина розсіюється у вигляді тепла. Таким чином, процес гліколізу енергетично малоефективний: лише 35-40% енергії акумулюється в макроэргических зв'язках АТФ. Це пояснюється тим, що кінцеві продукти гліколізу усе ще містять у собі чимало зв'язаної енергії.

Незважаючи на відносно низьку ефективність, гліколіз має надзвичайно важливе фізіологічне значення. Благо-

даруючи йому організми можуть одержувати енергію в умовах дефіциту кисню, а його кінцеві продукти (пировиноградная й молочна кислоти) перетерплюють подальше ферментативне перетворення в аеробних умовах. Проміжні продукти гліколізу використаються для біосинтезу різних з'єднань.

Розщеплення глюкози може відбуватися ще за допомогою процесу спиртового шумування (спостерігається в деяких видів дріжджів і бактерій). При цьому молекула глюкози розпадається на дві молекули етилового спирту (З2Н5ВІН) і дві молекули вуглекислого газу (З2). Реакції спиртового шумування подібні з реакціями гліколізу, за винятком кінцевого етапу.

‡агрузка...

Існують і інші види бескислородного шумування, наприклад маслянокислое (з утворенням масляної кислоти), молочнокисле (з утворенням молочної кислоти) і ін.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Які процеси відбуваються на підготовчому етапі енергетичного обміну? 2. Які процеси відбуваються на бескислородном етапі енергетичного обміну? 3. У чому суть процесу гліколізу? 4. Назвіть основні типи шумування.

Подумайте! Яке біологічне значення процесів підготовчого етапу енергетичного обміну? Яке значення гліколізу для забезпечення життєдіяльності різних організмів?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)