АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначте поняття і структуру особистості в соціології

Читайте также:
 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 3. Анкетування - це найбільш поширений у соціології метод.
 4. В західній соціології часто використовується семикласна вертикальна стратифікація:
 5. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.
 6. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку
 7. Введення поняття комплексного числа
 8. Взаємозв'язок соціології з іншими науками
 9. Визначити зміст «соціології молоді» – 15 б.
 10. Визначте зміст соціального конфлікту – 15 б.
 11. Визначте зміст соціології молоді – 15 б.
 12. Визначте особливості концепції З. Фрейда – 15 б.

- співвідношення понять: людина, індивід, індивідуальність, особистість

Личность является объектом изучения ряда гуманитарных наук, прежде всего, философии, психологии и социологии. И для того чтобы ответить на вопрос, что же такое личность, нужно провести разграничение таких понятий как «человек», «индивид», «личность».

«Человек» – это лишь отличие биологического вида. Понятие человек употребляется для характеристики всеобщих, присущих всем людям качеств и особенностей. «Индивид» - это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т. д. Понятием «индивид» обычно обозначается человек как единичный представитель той или иной общности. Индивидуальность – это то специфическое, что отличает одного человека от других, включая как биологические, так и социальные свойства, унаследованные или приобретенные. «Личность» -это конкретное выражение сущности человека, определенным образом реализованная интеграция в индивиде его социально значимых черт и психобиологической основы. Личностью не рождаются, а становятся. Только появившийся на свет ребенок – человек, но еще не личность, хотя в нем уже заложена, запрограммирована реальная возможность последующего превращения в личность.

-сутність і етапи соціалізації особистості

Социализация - это процесс усвоения индивидом на протяжении жизни социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит, это процесс интеграции индивида в различные типы социальных общностей (группа, социальный институт, социальная организация) посредством усвоения им элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются социально значимые черты личности.

На социализацию оказывают влияние классовые различия, религиозные, расовые, культурные (традиции). В социологии выделяют ряд этапов (стадий) социализации:

первичная, которая проходит главным образом в рамках семьи;

вторичная – это процесс усвоения социальных ценностей и норм внесемейного воспитания (в рамках школы, техникума, института, групп сверстников и др.);

третья стадия, по мысли Л. Кислера, продолжается всю жизнь.

Социализация как целостный феномен может носить характер стихийного или сознательного процесса (воспитания и самовоспитания). 

Тесты:

1. Найважливішою характеристикою малої (первинної) соціальної групи, за Ч. Кулі, є:

а. стабільні, персоналізовані, емоційно забарвлені безпосередні контакти між членами групи;

2. Амбівалентність - це:

Б. співіснування в структурі особистості протилежних емоційних установок;

3. Особистісний статус людини характеризує його:

Б. як людину, з точки зору позиції близьких його людей (малої соціальної групи);

4. Яка стратифікаційна система не є відкритою:

В. кастова;

5. Яку з цих ознак М. Вебер не включав в число критеріїв стратифікації:

Б.титул;

6. Клас в марксистському (класичному) тлумачення:

Б. група людей за ознакою їх відношення до власності на засоби виробництва;

7. Мала група – це:

В. відносно невелике число безпосередньо контактують індивідів, об'єднаних спільними цілями і завданнями;

8. Вкажіть, до яких санкцій відносяться виключення студента з ВНЗ:

Б. формальні негативні;

9. Як називається сім'я, що включає два покоління (батьки і діти):

В. розширена;

10. Біархатна сім’я – це теж саме, що:

а. нуклеарна;

11.Егалітарній сім’ї властиво:

Г. рівний розподіл влади та обов’язків між чоловіком та жінкою.

12. Соціальна роль - це:

Б. поведінка, очікуване від того, хто має певний соціальний статус;

13. Хто досліджував проблему групової поведінки:

В. Г. Лебон;

14. До якого типу конфліктологічної теорії належить марксизм:

Б. класова;

15. До досягнутого статусу відноситься наступна позиція:

Б. депутат;

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___15__


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)