АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інституціональні аспекти ринкового господарства

Читайте также:
 1. Агрохімічне обслуговування органічного сільського господарства
 2. Види документації основних учасників ремонтно-будівельного господарства
 3. Визначення і характеристика органічного сільського господарства
 4. Гендерні аспекти спілкування
 5. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ.
 6. Господарства в __________________
 7. Держава як суб’єкт ринкового господарства.недоліки ринку .
 8. Етапи формування світового господарства
 9. ЗМ 2.: Суспільство та релігія: аспекти взаємодії
 10. Інституційні аспекти антикризового фінансового управління
 11. Крива ринкового попиту

Ефективність діяльності суб’єктів ринкової економіки в основному залежить від впливу державного механізму, від волі людей. В основі діяльності підприємницьких структур знаходяться не тільки економічні аспекти, а й норми права, морально-етичні фактори, традиції. Тобто наявність системи інститутів дає людям змогу координувати свою діяльність. Інститути – це формальні і неформальні норми та правила поведінки, які люди намагаються використовувати в процесі економічної діяльності.

Згідно інституціональної теорії сучасна фірма повинна використовувати можливості вищезазначених інститутів для підвищення ефективності своєї господарської діяльності. В основі фірми як економічної організації покладено систему контрактів, які укладаються між власниками певних ресурсів. До цих ресурсів відносяться загальні, специфічні, інтерспецифічні. Діяльність фірми тісно пов’язана з іншими фірмами з питань контрактних зобов’язань. Тому, у процесі закінчення контрактів фірми намагаються уникнути або мінімізувати трансакційні витрати.

Трансакційні витрати –це витрати в сфері обміну, які пов’язані з передачею прав власності.

Основні форми трансакційних витрат:

q витрати пошуку інформації.

Неповнота інформації виливається додатковими витратами для споживача;

q витрати ведення переговорів і закінчення контрактів.

Все це потребує витрат часу та коштів.

Інституціональна теорія розглядає фірми як мережу контрактів, що розглядається на:

- аналіз фірми ззовні через інституціональне середовище;

- аналіз фірми через систему контрактів;

q витрати виміру. Передбачається, як оцінити якість того чи іншого товару, професійні здібності фахівця. У зв’язку з цим фірми не в змозі уникнути від витрат.

q витрати специфікації та захисту прав власності. В суспільстві де відсутній правовий захист населення, можливі випадки порушення прав людини. Тут можливі великі витрати;

q витрати опортуністичної поведінки.

Це є поведінка індивіда, який порушує умови виконання контракту з метою отримання прибутку за рахунок партнерів.

Трансакційні витрати виникають до процесу обміну, в процесі обміну і після нього. Їх величина залежить від форми власності, яка належить у даний час суспільству.

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає суть зовнішніх ефектів?

2. Розкрийте зміст та значення теореми Коуза?

3. У чому полягає відмінність чистих суспільних благ від приватних благ?

4. Розкрийте економічну роль держави у ринковій економіці?

5. У чому полягає суть коригуючих податків і субсидій?

6. У чому полягає сутність трансакційних витрат?

7. Назвіть види власності?

8. Покажіть на прикладах інституціональні аспекти ринкового господарства.

9. Чим відрізняється державна власність від комунальної?


Бібліографічний список

 

1.1 Базилевич В., Лук»янов В., Писаренко Н., Квіцинськька Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій.- К.: Четверта хвиля, 1997. – 248с.

1.2 Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-хт. / Общая редакция В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1999.- Т.2. – 498 с.

1.3 Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994.

1.4 Долан Э.ДЖ., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. /Под общ.ред. П. Лисовика, В. Лукашевича. - СПб, 1994.

1.5 Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики: Учеб.пособие. – К.: Вища шк., Знання, 1998. – 478 с.

1.6 Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – 176 с.

1.7 Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. К.: Четверта хвиля, 1997. – 208 с.

1.8 Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб.пособие для экономич.специальностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ «Студцентр», 1997. – 160 с.

1.9 Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд. - М.: Республика, 1992.

1.10 Микроэкономика. Доступно и конкретно /Под ред. Щетинина А.И., Днепропетровск, 1999.

