АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ефективність ринку досконалої конкуренції

Читайте также:
 1. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 2. Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну
 3. Валютний ринок і валютні курси. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів: порівняльна ефективність
 4. Господарський механізм 8. Структура ринку
 5. Грошова маса і її вимірювання. Механізм здійснення монетарної політики: регулювання обігової ставки, банківських резервів, операції на відкритому ринку.
 6. Грошовий мультиплікатор та принципи його дії. Рівновага грошового ринку
 7. Держава як суб’єкт ринкового господарства.недоліки ринку .
 8. Дуктів праці на ринку на товар.
 9. Економічна ефективність ремонтно-реконструкційних заходів в об’єкти нерухомості міста
 10. Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. Умови виникнення конкуренції
 11. Економічні вчення періоду монополістичної конкуренції.
 12. Економічні умови періоду виникнення монополістичної конкуренції.

1. Ефективність конкурентних фірм реалізується в тому, що з рештою ціна встановлюється на рівні мінімальних середніх витрат. При існуючій технології виробництва споживачі одержують потрібні їм товари за більш нижчими цінами.

2. Фірма в умовах конкурентного ринку максимізує прибуток, буде залучати ресурси та виробляти товар, до тієї точки, в якій Р = МС. Це буде свідчити про те, що ресурси розподілено ефективно.

 

Питання для самоконтролю

1. Покажіть основні ознаки ринку досконалої конкуренції?

2. Умови діяльності фірми в короткостроковому періоді.

3. При яких умовах досягається максимізація прибутку конкурентної фірми?

4. У чому полягає мінімізація витрат фірми?

5. Коли фірма приймає рішення припинити виробничу діяльність?

 

Тести

1) Коли конкурентна фірма досягає рівня виробництва, за якого грошове вираження граничного продукту кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу, то вона:

а) виробляє продукт при мінімальних витратах, але не обов’язково одержує максимальний прибуток;

б) одержує максимальний прибуток, але не обов’язково виробляє продукцію при мінімальних витратах;

в) одержує максимальний прибуток при мінімальних витратах виробництва;

г) не обов’язково одержує максимальний прибуток.

 

2) Що з наведеного є ознакою лише досконало конкурентного ринку:

а) фірма не має ринкової влади;

б) фірма максимізує прибуток;

в) фірма одержує економічний прибуток в довготерміновому періоді;

г) лінія попиту є лінією середньої виручки фірми.

3) Підприємство на ринку досконалої конкуренції перебуває у стані рівноваги, якщо попит у довготерміновому періоді зменшується, підприємство має:

а) покинути галузь, а ціна та обсяг виробництва зростає;

б) вступити в галузь, а ціна та обсяг виробництва зростає;

в) покинути галузь, а ціна та обсяг виробництва зростуть;

г) покинути галузь, а ціна та обсяг виробництва зменшаться.

4) При загальній рівновазі в умовах досконалої конкуренції:

а) для кожного споживача гранична корисність кожного спожитого блага дорівнює ціні цього блага;

б) для кожного споживача граничні корисності всіх спожитих благ пропорційні граничним витратам виробництва цих благ;

в) граничний продукт кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу;г) відношення загальних витрат виробництва кожного продукту до його ціни дорівнює граничній корисності продукту.

 

Задачі

Завдання 1.В умовах “чистої конкуренції” TC=20 + 2Q2. В довгостроковому періоді обсяг виробництва 1,5 тис. од. Ціна продажу в дол. За од. Розрахуйте прибуток чи збитки.

Завдання 2.У галузідосконалої конкуренції діє 20 фірм, ринкова ціна одиниці продукції дорівнює 40 грн. Якщо мінімальні середні витрати галузі у довготерміновому періоді дорівнюють 30 грн., а сукупні витрати – 60 грн., то як будуть змінюватися ціна і пропозиція з наближенням галузі до конкурентної рівноваги?

 

Завдання 3.Середні витрати конкурентної фірми у довготерміновому періоді описуються формулою AC=40 + 2Q. Як зміниться обсяг випуску продукції фірми, якщо ціна на продукцію з 200 грн. знизиться до 100 грн.?

 

Завдання 4.Ринок бензину в країні знаходиться в умовах досконалої конкуренції. Попит на бензин описується рівнянням Qd=200 – 20P. Середні витрати типової фірми на бензин дорівнюють AC=5 + (g - 5)2. Яка кількість бензоколонок діє у галузі в довготерміновому періоді?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)