АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Домашня робота школярів

Читайте также:
 1. Ветеринарно-просвітницька робота
 2. Види трудової діяльності школярів
 3. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 4. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 5. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 6. Військово-соціальна робота у ЗС України
 7. Домашняя учебная работа школьников и ее организация
 8. Зміст виховної діяльності, спрямованої на формування у школярів естетичної культури
 9. ІІ. Позакласна робота із зарубіжної літератури
 10. КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Домашня навчальна робота— це форма організації самостійно­го індивідуального вивчення школярами навчального матеріалу в позаурочний час. Метою домашніх завдань може бути і закріп­лення знань, набутих на уроці, і узагальнення їх, систематизація; оформлення засвоєного (укладання таблиць, малюнків); самостійне засвоєння певних питань програми; застосування отриманих знань при розв'язанні задач, виконанні вправ; виконання творчих робіт; вилучення прогалин у знаннях, забезпечення наступного уроку. Реалізація зазначеної мети визначає значення домашньої роботи, яка сприяє розвитку самостійності, виховує відповідальність, роз­виває навички навчальної праці, привчає до самоконтролю, вихо­вує волю, дозволяє індивідуалізувати навчальну роботу учнів.

Домашня робота дає можливість учневі працювати не поспі­шаючи, не побоюючись негативної оцінки товаришів, учителя, обирати оптимальний темп та ін.

Види домашніх завдань: ..,,,,

' j'' ' ' ' " "Розділ 2. Дидактика

 


 


робота з текстом підручника (читання, відтворення навчаль­ного матеріалу в усній та графічній формі або ознайомлення з но­вим текстом з метою постановки питань, виписування незрозумі­лих виразів, зворотів);

— виконання вправ, розв'язання задач;

— виконання письмових і графічних робіт (переказ, твір, кре­слення, малюнки, заповнення контурних карт та ін.);

— самостійна практична робота, яка вимагає певних спостере­жень (за рослинами, тваринами, вивчення рельєфу місцевості, явищ природи, творів мистецтва);

— читання певних статей; науково-популярних журналів;

— проведення дослідів та ін.;

— заучування напам'ять та ін.

Вимоги до організаціїдомашніх завдань:

1. Доводити до учнів думку про необхідність виконання домаш­ніх завдань у цілому і конкретного завдання зокрема, що вимагає стимулювання позитивних мотивівдіяльності школярів (пізнаваль­них інтересів, обов'язку та відповідальності у навчанні та ін.).

2. Давати домашнє завдання при повній увазівсього класу. Для цього необхідний час у кінці заняття або певному етапі роботи учнів, але щоб всі учні знали, що слід зробити, як зафіксувати відповідні записи в щоденнику.

3. Проводити інструктажвиконання домашніх завдань, щоб учень чітко усвідомив завдання. Наприклад:— вивчити напам'ять;

— переказувати своїми словами;

— скласти реферат на основі прочитаного;

— визначити головні думки тексту;

— зробити порівняння різних текстів, ілюстрацій, підходів та ін.

За даними вчених, 51 % вчителів не пояснюють, що повинен зробити школяр і як. Тільки 9 % вчителів дають ретельний інструк­таж, який передбачає ознайомлення школярів з методикою вико­нання домашнього завдання (в якій послідовності працювати, з чого починати, як перевіряти свої знання. Чи треба багато разів читати, щоб зрозуміти та відтворити той чи інший матеріал? Як встановлено наукою, читати більше 2—3 разів з тією ж самою ме­тою — марна дія і навіть шкідлива. Основа засвоєння — перше читання. Після ознайомлювального читання можна рекомендува­ти читання параграфа частинами (або абзацами). Прочитати аб­зац, виділити головну думку, дати заголовок, поставити запитан­ня. Прочитавши текст за смисловими частинами, встановити ос­новну думку всього параграфа і зв'язок з нею всіх частин. Після цього можна закривати підручник та відтворювати матеріал, а по­тім відкрити книгу і перечитати параграф, придумати, якщо необ-


2.6. Форми організації навчання 351

хідно, свій приклад. Учень повинен одержати інформацію про вивчення напам'ять. З окремих питань можна давати учням пам'ятки).

