АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Педагогіка як наука і мистецтво

Читайте также:
 1. I.1.6. Философия и наука
 2. III. НАУКА И КУЛЬТУРА
 3. IX.1. Что такое наука?
 4. IX.2.Наука как особый вид деятельности
 5. IX.9.Наука и религия
 6. Адаптивное физическое воспитание как наука и учебная дисциплина
 7. Александрийская наука
 8. Американская наука в ХХ веке
 9. Англійська педагогіка XVII ст. Педагогічна концепція Дж.Локка
 10. Андрагогика – наука обучения взрослых
 11. Античная наука
 12. АРАБОЯЗЫЧНАЯ НАУКА

Виховна діяльність вимагає знання законів і закономірностей педагогіки.

Поняття «закон» визначається як необхідне, суттєве, стійке, повторюване відношення між процесами, явищами, як внутрішній і необхідний, загальний і суттєвий зв'язок предметів і явищ об'єк­тивної дійсності, як загальний і необхідний зв'язок між предмета­ми і процесами.

Поняття «закономірність» розуміється як упорядкованість явищ, відносна стабільність, стійкість впливаючих факторів.

Терміном «закон» користувався ще Я.А. Коменський: «Прави­льно знайдені загальні поняття дадуть нам загальні і міцні закони розумової поведінки» і далі: «Вся сукупність речей керується не нашим свавіллям, а неодмінно проходить за своїми законами»1. Педагогічна система Я.А. Коменського будується насамперед на розумінні всезагального зв'язку, детермінованості педагогічних явищ.

До питання про закони в педагогіці звертався і А. Дістервег. Його 33 закони і правила є, власне, прагненням до визначення закономірностей у педагогіці2.

У педагогіці частіше вживається поняття «педагогічні законо­мірності» як відображення постійних зв'язків і залежностей між явищами, які проявляються у відповідних умовах. Таким чином, у сучасній педагогіці часто слова «закон» і «закономірність» роз­глядаються як синоніми.

Складність педагогічної науки і причини недостатньої розробки законів у тому, що застосування законів, закономірностей залежить від особистих якостей вихователя, його майстерності, тобто мова йде про елементи мистецтва в педагогіці. Педагогіці «не можна навчити­ся, як навчаються математики, астрономії, хімії, анатомії та фізіоло­гії», — писав К.Д. Ушинський3. — Ми не кажемо педагогам: робіть так чи інакше, але говоримо їм: вивчайте закони тих психічних явищ, якими ви хочете керувати, і робіть, керуючись цими законами і тими обставинами, в яких ви хочете їх застосувати4».

Знання педагогічної науки, її законів, принципів автоматично не забезпечує успіх педагогічної діяльності, яка вимагає від ви-

Коменский Я.А. Новейш. метод язнков // Избр. соч. в 2-х т. — Т. 1. — М., 1982.

- С. 529, 491.

Руководство к образованию немец. учителей // Избр. произв. — 1956. — С. 136, 108.

Ушинський К.Д. Твори в 6-ти т. — Т. 3. — К., 1954. — С. 38.Ушинський К.Д. Твори в 6-ти т. — Т. 4. — К.: Рад. шк., 1952. — С. 48. Л


1.1. Предмет педагогіки___________________________________13

хователя не тільки знання теорії, але й володіння методикою, техні­кою педагогічного процесу, особистісних якостей та ін. Головні завдання педагогічної науки:

— теоретичне вивчення, опис, роз'яснення сутності процесу виховання, його закономірностей, причинно-наслідкових зв'язків;

— вивчення, аналіз, узагальнення, інтерпретація, оцінка педаго­гічної діяльності, досвіду її організації, що забезпечує самореалі-зацію особистості;

— прогнозування освіти, системи виховання;

— забезпечення ефективного управління освітньою політикою;

— розробка нових педагогічних технологій, основ інновацій­ної педагогічної діяльності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)