АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. АЛГОРИТМИЗАЦИИ
 4. Алгоритмизация и программирование
 5. Алгоритмизация модели и её машинная реализация
 6. Алгоритмизация процесса разработки и принятия управленческого решения
 7. Алгоритмизация решения задач на компьютере
 8. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 9. Аналіз роботи системи
 10. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 11. Варіанти питань до модульної контрольної роботи

1. Виявлення осіб суїцидального ризику.

З цією метою доцільно використовувати:

1. Командиру військової частини (підрозділу), офіцерам штабів, служб:

- вивчення соціально-демографічних даних підлеглих;

- аналіз документів, що характеризують особу;

- спостереження за поведінкою підлеглих у повсякденному житті;

- індивідуальні бесіди;

- листування з батьками.

2. Заступнику командира з гуманітарних питань:

- психологічне вивчення документів;

- анкетування військовослужбовців за методиками “Прогноз”, “Акцентуація характеру”, “Соціометрія”, Г.Айзенка, “Визначення ризику суїциду”, “Адаптація”; застосування проективних методик.

3. Начальнику медичної служби військової частини:

- вивчення соціально-демографічних даних підлеглих;

- спостереження за поведінкою підлеглих у повсякденному житті;

- індивідуальні бесіди.

При виявленні групи суїцидального ризику звернути увагу на військовослужбовців, які:

- виросли в сім’ях, де мали місце суїцидальні прояви членів сім’ї або родичів;

- не мали або втратили батька (матір) у ранньому дитинстві;

- виховувались у родичів;

- мають хронічні захворювання (енурез, заїкання, вроджені деформації грудної клітини, дефект мови), косметичні дефекти обличчя.

З етичної точки зору, неприпустиме розголошення отриманих даних. Інформація, отримана офіцерами-вихователями і медичними працівниками, необхідна для корегування дій офіцерів підрозділів, молодших командирів стосовно підлеглих, повинна їм повідомлятись індивідуально і стосуватися конкретних аспектів і дій офіцера, прапорщика, сержанта. Облік групи суїцидального ризику ведуть заступники командирів із виховної роботи усіх рівнів.

Орієнтація командування підрозділу у проблемі профілактики суїциду

У випадку виявлення підозри на суїцидальну поведінку або участь військовослужбовців у тривалому та інтенсивному конфлікті, необхідно виключати їх призначення у варту, інші види служби, пов’язані з доступом до зброї та боєприпасів.

Інформування командира з питань попередження та профілактики самогубств проводити зрозумілою мовою; професійну лексику використовувати у мінімальному обсязі. Офіцерам доводити зміст мотивів та конфліктів, які спричиняють самогубства.У відповідності до функціональних обов’язків, індивідуальних якостей та досвіду роботи з людьми, офіцерами, прапорщиками та сержантами доводити інформацію стосовно їх участі в профілактиці самогубств, визначити внесок усіх категорій військовослужбовців у таку роботу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)