4. Не обмежувати домашнє завдання механічним вивченням напам'ять, повторенням матеріалу уроку за підручником, вико­нанням стандартних вправ, необхідно практикувати творчі роботи:спостереження, читання додаткової літератури, підготовку допо­відей, повідомлень (що робить лише 61 % вчителів).

5. Здійснювати індивідуалізаціюдомашньої роботи (практикує всього 25 % вчителів). Індивідуальні завдання вчитель може дава­ти як усім учням, так і окремим (невстигаючим, здібним), прак­тикувати завдання за бажанням.

6. Враховувати посильністьдомашніх завдань, провести їх нор­мування. Важливо не переобтяжувати учнів завданнями, бо це негативно може позначитися на пізнавальних інтересах школярів, на відповідальності за виконання завдань та ін. Тому не слід про­понувати учням на короткий строк великі за обсягом завдання. Учитель повинен навчати методики підготовки домашніх завдань, що в 1,5—2 рази зменшить час школярів на їх виконання. Тут і навчання вмінь і навичок навчатися, і режим навчальне-пізнава­льної діяльності (виконання домашніх завдань краще починати в один і той же час, оскільки це забезпечить адаптацію до роботи, допоможе запобігти поспішності, лінощів та ін.).

‡агрузка...

7. Необхідно вести облік виконання завдань, їх якості, що ви­магає систематичної перевіркивиконання завдань.

8. Здійснювати зв'язок з сім'єю.Вчитель не в змозі контролю­вати роботу школярів удома, тому важливо забезпечити співробіт­ництво з батьками (забезпечення місця для роботи, створення спокійної обстановки).

Таким чином, домашня робота учнів вимагає чіткої організації, планування, системи і певного керування (обсяг домашніх завдань, аналіз передбачених труднощів, види завдань, їх перевірка), що повинно сприяти підвищенню якості навчального процесу в школі.

' Факультативи

Факультативи введені в школи України з 1967 року як форма : диференційованого навчання і представляють собою надпрограм-- «і заняття, право вибору яких на добровільній основі залишається . за учнями. Мета їх:

; — задоволення потреб учнів у більш глибокому вивченні окре­мих предметів;

— розвиток навчальне-пізнавальних інтересів, пізнавальної активності школярів;
Розділ 2. Дидактикат ?-6- Форми організації навчання


 


— сприяти розвитку творчих здібностей учнів. Отже, значення факультативів у тому, що вони при педагогіч­не доцільній їх організації можуть забезпечувати:

— всебічний розвиток особистості учня з урахуванням його потреб та здібностей;

— досягнення більш високого рівня знань та вмінь з предмета;

— залучення до істинної науки;

— усвідомлений та обґрунтований підхід до вибору професії;

— розвиток допитливості школярів, стійких пізнавальних ін­тересів;

— формування корисних навичок самостійної роботи з кни­гою, довідковою літературою, самоосвіту.

За період функціонування факультативів розроблено варіанти програм різних курсів, випущено необхідні навчальні посібники.

Групи школярів комплектуються, як правило, з учнів одного чи паралельних класів, але можна комплектувати групи і з учнів різних класів.

Можуть бути організовані за певних умов і міжшкільні факуль­тативи.

Для проведення занять залучаються вчителі, викладачі вузів, діячі науки, культури, мистецтва, спеціалісти виробництва, сіль­ського господарства.

Серед методів навчанняна факультативних заняттях особливе місце посідають лекції, семінари, на яких учні виступають з доповідями та повідомленнями; лабораторно-практичні роботи, де розв'язуються експериментальні завдання, які залучають школярів до самостійних досліджень; екскурсії; індивідуальні завдання, розраховані на трива­лий час, що розвиває навички самоосвіти, дає можливість кожному учневі працювати згідно зі своїми інтересами і виконувати завдання в темпі, визначеному своїми планами, бажаннями, можливостями.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)