АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу. А.4.1.Годинник чи секундомір, температурний лист, ручка

Читайте также:
 1. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
 2. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 4. Агрохімічне забезпечення і обслуговування
 5. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 6. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
 7. Бюджетний механізм забезпечення фінансування соціальної сфери
 8. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 9. Варіанти завдань до виконання структурних схем
 10. Види соціального забезпечення.
 11. Виконання господарських зобов'язань

Оснащення:

А.4.1.Годинник чи секундомір, температурний лист, ручка.

А.4.2. Годинник, максимальний медичний ртутний термометр, ручка, температурний лист, ємкість з дезрозчином.

А.4.3. Годинник чи секундомір, температурний лист, ручка.

А.4.4. Тонометр, фонендоскоп, температурний лист, ручка.

 

1.15. ПРОТОКОЛ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ (ФЕЛЬДШЕРА, АКУШЕРКИ) ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СУБЛІНГВАЛЬНО

 

А.1. Паспортна частина

1.1. Проблема, пов‘язана із здоров‘ям:Виконання призначень із застосування лікарських засобів сублінгвально.

1.2. Код за МКХ-10:Не визначається.

1.3.Протокол призначений для медичної сестри (фельдшера, акушерки).

1.4.Мета протоколу: Інформаційне забезпечення виконання призначень із застосування лікарських засобів сублінгвально медичною сестрою (фельдшером, акушеркою).

1.5. Дата складання протоколу: травень 2012 р.

1.6. Дата перегляду протоколу: травень 2015 р.

 

1.8. Актуальність проблеми: необхідність уніфікації виконання призначень із застосування лікарських засобів сублінгвально.

 

А.2. Загальна частина.

2.1.1. Застосування лікарських засобів сублінгвально (під язик).

Необхідні дії Обґрунтування
1. Підготовка до процедури Дати інформацію пацієнту про лікарський препарат і його побічні дії Дотримується право пацієнта на інформацію
2. Отримати згоду пацієнта на проведення процедури Дотримуються права пацієнта
3. Вимити руки Дотримується інфекційна безпека
4. Виконання процедури Уважно прочитати листок призначень пацієнта та надпис на упаковці з ліками (назва, термін придатності) Виключається помилкове приймання іншого лікарського засобу
5. Приймання лікарського засобу сублінгвально (під язик). Запропонувати пацієнту відкрити рот і покласти таблетку під язик. Попередити пацієнта, щоб не ковтав і не пережовував таблетку, а почекав поки вона повністю розчиниться Забезпечується швидка дія препарату
6. Попросити пацієнта затримати слину в роті на 1-2 хвилини перед тим, як ковтнути; Не вживати їжу і не пити протягом 20-30 хв Забезпечується повне засвоєння препарату
7. Запитати пацієнта про його самопочуття Визначення реакції пацієнта на процедуру
8. Зробити запис про проведення процедури та реакцію на неї пацієнта у відповідну медичну документацію Забезпечується документування процедури та послідовність догляду

 А.3. Симптоми та ситуації, при виникненні яких необхідно негайно повідомити лікаря:

1. Різке погіршення стану пацієнта.

2. Відмова пацієнта від виконання процедури.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)