АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Державні нормативні документи, які відображають зміст освіти в школі

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. АЛГОРИТМ ДІЙ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ ОСВІТИ
 3. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 4. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 5. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 6. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
 7. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 8. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 9. Визначте зміст соціології молоді – 15 б.
 10. Вимоги до змісту загальної середньої освіти
 11. Вимоги до змісту та розташування реквізитів
 12. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Зміст освіти визначається такими документами: навчальними планами, навчальними програмами, підручниками, посібниками. Вони спрямовані на виконання тих завдань, які ставить перед школою держава.

Навчальний план— це державний нормативний документ, який визначає:

— тривалість навчального року для різних класів;

— перелік навчальних предметів;

— розподіл їх навчання за розкладом;

— кількість годин на тиждень, виділених для кожного предме­та в окремому класі;

— максимально обов'язкове тижневе навчальне навантаження для учнів, включаючи кількість навчальних годин, які відводяться на обов'язкові предмети за вибором.


2.3. Зміст навчання_____________________________________267

Розробка навчального плану привела до необхідності створення державного стандартузагальної середньої освіти як чітко окреслено­го обсягу змісту загальної середньої освіти та характеристики рівня його засвоєння, що задає державну норму освіченості і гарантії дер­жави щодо її одержання громадянами. Стандарт освіти включає:

базовий навчальний план середньої освіти, який дає цілісне уявлення про змістове наповнення і співвідношення основних га­лузей знань за роками навчання в середній школі, мінімальну три­валість вивчення конкретної освітньої галузі знань або навчаль­ного предмета, тижневе навчальне навантаження учнів на різних ступенях навчання в середній школі та його структуру.

Базовий навчальний план складається з двох частин: інваріант­ної і варіативної. Інваріантна частина(державний компонент) плану визначає обов'язкові для вивчення в усіх загальноосвітніх навча­льних закладах України освітні галузі і встановлює мінімальну кі­лькість відведених для цього навчальних годин. Ця частина задає базовий зміст освіти, який формується на загальнодержавному рівні і має забезпечити досягнення обов'язкового освітнього рівня кож­ним випускником школи. Вона передбачає також години на інди­відуальні та групові заняття з різними категоріями учнів; школа може використовувати їх як додаткові для забезпечення засвоєння змісту освітніх галузей, в т.ч. і поглибленого.

Варіативна частина (шкільний компонент)базового навчального плану відповідає передусім цілям забезпечення індивідуального розвитку школярів, врахування і відображення у змісті освіти регі­ональних етнокультурних і соціокультурних особливостей, націо­нальних традицій тощо. Вона передбачає години для вивчення пред­метів і курсів, які поглиблюють і розширюють базовий зміст ос­вітніх галузей і обираються учнями відповідно до їхніх нахилів і здібностей, а також для факультативних занять, тематика яких може бути і не пов'язаною із змістом зазначених у плані освітніх галузей.Державний стандарт також передбачає:

освітні стандарти галузей знань (навчальних предметів) як педагогічне адаптована система знань, способів діяльності, досві­ду творчої діяльності і емоційно-ціннісного ставлення до світу, що відповідає певній сфері соціального досвіду, а також система вимог, що визначають рівень їх засвоєння, обов'язковий для до­сягнення кожним учнем;

державні гарантії одержання середньої освіти як зобов'язан­ня держави у правовому і фінансовому планах безумовно забезпе­чувати реалізацію складових освітнього стандарту;

державні вимоги до мінімального рівня засвоєння змісту загаль­ної середньої освіти за ступенями навчання (початкова, основна і старша школа), що засвідчує досягнення учнем мети загальноос­вітньої підготовки на певному віковому етапі свого розвитку; вони 


N І й' -1

- W

Таблиця 19

Базовий навчальний план денних середніх закладів освіти з українською мовою навчання

№   Кількість годин за тиждень за ступенями навчання  
п/п Навчальні предмети       ступінь II ступінь III ступінь  
    3-річна ПШ   4-річна ПШ  
    1 2 3   1 2 3456789 10 11  
Обов'язкові предмети       ДЕРЖАВНИЙКОМПОНЕНТ  
1 Українська мова     7777 4—5 3—4 3—4 2—3 2 1 1  
2 Українська література       2—3 2—3 2 2—3 2—3 3-4 3  
3 Іноземна мова       3—4 3—4 2—4 2—4 2—4 2 2  
4 Зарубіжна література       2 222222  
5 Математика основи інформатики     4444 4—5 4—5 4—5 4—5 4—5 4 4—5  
6 Історія України       1 0,5 1 1—2 1—2 1—2 1—2  
7 Всесвітня історія       2 1—2 1 1—2 2 2  
8 Правознавство       1—2  
9 Географія       2222 1—2  
10 Навколишній світ, природознавство   1 12 12   1—2 1 1 1—2 1—2 1  
1 1 Біологія       22221 12  
1 2 Фізика       2 2 2—3 3 23  
13 Хімія       2-32 2 2  
14 Музика, образотворче мистецтво     22 22222 1—2  
15 Фізкультура, ДПЮ     2 2 2 222222 3—4 4  
16 Трудове навчання   1 1 1   1 1 1 12222222  
Разом   19 19—20 19—20 17 17 17-18 17-182425 28 29 ЗО ЗО 2830 2830  
ШКІЛЬНИЙКОМПОНЕНТ  
Вибірково — обов'язкові предмети   1—2 1—2 1—2   2 2—3 2—3 33 222244  
Курси за вибором, факультативи,          
додаткові заняття   1 1 1   1 1 1 1—2 2 223444  
Загальне сумарне навантаження   20 21 21   20 20 21 21 27 ЗО 31 32 32 32 32  
Гранично допустиме навантаження   21 22 22   20 21 22 22 29 32 32 34 34 36 36  

О) CO

 

‡агрузка...

