АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Еластичність попиту та пропозиції відносно ціни

Читайте также:
 1. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 2. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
 3. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 4. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага
 5. Висновки і пропозиції за результатами ревізії.
 6. Відносно центра
 7. Еластичність попиту і пропозиції
 8. Еластичність попиту та пропозиції іноземної валюти
 9. Еластичність попиту. Види еластичності. Фактори еластичності
 10. Еластичність пропозиції та фактори, що її визначають.
 11. Закон попиту і пропозиції – закон, згідно з яким пропозиція формує

Величина попиту та величина пропозиції не є однаковими у різні часи. Зміна ставлення покупців до продукту внаслідок зміни його ціни називається ціновою еластичністю. Залежність між відсотковою зміною кількості продукції, яка користується попитом, та відсотковою зміною ціни є коефіцієнтом еластичності. Оскільки залежність між попитом і ціною зворотня чи від’ємна, то коефіцієнт еластичності завжди буде від’ємним (знак «-»). Тому, для запобігання непорозумінь, від’ємний знак ігнорується і береться лише абсолютна величина даного коефіцієнта.

Різні значення коефіцієнта по-різному характеризують попит. Так, попит є еластичним, якщо визначена відсоткова зміна ціни веде до більшої відсоткової зміни кількості продукції, що користується попитом. Наприклад, якщо зменшення ціни на 2 % веде до збільшення попиту на 4 %, то попит є еластичним. Тобто, попит еластичний, коли коефіцієнт еластичності більше одиниці.

Навпаки, якщо коефіцієнт еластичності менший за одиницю, то попит буде нееластичним. В даному випадку, зміна ціни веде до меншої зміни величини попиту.

Крім того, мають місце випадки одиничної еластичності, коли відсоткова зміна ціни супроводжується такою ж зміною величини попиту. Іноді попит може характеризуватися як абсолютно еластичний і абсолютно нееластичний. Абсолютно еластичний попит означає, що дуже мала зміна ціни веде до зміни величини попиту від нуля до межі можливостей покупця. Коли попит є абсолютно нееластичний, то зміна ціни майже не призводить до будь-якої зміни кількості продукції, що запитується. На графіку такий зв’язок відображається лінією, що паралельна осі ціни. На цінову еластичність впливають деякі чинники, зокрема:

– товари, що домінують;

– питома вага певного товару у доходах споживача;

– предмети розкоші та речі найпершої необхідності;

– чинник часу.

Поясніть вплив кожного вищезазначеного чинника на характеристику цінової еластичності.

Концепція цінової еластичності відноситься і до пропозиції. Особливості її в тому, що найважливішим чинником, який впливає на еластичність пропозиції, є кількість часу, що має в розпорядженні виробник для того, щоб відреагувати на дану зміну ціни продукту. Кількість часу, що впливає на еластичність пропозиції, поділяється на найкоротший, короткостроковий і довгостроковий періоди.У найкоротший період часу пропозиція нееластична, в короткостроковий – більш еластична, ніж в найкоротший, а в довгостроковому терміні пропозиція є еластичною. Поясніть такі характеристики еластичності пропозиції за чинником часу.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)