АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка ваша точка зору?

Читайте также:
 1. K-7.Точкапрорыва
 2. Аудит расчетов пластиковыми карточками
 3. Биологическая точка зрения.
 4. Бихевиористская точка зрения.
 5. Ваша точка зору?
 6. Вторая карточка
 7. Диаграммы состояния. Тройная точка.
 8. Карточка для самостоятельной работы в парах сменного состава
 9. Карточка товара (элемент справочника Номенклатура).
 10. Карточка учета боевых (учетно-боевых) действий
 11. КЛЕТОЧКА ИДЕОЛОГИИ
 12. КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 1 - ТЕСТИРОВАНИЕ

У свій час В. Бєлінський писав, що почуття прекрасного є умова людської гідності... «Без нього, без цього почуття, немає генія, немає таланту, немає розуму, залишається один негідний, «здоро­вий глузд», необхідний для домашнього вжитку, для мізерних роз­рахунків егоїзму».

Професор Римського університету Калоджеро на IV міжнарод­ному філософському конгресі естетиків заявив, що майбутнє сус­пільство «безестетичне, що люди будуть знаходитися під владою формул, будуть замкнуті у світ цифр і діаграм, які зроблять їх існування більш спокійним і механічним».

Висловіть свою точку зору з цього приводу. ;

Естетика — наука про прекрасне. Тому естетичне виховання — це сукупність дій вихователя і вихованців у ході їх діяльності, які забезпечують формування естетичної культури особистості.

Естетична культура передбачає сформованість у людини есте­тичних знань, смаків, ідеалів, розвиток здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, потребу вносити прекрасне в оточуючий людину світ, зберігати прекрасне.

Засвоєння людиною основ естетичної культури сприяє: її ро­зумовому розвитку, більш глибокому розумінню дійсності, розвитку сприймання, уяви, моральному формуванню особистості («есте­тика — сестра етики»); трудовому, фізичному вихованню («краси­ве тіло — здорове тіло»), духовному збагаченню.

«Краса — могутній засіб виховання чутливості душі, — писав В.О. Сухомлинський. — Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса — це яскраве світло, що осяває світ. При цьому світлі тобі відкривається істина, правда, добро; осяяний цим 'світлом, ти стаєш відданим і непримирен­ним. Краса вчить розпізнавати зло і боротися з ним. Я б назвав красу гімнастикою душі — вона випрямляє наш дух, нашу совість, наші почуття і переконання. Краса — це дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе»1.

Високу оцінку музичному вихованню дав Д. Кабалевський, який вважав, що головним завданням масового музичного виховання є не стільки навчання музиці само по собі, скільки вплив через музику на весь духовний світ учнів, на їх моральність. Тому він

Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину. — Твори в 5-ти т. — Т. 2. —
К., 1976. - С. 414. .,.,... ........ ..,,.

Розділ 1. Предмет педагогіки та питання теорії виховання


 


підтримував думку про те, що музиці потрібно вчити всіх дітей, як вчать математиці або географії.

Рівень естетичної культури школярів визначає зміст діяльнос­ті особистості у вільний час.

На мистецтво не можна дивитися як на пілюлю, яка рятує від бід. Воно було лише зброєю бою за переконання, за уявлення про доб­ро і зло, про чудове та потворне..., полем цього бою. Воно плуг на ниві душі, а не ліки. Плуг не оре сам, ним потрібно вміти користу­ватися. Б.М. Йєменський

Нарешті, естетична куль­тура особистості є економічним фактором життя суспільства,бо підвищення ефективності ви­робництва, якості продукції певним чином пов'язане з роз­витком естетичних смаків, об­разного мислення.

У школі немає предметів, які з першого класу могли б так активно формувати твор­чу особистість, як предмети естетичного циклу. Достатньо грамотно ці питання вирішуються в японських школах. Так, діти в школах засвоюють кольорову сис­тему, обов'язкову для застосування на будь-якому виробництві. Школярі до VII класу повинні розпізнавати 240 кольорів. Всі 240 кольорів мають свої назви і номери, тому знання легко контролю­ються. В Японії, як вказує Б.М. Йєменський, система художнього розвитку кожної людини почала давати великі результати в про­мисловості як за рахунок високої художньої якості обробки пред­метів, так і через здібності робітників усіх рівнів легко схоплюва­ти завдання і найбільш грамотно їх вирішувати1.

Джерелами естетичного вихованняє природа, краса побуту і оточуючої обстановки, мистецтво, участь людини в різних видах діяльності, національні цінності.

Тому Г. Ващенко у змісті естетичного виховання визначає такі напрями: а) естетика побуту (розвиток охайності в одязі, житті, уміння прикрасити приміщення); б) сприймання краси природи; в) творів мистецтва2.

‡агрузка...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)