АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначити соціальні функції сім’ї – 15 б

Читайте также:
 1. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 2. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 3. АБСТРАКТНІ КЛАСИ І ЧИСТІ ВІРТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ_________________________________________
 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 5. Автоматизоване робоче місце бухгалтера (АРМБ): призначення, функції та його рівні.
 6. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
 7. Б) соціальні відпустки.
 8. Банківська система. Банки, їх види та функції
 9. Банківська система. Банки, їх види та функції
 10. Біржова торгівля. Товарна та фондова біржа, їх функції та значення
 11. Бухгалтерські рахунки, їх призначення, функції і побудова
 12. Бюджетно-податкова політика забезпечує найважливіші економічні функції держави, які формують її дієздатність в економічній політиці:

- поняття сім’ї як малої групи – 8 б.

Сім'я́, або Роди́на — соціальна група, яка складається з людей, які зазвичай перебувають у шлюбі, їхніх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей.*Сім'я — первинний та основний осередок суспільства.*Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.*Права члена сім'ї має одинока особа.*Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

- функції сім’ї – 7 б.

Функції відбивають історичний характер зв'язку між сім'єю і суспільством, динаміку сімейних змін на різних історичних етапах. Сучасна сім'я втратила багато функцій, що цементували її в минулому: виробничу, охоронну, освітню та інші. Однак частина функцій є стійкими до змін, в цьому сенсі їх можна назвати традиційними. До них можна віднести наступні функції:*репродуктивна — в будь-якій сім'ї найважливішою є проблема дітонародження. Цілісність сексуальної потреби, що забезпечує продовження роду, і любові як вищого почуття унеможливлює відділення одного від іншого. Подружня любов значною мірою залежить від характеру задоволення сексуальних потреб, особливостей їх регулювання та відношення подружжя до проблеми дітонародження, самих дітей (див.демографія сім'ї, дитяча смертність)*господарсько-економічна — включає харчування сім'ї, придбання й утримання домашнього майна, одягу, взуття, благоустрій житла, створення домашнього затишку, організацію життя і побуту сім'ї, формування і витрачання домашнього бюджету*регенеративна — (лат. regeneratio — відродження, відновлення). Означає спадкування статусу, прізвища, майна, соціального становища. Сюди ж можна віднести і передачу якихось сімейних коштовностей[6]*освітньо-виховна — (соціалізація). Полягає у задоволенні потреб у батьківстві та материнстві, контактах з дітьми, їх вихованні, самореалізації в дітях;[7]*сфера первинного соціального контролю — моральна регламентація поведінки членів сім'ї в різних сферах життєдіяльності, а також регламентація відповідальності і зобов'язань у відношенні між подружжям, батьками і дітьми, представниками старшого і середнього поколінь;*рекреативна — лат. recreatio — відновлення. Пов'язана з відпочинком, організацією дозвілля, турботою про здоров'я і благополуччя членів сім'ї.*духовного спілкування — розвиток особистостей членів сім'ї, духовне взаємозбагачення;*соціально-статусна — надання певного соціального статусу членам сім'ї, відтворення соціальної структури;*психотерапевтична — дозволяє членам сім'ї задовольняти потреби в симпатії, повазі, визнанні, емоційній підтримці, психологічному захисті.3. ТЕСТИ:

1. Яка важлива характеристика соціальної дії за М. Вебером:

а. орієнтація на дії інших людей;

2. Хто досліджував проблему групової поведінки:


а. Г. Лебон;


3. Що таке соціальна роль:

а. очікувана поведінка людини, яка відповідає прийнятим у суспільстві нормам;

4. Кульмінація конфлікту – це:

а. гранична точка, коли напруга сягає свого піку;

1. Вкажіть найважливіший критерій, відповідний статусу дорослої людини:

а. забезпечувати самого себе засобами існування;

2. А.С. , керівник фірми, змушений багато часу проводити на роботі, а його син, школяр, почав отримувати «двійки». А.С. відчуває:

а. рольовий конфлікт;

7. Автором теорії соціальної мобільності вважається:


а. П.Сорокін;


8. Найважливішою характеристикою малої (первинної) соціальної групи, за Ч. Кулі, є:

а. стабільні, персоналізовані, емоційно забарвлені безпосередні контакти між членами групи;

9. Десяток людей, які очікують автобус на зупинці, є прикладом:

‡агрузка...

а. малої соціальної групи;

10. Структурні рівні в особистості - Id, Ego, Superego виділяв:


а. З. Фрейд;


11. Дзеркальне «Я»:

а. підхід, що вбачає в структурі особистості її бачення про уявлення інших про себе.

12. Людина - це:

а. одиничний представник людського роду, конкретний носій всіх соціальних і психологічних рис людства;

13. До ранньої молодості відноситься віковий період:


а. 21 – 28 років.


14. Егалітарній сім’ї властиво:

а. рівний розподіл влади та обов’язків між чоловіком та жінкою.

15. Вкажіть, яке з цих понять характеризують шлюбні відносини:


а. екзогамія;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)