АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів

Читайте также:
 1. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 2. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 4. Автоматизация и роботизация
 5. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 6. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 7. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 8. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 9. Аналіз мережі охорони здоров’я: стан та розвиток, економічна (господарська) діяльність, ефективність та якість медичного обслуговування.
 10. Аналіз роботи системи
 11. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.

 

2.1. Наявність плану роботи.

Ваговий бал - 2.

2.1.1. Розгорнутий план роботи – 2 бали.

2.1.2. Частково розгорнутий план роботи – 1 бал.

2.1.3. Простий план роботи – 0 балів.

2.2. Висвітлення теми роботи

Ваговий бал - 2. Максимальна кількість балів дорівнює 2 бали.

2.2.1. Повне висвітлення теми з цитуванням науково-практичних, літературних джерел, з посиланнями на джерело, з вказівками сторінок, з яких взята цитата, із прикладами з державно-правової практики – 2 бали.

2.2.2 Повне висвітлення теми без прикладів із державно-правової практики – 1 бал.

2.2.3. Повне висвітлення теми без посилань на літературні джерела – 1 бал.

2.2.4. Неповне висвітлення теми (тобто таке, що не охоплюється межами теми) – 0 балів.

2.3. Наявність списку використаної літератури

Ваговий бал - 2. Максимальна кількість балів дорівнює 2 бали.

2.3.1. В роботі використовувались нормативно-правові матеріали, додаткова література - 2 бали.

2.3.2. В роботі не використовувались нормативно-правові матеріали – 1 бал.

2.3.3. В роботі не використана додаткова література – 1 бал.

2.3.4. В роботі використані тільки підручники – 0 балів.

Сума вагових балів контрольних заходів виконання нормативних вимог курсової роботи та виконання текстової частини курсової роботи становить

Rc 15 + 6 = 21

 

До захисту допускаються студенти, які виконали контрольні заходи, передбачені пунктами 1 і 2, та які мають стартовий рейтинг

Rc ≥ 8 балів (0,4 х Rc = 0,4 х 21 = 8)

 1. Якість захисту курсової роботи

Ваговий бал – 8. Максимальна кількість балів дорівнює 8 балів.

3.1. Викладення змісту курсової роботи.

Ваговий бал - 4. Максимальна кількість балів дорівнює 4 бали.

3.1.1. Висока ступінь оволодіння матеріалом, аргументованість тверджень, знання юридичних джерел, вміння обґрунтовувати свої думки, вміння робити самостійні висновки – 4 балів.

3.1.2. Недостатня ступінь оволодіння матеріалом, не аргументованість тверджень – 3 балів.

3.1.3. Недостатнє знання юридичних джерел – 2 бали.

3.1.4. Невміння обґрунтовувати свої думки, роботи самостійні висновки – 1 бали.

3.1.5. Низька ступінь оволодіння матеріалом, не аргументованість тверджень, незнання юридичних джерел, невміння захищати свої думки і робити самостійні висновки – 0 балів.3.2. Відповіді на запитання екзаменатора

Ваговий бал – 4. Максимальна кількість балів дорівнює 4 бали.

3.2.1.Відповідь на два питання екзаменатора по темі роботи – 4 бали.

3.2.2. Відповідь на два питання екзаменатора по темі роботи, яка містить певні недоліки – 3 бали.

3.2.3. Відповідь лише на одне питання екзаменатора – 2 бали.

3.2.4. Відповідь з недоліками лише на одне питання екзаменатора - 1 бал.

3.2.5. Відсутня відповідь на питання екзаменатора – 0 балів.

 

Якість захисту курсової роботи (Rз) дорівнює 14 балів, що становить 40% від Rc (Rc = 21):

Rз = 21 х 40% = 8

100 %

Заохочувальні бали застосовуються за:

- дострокову здачу курсової роботи – 2 бали.

Штрафні бали застосовуються за:

- не додержання графіку виконання курсової роботи...............-1 бал

- несвоєчасний захист курсової роботи .....................................-1 бал

РОЗРАХУНОК ШКАЛИ (R) РЕЙТИГНУ

Розрахунок вагових балів контрольних заходів з кредитного модуля курсова робота з “Теорії держави і права” складає:

Rc = 15 + 6 = 21 бал

Складова захисту курсової роботи шкали R дорівнює 40 % від Rc, а саме

Rз = Rc х 40% = 21 х 40% = 8 балів.

100% 100%

 

Рейтингова шкала з кредитного модуля (Rк) складає:

Rк = Rc + Rз = 21 + 8 = 29 балів

 

 

 

Для отримання студентом відповідних оцінок (за ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею:

 

 

Rк = Rc + Rз Оцінка Традиційна
27 ≤ Rк ≤ 29 A - Відмінно Відмінно
24 ≤ Rк ≤ 26 B – Дуже добре Добре
21 ≤ Rк ≤ 23 C - Добре
18 ≤ Rк ≤ 20 D - Задовільно Задовільно
Rк = 17 E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
Rк < 17 Ex – Незадовільно Незадовільно
Rc < 8 F – Незадовільно (потрібна додаткова робота) Не допущено

 

‡агрузка...

Курсова робота оцінюється керівником на незадовільно, повертається для опрацювання з урахуванням висловлених керівником зауважень. Студент, який отримав незадовільну оцінку, повинен належним чином доопрацювати свою роботу і повторно захистити її у визначений строк.

Студент, який не захистив курсову роботу в строк, вважається, що має академічну заборгованість і не допускається до іспиту з дисципліни „Теорія держави і права”

 

 

Додаток 1

Національний технічний університет України

„Київський політехнічний інститут”

 

 

Факультет соціології і права

Кафедра теорії права і держави

 

Курсова робота

з дисципліни „Теорія держави і права”

на тему: ____________________________________________

 

Виконав: студент (ПІБ ) група_________

Науковий керівник: (ПІБ) посада_________

 

 

Київ

(рік)_____


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)