АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Активні форми навчання під час занять із гуманітарної підготовки

Читайте также:
 1. I. Формирование глобального инновационного общества
 2. I. Формирование системы военной психологии в России.
 3. IV этап – формирование галактик
 4. VIII. Формирование и структура характера
 5. X. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и характерные черты социально-экономического развития России в первой четверти XVIII в.
 6. Аграрная политика царизма в Казахстане в конце XIX-начале ХХ вв. Переселение русских, украинских крестьян. Начало формирования многонационального состава населения Казахстана.
 7. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 8. Алгоритм формирования стека
 9. Анализ наличия, состава и динамики источников формирования капитала предприятия
 10. Анализ равновесия между активами предприятия и источниками их формирования. Оценка финансовой устойчивости предприятия
 11. Анализ состава, структуры, источников формирования капитала организации и эффективности его использования.

 

Використання активних форм навчання в ході занять із гуманітарної підготовки суттєво підвищує її ефективність. Вони дозволяють продуктивніше засвоїти зміст теми, роблять заняття цікавими, жвавими, пробуджує і формує самостійність мислення у слухачів. Впровадження активних форм навчання є вимогою сьогодення.

Приклади загальновідомі, коли заняття проводиться у формі гри: обов'язкова умова – знання соціально-психологічних особливостей аудиторії.

Складові елементи гри:

а) підготовкапроблемної ситуації, де закладене протиріччя (обов'язково), котре необхідно вирішити учасникам гри; розподіл ролей;

б)хід гри:доведення проблемної ситуації (усно або роздруковано, показ відеозапису, розіграш ситуації за допомогою військовослужбовців).

Доведення умов, правил гри, інструктування учасників гри, розміщення в аудиторії згідно з ролями. Основні діючі особи гри:

- аналітик – керівник гри;

- група експертів (бажано фахівець або група підготовлених військовослужбовців);

- генератори ідей – учасники гри (бажано розділити на 2-3команди – створити дух змагання).

1. "СУПЕРЕЧКА РЯДІВ"

Для того, щоб організувати таке навчальне заняття, як суперечка рядів, необхідно поділити групу слухачів на три частини – на три ряди (2 крайніх та середній). У середньому ряді доцільно залишити непарну кількість людей (бажано більше, ніж 3). Вони будуть "суддями". У крайніх двох рядах кількість слухачів повинна бути приблизно однаковою. Однаковими (з точки зору керівника) повинні бути інтелектуальні можливості крайніх рядів. У середній ряд доцільно на роль "суддів" призначити думаючих та аналізуючих слухачів, котрі мало виступають на простих семінарах або коли заняття проводяться методом розповідь - бесіда.

У кожному крайньому ряді призначається доповідач на 5 хвилин. Обов'язковою умовою є те, що теми доповідей за змістом повинні бути протилежними (одна заперечує іншу). Всім іншим слухачам для постійної роботи задається тема в цілому.

Ігрове занятгя починається з того, що керівник доводить правила проведення гри. Завдання кожного з крайніх рядів - доказати "суддям", що погляди, які викладає доповідач, більш правильні, ніж погляди протилежного ряду. Вони повинні всіма силами, винахідливо підтримувати своїх доповідачів (лідерів) та знаходити "контраргументи" проти супротивної сторони. "Судді" повинні, вислухавши думки кожного ряду, розібратися та визначити: чия аргументація заслуговує більшої довіри. Все обговорення має бути спрямоване на "суддів". Вони можуть переривати виступаючих, закликати їх до порядку, якщо занадто шумно.Керівник заняття – "спостерігач" та "коментатор" – втручається тільки тоді, коли відчуває, що хтось із виступаючих не може чітко висловити свої думки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)