АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Принципи міцності засвоєння знань, умінь, навичок

Читайте также:
 1. Аксіоми статики (принципи статики)
 2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 3. Важливі принципи ООП
 4. Взаємодії в екологічних системах. Принципи формування екосистем
 5. Види і принципи екологічної політики. Теорія зовнішніх ефектів
 6. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
 7. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
 8. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
 9. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
 10. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 11. Встановлення коефіцієнтів запасу міцності
 12. Головні функції, принципи та методи діяльності МЕО.

Цей принцип вимагає, щоб знання, вміння і навички, засвоєні учнями в процесі навчання, довго зберігалися в пам'яті, могли бути відтворені в будь-який час і використані в різноманітних ситуаціях. Психологічною основою забезпечення міцності є па­м'ять як психологічний процес, який припускає запам'ятовуван­ня, збереження і наступні відтворення індивідом його досвіду.

Важливість міцності засвоєння відзначав у свій час А. Дістер-вег: «Все, чому вчать і що завчає учень, повинно бути ним засво­єно так, щоб воно не стиралося з пам'яті, а було кожної хвилини в його повному розпорядженні». Із курсу психології відомо, що є різні види пам'яті: за об'єктом запам'ятовування — образна, сло­весно-логічна, моторна, емоційна; за вольовою регуляцією — довіль­на і мимовільна (коли не ставиться конкретна мета); за триваліс­тю збереження — короткочасна, довгочасна, оперативна (запам'я­товування лише на період виконання операції).

Спираючись на психологічні закономірності, можна назвати окремі шляхи реалізації принципу:

1. Забезпечення свідомості учнів у навчанні, яке характеризує­ться такими показниками: °


2.2. Принципи навчання 243

а) засвоєнням учнем мети, завдань, значення своєї пізнавальної діяльності;

б) умінням керувати своєю навчальною діяльністю, знати ті засоби і прийоми, які призводять до реалізації мети;

в) умінням користуватися знаннями в різних ситуаціях;

г) умінням перевіряти і оцінювати свої досягнення.

2. Опорана основні принципинавчання: зв'язок навчання з жит­тям; наочності; активності і самостійності; систематичності і сис­темності, наочності, доступності тощо.

3. Формування установкишколярів на запам'ятовування, що багато в чому визначає повноту, міцність і послідовність запам'я-тованого матеріалу. Установка впливає на мотивацію запам'ято­вування і довготривалість збереження в пам'яті.

4. Формування емоційного ставленняучнів до об'єкта запам'я­товування, пізнавальних потреб, інтересів школярів.

5. Організація розумової діяльностішколярів на базі вивченого матеріалу: порівняння, зіставлення, узагальнення, систематизація, змістовне групування матеріалу і т.ін.

6. Робота над технікою запам'ятовування,організація різнома­нітного повторення:

ведення школярами записів: складання планів, таблиць, тез, конспектування, розподіл повторюваного матеріалу на структурні змістові частини, постановка до них запитань;розподіл повторення у часі. Найбільша кількість повторень вимагається відразу ж після ознайомлення учнів з новим матеріа­лом, тобто в момент максимальної втрати інформації, після чого ця кількість повторень повинна поступово знижуватися, але не зникати повністю;

— виділення головного, істотногона всіх етапах засвоєння змісту навчання;

опора на попередні знання школярів, встановлення зв'язку нового матеріалу з вивченим;

— враховування обсягу матеріалу, який пропонується для за­пам'ятовування. Матеріал відносно великого обсягу запам'ятову­ється часто неохоче і засвоюється тільки у випадку крайньої необ­хідності, під впливом значних вольових зусиль.

7. Систематичний контроль за результатами навчання, об'єд­наний з оцінювання навчальних досягнень учнів, що впливає на міцність знань, набутих учнями.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)