АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Я. Коменський про класно-урочну систему навчання. Ознаки класно-урочної системи навчання. Переваги та недоліки класно-урочної системи навчання

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. IX. У припущенні про розподіл ознаки по закону Пуассона обчислити теоретичні частоти, перевірити погодженість теоретичних і фактичних частот на основі критерію Ястремського.
 3. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 4. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 5. Адаптивні типи людини. Антропоекологічні системи і здоров'я.
 6. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 7. Аналіз роботи системи
 8. Англо-американський (прецедентний) тип правової системи
 9. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 10. Беглый взгляд на систему
 11. В замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой.
 12. В замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой.

Вищою формою групового навчання є класно-урочна система, обґрунтована Яном Амусом Коменським у його праці «Велика дидактика» (1632).

Класно-урочна система навчання – це така організація навчання, при якій учні групуються для проведення занять в класи, що зберігають свій склад протягом тривалого періоду часу, а провідною формою навчання є урок.

 

Зміст навчання в кожному класі визначається навчальними планами і програмами. Уроки проводяться за розкладом, складеним на основі навчального плану. Навчальні приміщення в школі називаються класними кімнатами, навчальними кабінетами, майстернями.

Ознаки класно-урочної системи навчання:

· Єдиний початок і закінчення навчального року по всій країні.

· Керівна роль в навчанні належать вчителю.

· Урок – провідна форма навчання.

· Комплектування класів відбувається в межах одного віку та рівня розвитку учнів.

· Відвідування уроків учнями є обов’язковим.

· Тривалість уроків однакова

· Заняття здійснюються за розкладом.

· Обов’язковими є домашні завдання.

· Контроль за навчальною діяльністю: в кінці року екзамени, контрольні роботи, виставлення оцінок.

Ці організаційні ознаки потрібно сприймати як фундамент організації всієї діяльності школи, а класно-урочну систему як одну із започаткованих людством ознак культури не тільки в освіті, а й в науці.

Горизонтально розташовані класи (паралельні) працюють за одним навчальним планом, єдиними програмами і підручниками.

Вертикальні класи відображають змістово-тимчасові етапи у навчанні.

 

Переваги класно-урочної системи навчання:

 • Чітка організаційна структура.
 • Зручне управління діяльністю колективу класу.
 • Економічність навчання.
 • Масовість навчання.
 • Система забезпечує єдність системи навчання в масштабі всієї країни, що полегшує складання програм та підручників.
 • Система виховує в учнів почуття колективізму.
 • Класно-урочна система грунтується на закономірностях процесу засвоєння навчального матеріалу: засвоєння нового матеріалу в невеликих обсягах, планомірно і послідовно.

 

Недоліки класно-урочної системи:

* Малорухливий стан учнів.

* Неможливість обрати предмет, вчителя.

* Мало можливостей для спілкування вчителя з учнем та учнів між собою.* Часта зміна навчальних дисциплін.

* Мало можливостей для індивідуальної роботи.

 

 

6.Предмет і завдання педагогіки, її основні категорії. Джерела педагогіки. Система педагогічних наук.

 

Педагогіка – сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості.

Педагогіка – наука про спеціально організовану діяльність по формуванню особистості, це наука про зміст, форми і методи навчання, виховання, освіти, розвитку та формуванню особистості.

Педагогіка – наука, що вивчає процеси навчання, виховання і розвитку особистості.

Об’єкт педагогіки– це особистість вихованця, учня, студента, дорослого.

Предмет педагогіки – виховна діяльність, що здійснюється в закладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством.

Завдання сучасної педагогіки:

 • Обґрунтування сутності методологічних основ, законів протікання та рушійних сил в процесі, та навчання виховання освіти
 • Теоретична розробка методів, форм, засобів і принципів організації та здійснення навчання виховання освіти
 • Створення методики практичного впровадження науково-теоретичних розробок щодо застосування методів, форм, засобів, організації та здійснення процесів.
 • Удосконалення змісту освіти.
 • Розробка підручників до нового змісту освіту.
 • Комп’ютеризація праці вчителя.

У 17 ст. педагогіка відокремилась у самостійну науку і в своєму розвитку пройшла такі стадії:

  • Народна педагогіка – виховання та навчання засобами фольклору, сімейне виховання, родинна педагогіка, педагогіка народного календаря, козацька педагогіка.
  • Духовна педагогіка– виховання та навчання засобами релігії.
  • Світська педагогіка– навчання виховання на науковій основі.

Джерела педагогіки:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)