АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначте зміст соціології молоді – 15 б

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. Анкетування - це найбільш поширений у соціології метод.
 3. Бухгалтерський баланс,його побудова, зміст і оцінка статей.
 4. В західній соціології часто використовується семикласна вертикальна стратифікація:
 5. В) становлять зміст соціального захисту безробітних.
 6. Взаємозв'язок етапів аналізу з метою і змістом робіт
 7. Взаємозв'язок соціології з іншими науками
 8. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 9. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 10. Визначте особливості концепції З. Фрейда – 15 б.
 11. Визначте період року, коли в Україні найчастіше спостерігаються циклони.

- об’єкт, предмет соціології молоді – 7 б.

Соціологія молоді - галузь соціології, яка досліджує соціально-демографічну спільність суспільства, що перебуває в процесі переходу від дитинства до дорослого життя і переживає стан сімейної та позасімейної соціалізації, інтерналізації норм і цінностей, творення соціальних і професійних очікувань, ролей, статусу.

Предмет соціології молоді охоплює такі аспекти:

— вироблення понятійно-категоріального апарату для визначення сутності молоді, специфіки її життєдіяльності в суспільстві;

— аналіз стану та динаміки ціннісних орієнтацій молоді;

— вивчення процесів формування політичних, моральних, професійних та естетичних інтересів і позицій;

— вивчення чинників, які впливають на формування свідомості та реальної поведінки різних груп молоді;

— визначення поняття «молодь» та встановлення її вікових меж;

— вивчення механізму формування свідомості молоді, співвідношення біологічного та соціального, а також чинників, які впливають на свідомість і поведінку людини;

— дослідження взаємодії поколінь і визначення ролі вікових етапів у структурі життєвого циклу особи;

— вивчення механізмів соціалізації та виховання молодого покоління, набуття соціальної зрілості та становлення молоді як суб'єкта історії.

Об'єкт соціології молоді — молодь, тобто велика соціально-демографічна група, яку виділяють на підставі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану, соціально-психологічних особливостей.

- молодіжна субкультура як самовираз молоді. б.

Найбільш рельєфно духовні пошуки молоді проявляються в молодіжній субкультурі. Молодіжна субкультура - це культура молодіжних спільнот і груп з певними типами ціннісних орієнтацій. Ці групи і спільності відрізняються стилем життя, поведінкою групових норм, цінностей і стереотипів.

Найбільш типові риси молодіжної субкультури полягають у наступному: * Розважальний характер культури. Улюблений вид «діяльності» - розвага. (Крайній ступінь розважальної культури - наркоманійная культура). * Явно виражена «споживча» орієнтація (переважання «поп-культури» або «кітчу», сьогохвилинне сприйняття і відсутність інтелектуальної «навантаження»). Груповий стереотип і слабка индивидуализированность. В залежності від статі, освіти, місця проживання переважають різні риси (від м'якого »до агресивного неприйняття інших).Постійно відтворена «вестернізація» культурних потреб та інтересів (мода, музичні смаки і т.д.). В результаті художні образи масової культури екстраполюються на рівень групового та індивідуального поведінки молодих людей виявляється в таких рисах соціальної поведінки, як жорстокість, екстремізм, прагнення до матеріального добробуту на шкоду професійної самореалізації.

Все більший вплив набирає антикультура (від прояву порнографії і насильства, до створення банд неофашистів). Впливаючи відразу на кілька каналів сприйняття з різким підвищенням допускаються норм явища антісубкультури швидко пригнічують в молодій людині природну захисну реакцію і як ін'єкцію вводять йому міцно спрацьований сурогат.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)