АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принцип науковості освіти

Читайте также:
 1. B. Основные принципы исследования истории этических учений
 2. ERP-стандарты и Стандарты Качества как инструменты реализации принципа «Непрерывного улучшения»
 3. I. Структурные принципы
 4. II. Принципы процесса
 5. II. Принципы средневековой философии.
 6. II. СВЕТСКИЙ УРОВЕНЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
 7. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ
 8. II.4. Принципы монархического строя
 9. III. Принцип удовольствия
 10. III. Принципы конечного результата
 11. III. Принципы конечного результата.
 12. IV. Принцип реальности

Принцип науковості освіти означає, що учням пропонуються для засвоєння точно встановлені в сучасній науці положення, тобто зміст освіти повинен знайомити з об'єктивними науковими фак­тами, поняттями, законами, теоріями основних положень науки — основами наук. Отже, науковість освіти передбачає передусім вимоги до змісту освіти. І цей зміст залежить не від особливостей смаку педагога, а визначається рівнем знань людства про природу і суспільство.

Куписевич Ч. Основи обшеіі дидактики. — М., 1986. — С. 167.»


2.2. Принципи навчання__________________________________227

Принцип науковості освіти випливає із значення науки, бо успі­хи в розвитку людства багато чим зобов'язані саме науці. Але науко­во-технічний процес значно випереджає можливості освіти. За цих умов важливо не тільки озброювати учнів основами наукових сучас­них знань у школі, а й ознайомлювати їх з основними методами науки, формувати уміння самостійно набувати наукових знань.

Принцип науковості навчання ставить такі основні вимоги, як:

ретельний відбір найсуттєвішого змісту науки для освіти мо­лоді. При відборі змісту освіти враховувати принципи і закономір­ності дидактики, логіку науки; логіку навчального предмета;

— сприйняття нового повинно являти собою процес, у якому учні розглядали б кожне нове явище або предмет з різних сторін, встановлюючи різноманітність зв'язків даного об'єкта з іншими як з схожим з ним, так і різко відмінним від нього;

— втілення як уявлень, так і понять у тонні словесні означення і визначення. Такими є наукові терміни;

— наукові поняття і закони, що виведені з аналізу і синтезу конкретних предметів і явищ, засвоювати в єдності з науковими теоріями або науковими гіпотезами, що є вихідними в утворенні поняття або виведенні наукового закону;

— розкриття перед учнями в процесі навчання історії відкриття явищ і наукових законів;

використання методів наукового пізнання у навчанні, що сприяє розвитку мислення учнів за умов пошукової, творчої діяль­ності.

Реалізуєтьсяпринцип передусім при розробці навчальних про­грам і підручників, у яких передбачається відповідність змісту до рівня сучасної науки. Класичні знання по можливості інтерпрету­ються з сучасної точки зору, окреслюються межі застосування того чи іншого поняття, закону. Створюються правильні уявлення уч­нів про конкретні і загальні методи наукового пізнання.Наступний шлях реалізації принципу — ознайомлення школя­рів з новинами науки, але одночасно повинен мати місце історизм у викладанні.

Велике значення має використання методів проблемного на­вчання, проведення лабораторних і практичних робіт, навчання учнів умінь спостерігати явища, умінь вести наукову суперечку, обґрун­товувати свою точку зору, працювати з науковою літературою.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)