АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага

Читайте также:
 1. I. Соціальне життя суспільства і соціальна взаємодія.
 2. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 3. Б) суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними
 4. Багатоманітність і взаємодія культур
 5. Валютний ринок та його рівновага
 6. ВЗАЄМОДІЯ ГЕНОТИПУ Й УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ
 7. Взаємодія культур і національна самобутність народів. Тенденції культурної універсалізації та її форми.
 8. Взаємодія мов.
 9. Взаємодія органів публічної влади з об’єднаннями громадян
 10. Взаємодія органів публічної влади з органами внутрішніх справ
 11. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями

Попит і пропозиція показують форму вираження, які формуються під впливом різних факторів бажань і рішень споживачів товарів та послуг.

Однак ці рішення передбачають взаємне узгодження, що здійснюється шляхом взаємодії попиту і пропозиції.

 
 

    5 ▪   4 ▪   3 ▪   2 ▪    
 
 
Q


▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Таблиця 5.3. Дані попиту та пропозиції  
Qg Р QS

 

10 20 30 40 50  

Рис. 5.7. Рівновага попиту та пропозиції

 

Точка перетину кривих попиту та пропозиції відображає ціну рівноваги В цієї точки обсяг пропозиції буде дорівнювати обсягу попиту.

Рівноважна ціна –ціна, яка урівноважує попит і пропозиція в результаті взаємодії конкурентних сил.

q Якщо ціна буде нижче рівноважної то на ринку буде складена ситуація дефіциту. (попит > пропозиції)

q Якщо ціна буде вище рівноважної та на ринку буде відзначена ситуація надлишку (пропозиція > попиту).

У даному випадку мова може йти про ціни “підлоги” та “стелі”

 

 


Підприємства які функціонують на ринку відповідного товару, повинні враховувати рівень цін, що формується, як під впливом ринкового механізму, так і встановлений державою.

Стійка рівновага досягається у тому випадку, коли відхилення ціни попиту від ціни пропозиції поступово погашається, прагнуть до рівноважної ціни, а обсяг продукції пристосовується до обсягу попиту. В умовах ринку можливі різні ситуації де визначаються інші варіанти рівноважної ціни та рівноважного обсягу продукції.

а)     При незмінній пропонування в наслідок моди крива попиту зрушується праворуч. У цьому випадку ціна (P2) буде вище, а також обсяг продажу товару буде зростати.
Рис. 5.8. Зміна рівноваги у випадку зміни кривої попиту праворуч б)          
 
 
Q


 

 

 

Рис. 5.9. Зміна рівноваги у випадку зміни кривої попиту ліворуч

У цій ситуації де спадає інтерес до блага крива попиту зрушується ліворуч. При цьому поряд з падінням обсягу продажу також знижується ціна.    
в)     При постійній кривій попиту зрушення кривої пропозиції праворуч приводить до зростання обсягу продаж. При цьому рівноважна ціна буде нижче.   Рис. 5.10. Зміна рівноваги у випадку зміни кривої пропозиції праворуч    
г)         І навпаки, якщо крива пропозиції зрушується ліворуч при зниженні обсягу продаж рівноважна ціна також буде зростати.
     

Рис. 5.11. Зміна рівноваги у випадку зміникривої пропозиції ліворуч


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)