АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розкрийте теорію соціальної стратифікації суспільства – 15 б

Читайте также:
 1. I. Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія.
 2. III. Проблеми соціальної, стратифікації.
 3. IV. Проблема соціальної справедливості і соціальних гарантій.
 4. БУДІВЛЯ СУСПІЛЬСТВА.
 5. Види правотворчості громадянського суспільства
 6. Визначте соціальну структуру суспільства – 15 б.
 7. Вкажіть причини соціальної диференціації суспільства
 8. Глава 5 ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
 9. Говорячи про засоби соціальної комунікації, необхідно зазначити, що вони пройшли кілька досить важливих етапів свого розвитку.
 10. Господарство первісного суспільства.
 11. Держава – основна складова політичної організації суспільства
 12. Державно-правовий примус та юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності

- поняття стратифікаційної системи суспільства – 8 б.

Социология социальной структуры общества и ее динамика – ключевая проблема социологии. Анализ и осмысление социальной структуры общества предполагает выяснение, что такое социальная структура, какие важнейшие элементы она включает, по каким признакам их следует выделять в социальной структуре, какова реальная социальная структура в Украине, каковы тенденции и перспективы ее развития.

Социальная структура общества – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, упорядоченных относительно друг друга социальных общностей, слоев, групп, а также отношений между ними.

Система оценок, значимости и важности действия создают в обществе иерархию ценностей и неравенство ролей, социальных позиций и должностей. Систему регулирования неравенства, при которой члены общества располагаются ниже или выше в соответствии с принятыми степенями значимости называют стратификационной системой общества. Социальная дифференциация может быть иерархизированной и неиерархизированной.

В основании социальной дифференциации могут лежать как биологические особенности (пол, возраст), так и интеллектуальные (умственные способности, темперамент, характер). Большое значение имеет и социальное положение (образование, материальное положение, стиль жизни, участие в создании ценностей группы и др.).

Различия между людьми, обусловленные их физическими и психическими особенностями, называют естественными. Социальные различия порождаются социальными факторами: разделением труда (работники умственного и физического труда), укладом жизни (городское и сельское население), выполнением определенных функций, уровнем достатка и т.д.

- роль середнього класу у суспільстві та особливості його становлення – 7 б. Середній клас, який утворюється досить строкатим конгломератом соціальних груп: від підприємців середньої руки до середньооплачуваних інженерів і клерків. Це приблизно половина всього населення. Контролює три чверті суспільного багатства. Виділяють кілька шарів середнього класу:

- Верхній середній клас - дрібна буржуазія і високооплачувані професіонали, відомі адвокати, лікарі, актори, телекомунікатор. Образ їхнього життя наближається до великосвітського, але можливості в порівнянні з представниками вищого класу істотно обмежені;- Середній середній клас - наймасовіша прошарок розвиненого індустріального суспільства: добре оплачувані службовці, професійні викладачі, лікарі, вчителі, менеджери середнього рівня. Це кістяк інформаційного суспільства та сфери обслуговування;

- Нижчий середній клас - кваліфіковані робітники, нижчі службовці, цікаві переважно розумовою працею і мають цілком пристойний рівень життя.

В стабілізації сучасного демократичного суспільства так звані середні верстви відіграють визначальну роль. Велика увага середнім верствам або середньому класу приділяв М. Вебер. Адже в економічно розвинених країнах саме середні верстви є головна опора і суб'єкт громадянського суспільства, соціальна основа стабільності.

Ідея Арістотеля про зв'язки між численністю середнього класу і законною політичною владою знайшла підтвердження історією. Г. Зіммель свого часу підкреслював, що стабільність ієрархічних структур суспільства залежить від питомої ваги і ролі середнього шару. Займаючи проміжне положення, середній клас виконує і своєрідну сполучну і демпфірірующую, тобто глушітельную роль між двома полюсами соціальної ієрархії, знижуючи накал їх протиріч.

У наш час в зарубіжній соціології розрізняють традиційні середні шари, представлені в основному дрібною буржуазією. За чисельністю - це від 7% до 25%.

Поряд з такими традиційними середніми шарами виділяють і нові середні шари. До цих нових верствам в західних країнах обов'язково відносять: більшу частину інтелігенції, управлінсько-адміністративний персонал, середніх і нижчих менеджерів. У розвинених країнах до недавнього часу швидко зростав шар «золотих комірців» - науковий і проектно-конструкторський персонал, інженерно-технічні фахівці широкого профілю. У сумі ці середні верстви складають основну частину населення, (від 60 до 80%). Вони - соціальна опора західних демократій. Але нині в умовах кризи йде швидке розмивання середнього класу.

В Україні в процесі становлення ринкових відносин йде демонтаж старої соціальної структури і поступово починає формуватися новий соціальний шар. Але, на наш погляд, в деяких публікаціях часом припускаються помилки, маючи на увазі під «середнім шаром» тільки дрібних і середніх підприємців. Справа в тому, що підприємці (тобто буржуазія) ні в якому суспільстві не можуть скласти більшість населення, тільки в сукупності з більшою частиною інтелігенції, управлінського персоналу, фахівців широкого профілю та ін. Вони складуть переважна більшість.

3. ТЕСТИ:

1. Соціальна стратифікація за основними ознаками вказує на:

ієрархічний склад населення країни;

2. Тип родини, для якого характерний справедливий розподіл родинних обов’язків та спільне прийняття рішень - це:


егалітарна сім`я;


3. Збільшення частки чисельності середнього класу в суспільстві призведе до:

стійкості та стабільності суспільства;

4. Велика група – це:

реальна, значна за розмірами та складно організована спільність людей, залучених в ту чи іншу громадську діяльність (наприклад, колектив школи або вузу, підприємства чи установи);

5. Клас в марксистському (класичному) тлумачення:

група людей за ознакою їх відношення до власності на засоби виробництва;

6. В якій країні існувала класична всеосяжна кастова система:

а. Індія;

3. Рольовий конфлікт - це:

а. ситуація, коли приписані індивіду різними позиціями дії заперечують одна одну;

4. Що є ознакою приписаного статусу особистості:


а. соціальне походження;

б.


5. Хто досліджував проблему групової поведінки:


а. Г. Лебон;


6. Кульмінація конфлікту – це:

а. гранична точка, коли напруга сягає свого піку;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)