АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка інформація і кому надається про хід адаптації молодого поповнення?

Читайте также:
 1. Додаткова інформація про діалогове вікно Мастер функций
 2. Додаток В. Вихідна інформація для завдання 3.
 3. Економічна інформація та її особливості
 4. История молодого человека.
 5. Інформація в державному управлінні: поняття, види.
 6. Інформація в системі зв’язків з громадськістю
 7. Інформація для вчителя на с. 144.
 8. Інформація і дані. Визначення інформації
 9. Інформація та дані. Інформаційний процесс
 10. Інша інформація.
 11. Он был вроде продюсера и помощника для молодого и неопытного человека.
 12. Основна теоретична інформація

За підсумками вивчення молодого поповнення у частинах (установах) проводиться аналіз його соціально-психологічних якостей, який у письмовому вигляді подається на розгляд відповідним командирам (начальникам) і з висновками і вказівками доводиться до підпорядкованих військ.

В аналізі соціально-психологічних якостей молодого поповнення (донесенні про підсумки вивчення соціально-психологічних якостей молодого поповнення) відображаються:

· соціальні дані молодого поповнення та тенденції їх змін;

· стан здоров’я, загальна фізична підготовленість та підсумки психологічних та медичних обстежень молоді фахівцями військово-медичних закладів;

· освітній рівень молодого поповнення та його вплив на засвоєння програми бойової підготовки, причини перерваної чи незакінченої освіти;

· наявність молоді, яка до призову порушувала закон, підпадала під санкції судів, органів МВС України (при наявності засуджених умовно вказувати прізвище, ініціали, коли скоєно правопорушення, статті КК України, термін засудження);

· ставлення молодого поповнення до військової служби, нестатутних взаємин, основні причини незадоволеності умовами служби;

· факти призову на військову службу з порушенням чинного законодавства (вказати прізвища, ім’я, по батькові, яким військкоматом призваний, з порушенням якого закону (статті, пункту) призваний);

· якість відпрацювання супроводжуючих документів;

· хід адаптації молоді до умов служби, участь командирів штатних підрозділів у вивченні молодого поповнення, правопорушення, які були скоєні молодими солдатами;

· проблемні питання, які виникли у зв’язку із проведенням призову, та пропозиції щодо їх вирішення.

За результатами аналізу ходу адаптації молодих солдатів:

- заступник командира підрозділу з гуманітарних питань подає рапорт на ім'я старших начальників;

- заступник командира частини з гуманітарних питань узагальнює дані, отримані з підрозділів, готує відповідні пропозиції командиру частини, методичні рекомендації підлеглим.

За підсумками першого періоду служби:

- заступник командира частини з гуманітарних питань проводить поглиблений аналіз ходу адаптації молодого поповнення, результати якого з пропозиціями і рекомендаціями подає командиру частини;

- командир частини визначає завдання заступникам, начальникам служб, командирам підрозділів щодо попередження недоліків у роботі посадових осіб з молоддю чергового призову.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)