АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Головні функції, принципи та методи діяльності МЕО

Читайте также:
  1. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  2. I. Методические основы
  3. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
  4. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
  5. III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ. XX В.»
  6. IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
  7. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
  8. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
  9. VI.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
  10. VIII. Методика экспресс-диагностики педагогической направленности учителя (Ю.А. Кореляков, 1997)
  11. Адміністративні методи державного управління.
  12. Адміністративні методи менеджменту

 

Міжнародні економічні відносини реалізуються через їх суб’єкти. До суб’єктів МЕВ належать підприємства, фірми, держава, приватні особи, ТНК і ТНБ, а також міжнародні економічні організації (МЕО).

Особливістю МЕО, як суб’єктів системи МЕВ є те, що вони поряд із державними органами є регуляторами цих відносин.

Міжнародна організація – це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільноo реалізують програму або мету на основі певних правил і процедур і діяльність яких виходить за національні кордони.

Утворення міжнародних економічних організацій є об’єктивним наслідком процесу розвитку світового господарства.

Чинники виникнення МЕО:

¾ міжнародний поділ праці;

¾ міжнародна економічна інтеграція;

¾ політичні відносини між країнами;

¾ глобалізація світової економіки та МЕВ.

Функції міжнародних економічних організацій:

§ сприяння – організація міжнародних конференцій, збір статистичних даних, публікації, розповсюдження результатів досліджень, допомога організації переговорів сторін;

§ спостереження – допомога з можливістю формування й опублікування офіційного погляду організації на ті чи інші проблеми, що є способом формування суспільної думки, яка може впливати на економічну політику країни;

§ нагляд – більш жорстка форма спостереження, що пов’язана із зобов’язанням країн регулярно повідомляти за встановленою формою дані про своє економічне положення і отримувати рекомендації щодо суті поточного економічного розвитку;

§ регулювання – нагляд, який полягає у примушенні країни до виконання рекомендацій міжнародної спільноти шляхом розробки відповідних норм, механізмів .

 

Міжнародні економічні організації є суб’єктами міжнародного права. Міжнародні правові норми утворюються на основі узгоджень між учасниками МЕВ. Якщо угода офіційно декларується суб’єктами, то така норма зветься договірною і якщо ж норму не декларують, але мають її на увазі і не заперечують, то вона зветься міжнародним звичаєм .

Міжнародні звичаї – це норми, що складаються внаслідок довгострокової практики міжнародних відносин

.Джерела формуваннянормативної основи діяльності міжнародних організацій:

1. міжнародні угоди;

2. рішення міжнародних організацій та конференцій;3. міжнародні звичаї;

4. міжнародні кодекси поведінки.

 

Окрім договірних і звичаєвих норм важливу роль в правовому регулюванні діяльності міжнародних організацій відіграють принципи міжнародного права.

Принципи поділяються назагальні та спеціальні.

Загальні принципи Заключного акту Гельсінської Наради використовуються в діяльності багатьох організацій і відтворюються в їх статутах, програмах і угодах.

Спеціальні принципи охоплюють вужчу сферу відносин між суб’єктами МП і мають більш конкретний характер.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)