АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дайте характеристику типології сім’ї – 15 б

Читайте также:
 1. VI. Дайте экспертную оценку результатам испытуемого.
 2. Визначити соціальні функції сім’ї – 15 б.
 3. Визначте роль сім’ї у суспільстві – 15 б.
 4. Визначте соціальні функції сім’ї – 15 б.
 5. Глава 28. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА. ПОНЯТТЯ ТИПУ І ТИПОЛОГІЇ ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ
 6. Громадянське виховання – це виховна діяльність школи, сім’ї і громадськості спрямована на формування громадянської культури вихованців.
 7. Дайте Аліг'єрі
 8. Дайте визначення раптовим викидам вугілля і газу
 9. Дайте определение налоговой системы.
 10. Дайте определение понятия остеопороз.
 11. Дайте определение пропускной способности канала.
 12. Дайте поняття квазіексперименту та його типів.

- типи сім’ї в залежності від структури родинних зв’язків і точки зору влади. – 8 б.

Тип владних структур • патріархат — чоловік — голова сім’ї, він розподіляє матеріальні ресурси, приймає життєво важливі рішення щодо сім’ї та її членів (Таїланд, Японія, Індія, Бразилія);

• матріархат — дружина — голова сім’ї (жителі Тробріанських островів);

• егалітарна сім’я — влада розподіляється порівно між чоловіком та дружиною (найбільш поширена сьогодні).

Сім`ю можна визначити як спільність, засновану і на шлюбі, і на кровну спорідненість. Це об`єднання людей, пов`язаних, як правило, спільністю побуту, а також взаємної відповідальністю і взаємодопомогою.

По традиційним уявленням про типову сім`ї основою або ядром останньої є шлюб. Інститут шлюбу регулює відносини між подружжям за допомогою норм і санкцій.

Шлюб є ​​історично мінливих соціальною формою стосунків між статями, за допомогою якої суспільство впорядковує і санкціонує статеве життя і встановлює батьківські права і обов`язки.

Сім`я, таким чином, є більш складним утворенням, ніж просто шлюбна група. Сім`я розглядається як соціальний інститут, який визначається системою зв`язків і відносин індивідів, що володіє стійкою структурованої організацією, що значно впливає на соціальну структуру суспільства, відтворення населення і соціалізацію нових поколінь.

Характеризуючи інститут сім`ї, ми вказуємо на його функції:

· відтворення населення,

· господарсько-економічну,

· виховну,

· ; рекреаційну,

· соціального контролю.

При цьому вважається, що сім`я - це і є випробуваний соціальний інститут, який тільки тим і зайнятий, що передає все цінне з соціального досвіду, що накопичено попередніми поколіннями. З цим можна і потрібно погодитися. Але, з іншого боку, виконуючи свою функцію передачі соціального досвіду, інститут сім`ї не обмежується тільки тим досвідом, який прийнятний з точки зору інтересів суспільства. Сім`я, як соціальний інститут, виконує функцію накопичення всього соціального досвіду, включаючи і те, що ніяк не може бути названо суспільно необхідним з точки зору завтрашнього; вона виконує ще й функцію селективну - відбору, засвоєння, переробки цього досвіду, виходячи з інтересів і потреб конкретних людей.- форми шлюбу. – 7 б.

Шлюб (від слов'янського «слюб» — з'єднання з любов'ю)[1] — історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком та жінкою, яка визначає їхні права та обов'язки одного щодо іншого й щодо дітей. Шлюб тісно пов'язаний з сім'єю.(докладно).

1. Шлюб - це сімейний союз двох людей, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Шлюб — сімейний союз одного чоловіка й однієї жінки (моногамний), або полігамний, який має два види: союз одного чоловіка і двох або декількох жінок (полігінний), однієї жінки і двох чи декількох чоловіків (поліандричний), закріплений законом або культурними традиціями.

Одностатевий шлюб — це шлюб, визнаний за законом або шлюб, що визнано в соціальному відношенні між двома людьми однієї статі.

В українській мові жінку в шлюбі з чоловіком називають одруженою або дружиною цього чоловіка. В Україні, як і багатьох інших країнах, існує традиція змінипрізвища. Здебільшого дружина приймає прізвище свого чоловіка, в окремих випадках чоловік може взяти собі прізвище дружини. Іноді утворюються подвійні прізвища.

Існують поняття церковного шлюбу й цивільного шлюбу. Хоча здебільшого люди, які вступають у церковний шлюб у сучасну епоху вступають також у цивільний шлюб, але історично це було не обов'язковим. Церковний шлюб здійснюється за ритуалами відповідної релігії, цивільний шлюб реєструється в державних установах. Люди можуть проживати разом, утворюючи сім'ю, але не вступаючи в шлюб (Фактичний шлюб).

Історично шлюб був союзом між чоловіком і жінкою. В сучасну епоху законодавством деяких країн дозволені цивільні шлюби між особами однієї статі.

Шлюби часто розпочинаються особливою церемонією — весіллям. Весіллю за традицією передують церемонії сватання та заручин, призначені, відповідно, для пропозиції укласти шлюб і для оголошення наміру провести весілля.

Шлюб припиняється або внаслідок розлучення або внаслідок смерті чоловіка або жінки. Після смерті чоловіка дружину називають вдовою, після смерті дружини чоловіка називають вдівцем.

Критерій Типи

Чисельність:

повна — нуклеарна сім’я (спільно проживають батьки і діти);

• розширена сім’я — разом проживають кілька поколінь чи кілька сімей сестер і братів (нуклеарна та родичі); (або окрема — та велика)

Форма шлюбу 1. моногамія — шлюб одного чоловіка з однією жінкою;

2. полігамія (полі — багато):

• полігінія — шлюб одного чоловіка та кількох жінок (у Тибеті, на пд. Індії);

• поліандрія — шлюб однієї жінки та кількох чоловіків;

• груповий шлюб (кілька чоловіків та кілька жінок).

Джордж Мердок (1949) виявив, що полігамія була дозволена більше, ніж у 80 % із 250, проаналізованих ним суспільств.

Юридичне оформлення шлюбу

1. громадянський — юридично не оформлений;

2. офіційний — юридично засвідчений;

3. фіктивний — юридично засвідчений, проте, реально не існуючий.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)