АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіанти питань до модульної контрольної роботи

Читайте также:
 1. Автоматизация и роботизация
 2. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 3. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 4. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 5. Аналіз роботи системи
 6. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 7. Варіанти 26-30
 8. Варіанти завдань
 9. Варіанти завдань до виконання структурних схем
 10. Варіанти питань до модульної контрольної роботи
 11. Варіанти питань до модульної роботи

 

1. Поясніть суперечність: з одного боку країни є конкурентами на світовому ринку, з іншого – вони інтегруються. Чому останнє їм вигідно?

2. Яку структуру має світове господарство? Що відображають МЕВ?

3. Дайте характеристику глобальних економічних проблем світового господарства.

4. Назвіть форми міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва. Наведіть приклади.

5. Охарактеризуйте засоби зовнішньоторгівельної політики.

6. Охарактеризуйте проблеми участі України в міжнародному поділі праці.

7. Чи потрібна Україні політика протекціонізму?

8. Назвіть основні причини вивозу капіталу.

9. Дайте класифікацію країн у залежності від стану балансу ввозу та вивозу інвестицій.

Список літератури

 

1. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – К.: Знання, 2007. – 403 с.

2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі / І. Бураковський. – К.: Основи, 1996р. – 240 с.

3. Гаврилюк О.В., Сіденко С.В. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій / О.В. Гаврилюк, С.В. Сіденко. – К.: Національна академія України, 1995. – с. 118.

4. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. –К.: Знання, 2006.

5. Киреев А. Международная экономика / А. Киреев: в 2 ч. ч.1 – М.: Международные отношения, 1999. –409 с.

6. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 6-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 406 с.

7. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин / А.С. Філіпенко І.В. Бураківський та ін. – К.: Либідь,1994. –256 с.

8. Румянцев А.П., Башинська А.І., Корнілова І.М., Коваленко Ю.В. Міжнародна торгівля: навчальний посібник / А.П. Румянцев, А.І. Башинська, І.М. Корнілова, Ю.В. Коваленко. – К.: Центр навч. літ.-ри, 2004. –376 с.

9. Румянцев А. Международная экономика / А. Румянцев. – К.: МАУП, 1999. – 104 с.

10. Солонінко К.С. Міжнародна економіка: навчальний посібник / К.С. Солонінко. – К.: Кондор, 2008. – 382 с.

11. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.12. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: Історія / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2006. – 384 с.

 


Навчальне видання

 

 

Лич Володимир Миколайович

Гончаров Валерій Володимирович

Скиценко Варвара Дмитрівна

Іванюк Іван Сергійович

Самойловський Андрій Леонідович

Іванюк Тамара Іванівна

Омельяненко Оксана Павлівна

Головаш Богдан Едуардович

Гольда Анатолій Володимирович

Зінченко Мирослава Михайлівна

Лук’янець Віталій Валерійович

Лич Галина Володимирівна

Мостовенко Олексій Олександрович

 

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)