АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей

Читайте также:
 1. Ветеринарно-просвітницька робота
 2. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 3. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 4. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 5. Військово-соціальна робота у ЗС України
 6. Віртуальні канали і віртуальні шляхи
 7. Генезис та етапи культурної еволюції
 8. Громадянське виховання – це виховна діяльність школи, сім’ї і громадськості спрямована на формування громадянської культури вихованців.
 9. Дії педагогічного персоналу під час виникнення пожеж, аварій або надзвичайних ситуацій.
 10. Ділова кар’єра поділяється на етапи, протягом яких працівник задовольняє різні потреби.
 11. Домашня робота школярів

1. Важковиховуваниминазивають дітей, які систематично порушують

встановлені норми і правила поведінки, з відразою ставляться і до навчання, виявляють негативізм до соціального оточення.

 

Для важковиховуваних дітей характерні такі особливості поведінки:

а)неправильно сформовані потреби — матеріальні потреби переважають над

моральними; більшість матеріальних потреб має аморальний характер: для

їх задоволення використовують засоби, які не відповідають нормам моралі

(паління, вживання алкоголю, наркотиків, крадіжки), що призводить до

деградації особистості;

б) в частини цих дітей не розвинені соціально-політичні потреби;

в) важкі діти прагнуть до спілкування з подібними собі, перебувають поза зв'язками з постійними учнівськими колективами;

г) недостатньо розвинена потреба у пізнанні навколишнього

світу; погано вчаться, не володіють методами пізнавальної діяльності;

д)перекручені естетичні потреби;

є) не розвинена, засмічена вульгаризмами, жаргонною лексикою мова;

є) спостерігається непослідовність, суперечливість у поглядах і переконаннях;

ж) відсутні чіткі уявлення про норми поведінки, обмежені почуття відповідальності за свої вчинки;

з) вкрай обмежені інтелектуальні інтереси; перевага утилітарних інтересів

над духовними позбавляє цих учнів перспективи розвитку, інтелектуального

та морального вдосконалення;

и) приховують свою діяльність від батьків, учителів та однокласників.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)