АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

Читайте также:
 1. V. Зміст теми заняття.
 2. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 5. Агрохімічне забезпечення і обслуговування
 6. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
 7. Будівельні матеріали із кераміки
 8. Бюджетний механізм забезпечення фінансування соціальної сфери
 9. Види соціального забезпечення.
 10. Вимоги до економічного забезпечення збройних сил
 11. Вимоги забезпечення пожежної безпеки на підприємствах поліграфічної галузі

 

1.Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття:

Питання для контролю початкового рівня знань:

1. Принципи ступеневої терапії у дітей із БА у міжприступному періоді.

2. Принципи терапії приступів ядухи при БА та побічні дії препаратів.

3. Профілактика ускладнень топічної стероїдної терапії.

4. Засоби доставки інгаляційних препаратів при лікуванні БА у дітей.

5. Астматичний статус та особливості його лікування.

6. Показання для ШВЛ.

7. Показання та протипоказання для призначення САВ.

8. Принципи та схеми проведення САВ.

9. Ускладнення САВ та їх профілактика.

10. Освітні програми в лікуванні БА.

 

Тести II рівня:

Тест №1 – тест з множинним вибором

Тест№2 – на знаходження співвідношення між елементами двох рядів даних

Тест№3 – тест, що передбачає визначення правильної послідовності дій із заданої довільної

Тест№4 – тест “на підстановку” або із відповіддю, що самостійно конструюється

Вар1

Тести для визначення вихідного рівня знань:

1 Флютиказона пропіонат – це:

A Інгаляційний глюкокортикостероїд

B Прологнгований В2-агоніст

C М-холінолітик

D Антибактеріальні препарати

E Антилейкотриєнові препарати

2 .Для купірування приступу БА необхідно використовувати:

A Інгаляційний кортикостероїд «Фліксотид»

B В2-агоніст короткої дії «Сальбутамол»

C Пролонгований теофіллін «Теопек»

D Эуфіллін 24% в/м

E Пролонгований В-агоніст «Серевент»

3 Для профілактики місцевих ускладнень кортикостероїдної терапії необхідно використовувати:

A Спейсер

B Спінхалер

C Небулайзер

D УЗ-інгалятор

E Паровий інгалятор

4 «Серевент» (сальметерол) – це:

A Інгаляційний кортикостероїд

B В2-агоніст короткої дії

C В2 –агоніст пролонгованої дії

D Препарат теофілліну

E антибактеріальний препарат

5 До інгаляційних стероїдів відносяться всі, окрім:

A Беклометазон

B Флютиказону пропіонат

C Будезонід

D Фенотерол

E Тріамцінолон

6 Базисна терапія обирається з урахуванням:

A Ступеня тяжкості перебігу

B Тяжкості приступного періоду

C Епізодичності нічних симптомів

D Вік хворого

E ПШВ в періоді загострення

7 Оцінити ефективність кромогліката натрію можна через:

A 20 хвилин

B 4-6 тижнівC 7-10 діб

D 30 сек

E 1-2 тижні.

8 «Синдром рикошету» - це:

A Посилення бронхоспазми при передозуванні В2-агоністів короткої дії

B Покращення бронхіальної прохідності при лікуванні муколітичиими препаратами

C Зниження показників ПШВ вранці

D Погіршення показників бронхіальної прохідності після відміни стероїдів

E Розкид добових показників ПШВ більше 20%

9 Перевжний шлях введення препаратів при проведенні базисної терапії БА:

A в/в

B Інгаляційно

C Перорально

D в/м

E Через небулайзер

10 Хворому 6 років із середньоважким перебігом БА Ви рекомендуєте:

A Проведення базисної терапії з включенням інгаляційних кортикостероїдів

B Базисну терапію не проводити

C Планове призначення В2-агоністів короткої дії

D Планове призначення пролонгованих теофіллінів

E Планове призначення пролонгованих в2-агоністів

 

11 У дитини, що користується кишеньковим інгалятором, з’явилися: хрипкий голос, кандидоз порожнини рота. Це ускладнення після прийому:

A Інгаляційних кортикостероїдів

B Пролонгованих В2-агоністів

C Антилейкотриєнових препаратів

D Кромоглікату натрія

E Теофіллінів

12 У дитини 1 року при призначенні інгаляційних кортикостероїдів Ви порекомендуєте обов’язково використовувати:

A Бебіхалер

B Інгалятор типу «Ізі-бриз»

C Спейсер

D Спінхалер

E Паровой інгалятор

13 У дитини 5 років із тяжким приступом БА для інгаляційного введення препаратів з бронхолітичним ефектом Ви використаєте:

A Спейсер

B Небулайзер

C Кишеньковий інгалятор типу pMDI

D Апарат ШВЛ

E Паровий інгалятор

14 При приступі БА не треба використовувати все, окрім:

A Антигистаминные препараты

B Препарати кальція

C Горчичники, банки

D Седативні препарати

E В2-агоністи короткої дії

15 Побічні ефекти В2- агоністів короткої дії все, окрім:

A Тремора скелетних м’язів

B Збуждення, занепокоєння, підвищення рухової активності

C Сердцебиття

D Запаморочення

E Болі у м’язах

‡агрузка...

16 Удітей висока доза беклометазону становить:

A Більше 600 мкг

B Менше 400 мкг

C Більше 1000 мкг

D Більше 2000 мкг

E Більше 200 мкг

17 Здатністю стабілізувати мембрани мастоцитів володіють, окрім:

A Кромоглікату натрія

B Фенотерол

C Недокроміл натрія

D Тайлед

E Інтал

18 До базисної терапії БА відноситься все, окрім:

A Недокроміл натрія

B Специфічна вакцинація алергенами

C Інгаляційнй стероїди

D Препарати теофілліна

E Системні стероїди

19 Терапевтичний ефект інгаляційних стероїдів развивається через:

A 1-3 годину

B 10-14 діб

C 10-15 хвилин

D 30 сек

E 1-2 години

20 Дитині 7 років із тяжким приступом БА, неефективністю бронхолітичної терапії протягом 2 годин, що мешкають у несприятливих побутових умовах, показано:

A Госпітализація до стаціонару

B Посилити бронхолітичну терапію під контролем пікфлоуметрії і батьків

C Підключити інгаляційні стероїди

D Введення препаратів теофілліну в/в

E Призначення атровенту

21 Оберіть стартовий препарат для купірування вперше виникнувшого легкого приступа ядухи у дитини 10 років:

А В2-агоніст короткої дії «Сальбутамол» інгаляціно

Б. Преднізолон в/м

В. Еуфіллін 2,4% р-н в/в

Г Інгаляційний глюкокортикостероїд «Фліксотид»

Д. «Теопек»


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)