1.11 Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожня Н.В. Мікроекономіка: Навч-метод. Посібник для самост. вивч. диск. / За заг. Ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

1.12 Нуреев Р.М. Основы экономической теории: Микроэкономика. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1996.

1.13 Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под общ. ред. В.И. Видяпина, акад. Г.П. Журавлевой. - М.: ПРОМОМЕДИА, 1995.

1.14 Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. нестеренко, Л.О. каніщенко та ін. / За ред Г.Н. Климка, В.п. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., Знання, 1997. – 743 с.

1.15 Основы экономической теории /Под ред. В.Д. Камаева. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996.

1.16 Петюх В.Н. Рыночная экономика. - К.: Урожай, 1995.

1.17 Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка: Пер. з англ. А.Олійник та Р.Скільський . – К.: Основи, 1996. – 646 с.

1.18 Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

1.19 Семюельсон Пол А., Нордгауз В.Д. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998.

 

Зміст

ВСТУП..........................................................................................................................
Тема1. Предмет і метод мікроекономіки.............................................................. 1. Мікроекономіка як складова частина економічної теорії......................... 2. Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки............ 3. Мета, завдання і зміст дисципліни..............................................................    
Тема 2. Теорія граничної корисності і поведінки споживача.......................... 1. Потреби, блага, корисність......................................................................... 2. Закон спадної граничної корисності блага................................................ 3. Рівновага споживача з кардиналістських позицій....................................
Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача ...................................... 1. Вибір споживача з ординалістських позицій.............................................. 2. Криві байдужості, їх властивості.................................................................. 3. Бюджетна лінія. Модель раціонального споживного вибору....................
Тема 4. Аналіз поведінки споживача .................................................................... 1. Реакція споживача на зміну його доходу.................................................. 2. Реакція споживача на зміну цін товарів.................................................... 3. Ефект заміщення та ефект доходу.............................................................
  Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини.................................................. 1. Попит і закон попиту.................................................................................... 2. Пропонування і закон пропонування.......................................................... 3. Взаємодія попиту і пропонування. Ринкова рівновага.............................. 4. Еластичність попиту і пропонування..........................................................    
Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства................................................. 1. Підприємство як суб’єкт ринку.................................................................... 2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі..............................
Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника ........ 1. Частинна варіація факторів виробництва................................................. 2. Ізоквантна варіація факторів виробництва. Віддача від масштабу....... 3. Оптимум виробництва................................................................................
  Тема 8. Витрати виробництва ................................................................................ 1. Поняття і види витрат................................................................................. 2. Витрати виробництва в короткостроковому періоді............................... 3. Витрати виробництва в довгостроковому періоді...................................      
Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.................................................................. 1. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристика.................... 2. Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді............... 3. Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді.......................
Тема10. Монопольний ринок ................................................................................. 1. Модель “чистої ”монополії та її характеристика....................................... 2. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва....................................... 3. Особливості функціонування монопольних ринків..................................  
  Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція....................................... 1. Основні ознаки олігополії. Особливості організації олігополістичного ринку............................................................................................................... 2. Теоретичні моделі олігополії ...................................................................... 3. Ознаки монополістичної конкуренції. Ринкова поведінка монополістичного конкурента........................................................................... 4. Нецінова конкуренція. Ефективність монополістичної конкуренції.......   Тема 12. Ринок факторів виробництва …………………………..........………..        
1. Похідний попит. Взаємозв’язок ринків товару та факторів виробництва................................................................................................... 2. Ринок праці на досконало конкурентного ринку та з недосконалою конкуренцією................................................................................................. 3. Капітал як фактор виробництва. Попит та пропозиція капіталу.............. 4. Ринок землі....................................................................................................      
  Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту …....….......... 1. Поняття ринкової рівноваги, її аналіз................................................... 2. Рівновага в економіці обміну................................................................. 3. Ефективність у виробничої сфері.........................................................    
Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства........................... 1. Економічна роль держави в ринковій економіці........................................ 2. Правові передумови для ринкових суб’єктів.............................................. 3. Інституціональні аспекти ринкового господарства...................................
  Бібліографічний список..............................................................................................  
   

 

 


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)