Розділ 2. Дидактика


 


 


в) авторські програми, які розробляються і реалізуються висо­кокваліфікованими, творчо працюючими вчителями. Ці програми враховують вимоги державного стандарту, але можуть мати іншу логіку побудови навчального предмета, свої особисті підходи до розгляду тих чи інших теорій та ін. Такі програми повинні мати рецензії від учених у конкретній предметній галузі, педагогів, пси­хологів, методистів і бути затвердженими педагогічне радою шко­ли. Авторські програми найбільш широко використовуються при вивченні курсів за вибором учнів.

Підручники і навчальні посібники

Підручники і посібники — це джерела знань, умінь і одночас­но засоби навчання, організації самостійної роботи та ін.

Підручник— навчальна книга, яка викладає основний зміст кон­кретного навчального предмета у відповідності до програми. В під­ручниках матеріал, що вивчається, розчленовується на окремі теми і дається його фактичний виклад. У ньому є вказівки, які відносять­ся до організації самостійної роботи школярів, самоконтролю тощо,

Навчальний посібник— навчальна книга, в якій подається зміст навчального матеріалу, що не завжди відповідає вимогам чинної програми. Він може виходити за її рамки, мати додаткову інфор­мацію, додаткові завдання, спрямовані на розширення пізнаваль­них інтересів учнів, розвиток їх активності й самостійності.

До навчальних посібників належать також довідники, хресто­матії, словники, збірники вправ, задач та ін.

Короткі висновки:

Зміст освіти відповідає на питання: «Що необхідно вивчати школярам?», тому зміст загальної освіти містить у собі блоки знань, способів діяльності, досвіду творчої діяльності і норм відносин.

Загальна освіта дає можливість учням засвоювати основні знан­ня, уміння діяльності, необхідні для того, щоб успішно працюва­ти і жити в суспільстві. Тому вона повинна включати:

а) обов'язковий мінімум незмінних постійних знань (констант­них знань);

б) блок непостійних знань, що пов'язано із змінами економіч­них, суспільних факторів;

в) індивідуальну освіту, пов'язану з інтересами, здібностями людини, її майбутньою професією.

Учитель для виконання змісту освіти користується навчальним планом, програмами, підручниками і навчальними посібниками.

Питання для обговорення

І. Чи є безпосередній зв 'язок між метою і змістом освіти? (Об­грунтуйте свою відповідь).


2.3. Зміст навчання_____________________________________271

2. Який взаємозв'язок виховної функції навчання і такого ком­понента змісту освіти як досвід емоційно-ціннісного ставлення?

3. Яким ви бачите підручник зі свого предмета?

4. Протягом ЗО років педагоги багатьох країн ведуть дискусії щодо принципів побудови програм. Багато хто виступає за інтег­рацію навчальних курсів, вважаючи, шо предметні програми не дають можливості відбити цілісність людського досвіду. Вони про­понують, щоб одиницею навчальної програми були міждисциплі­нарні проекти, в основі яких лежить робота над комплексними темами з притягненням матеріалу із різних навчальних дисцип­лін: гуманітарні предмети; мови; природничо-математичний цикл; мистецтво і трудові навички.

У шкільному розкладі навчальний час відводити на ці галузі предметів, а не на оволодіння окремими дисциплінами.

Учителі об'єднуються в групи за цими галузями знань і ство­рюють навчальні курси. Групами вчителів керують досвідчені пе­дагоги. Зміст курсу засновано на гострих сучасних проблемах (на­приклад, охорона оточуючого середовища), учні працюють над індивідуальними проектами, а також беруть участь в обговоренні та сумісних дослідженнях.

Які ви бачите позитивні та негативні боки такого підходу? Чому?

5. У 1994 р. Конгрес США схвалив законопроект, спрямова­ний на досягнення національної згоди в галузі стандартів. Висло­влюються з цього приводу позитивні і негативні оцінки. Так, як приклад позитивних можна навести такі: а) стандарти сприяють кращим досягненням учнів у навчанні й підвищенні якості освіти; б) вони необхідні, щоб втілити в життя фундаментальний прин­цип «рівності можливостей», бо мають головну мету — забезпечи­ти, щоб до всіх учнів ставились однакові вимоги з навчальних програм та курсів; в) їх можна розглядати як сигнальний меха­нізм, що демонструє учням, батькам, учителям та іншим шкіль­ним працівникам, що від них очікується в освіті.

Негативні оцінки пов'язані з тим, що: а) хибна сама ідея уні­фікації, тому що суперечить принципам свободи самовираження та самовизначення особистості; б) можна досягти згоди із стандартів читання, письма та математики, проте цілком розумні люди мо­жуть і не знайти розуміння з питання, що необхідно обов'язково прочитати з історії або з класики літератури; в) предметне орієн­товані стандарти «заморозять» програми та зв'яжуть руки вчите-лям-новаторам, які прагнуть удосконалити навчальний процес шляхом включення до програми завдань із міждисциплінарних галузей та складних реальних життєвих проблем1.

1 Степенко /'., Вургин М., Мііое Ю. Стандарти в системі освіти США: позитивне й негативне // Шлях освіти. - 1996. - № 2. — С. 49-53.


Розділ 2. Дидактика


 


 


Аргументовано прокоментуйте позитивні та негативні аспек­ти проблеми.

— За яких умов, на вашу думку, можна досягти позитивних на­слідків і позбавитися негативних?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)