АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дуктів праці на ринку на товар

Читайте также:
 1. Адміністративна відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці
 2. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 3. Аналіз трудових ресурсів та оплати праці на підприємстві
 4. Аудит у сфері оплати праці
 5. Б) яка буде ситуація на ринку морозива, якщо держава встановить ціну
 6. Безпека праці при обслуговуванні автоклава
 7. Безпека праці при обслуговуванні брагоректифікаційних установок
 8. Безпека праці при обслуговуванні дифузійних апаратів
 9. Безтарифна система оплати праці
 10. В) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч-
 11. Ветсанекспертиза м'яса та м'ясопродуктів
 12. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Безробіття – соціально-економічне явище, за якого частина працез-

Датного населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою,

Поповнюючи резервну армію праці.

Білонні гроші – монети, номінальна вартість яких вища за внутріш-

Ню реальну вартість металу.

Бюджетна система – сукупність усіх бюджетів країни в їх взаємодії.

Валовий внутрішній продукт – сукупність вартостей усіх товарів і

Послуг (або доданих вартостей), створених всіма виробниками і резиден-

Тами. Валютна політика – сукупність заходів (економічних, політичних,

Правових, організаційних), які здійснюють державні органи, центральні

Банки та міжнародні валютно-фінансові організації у сфері валютних

Відносин.

Валютне законодавство – сукупність правових норм, які встановлю-

Ють порядок здійснення угод з валютними цінностями.

Валютне регулювання – діяльність державних органів щодо регулю-

Вання міжнародних розрахунків, управління обігом валюти, впливу на

Ва лютний курс національної валюти, а також контролю за валютними

Опера ціями, в тому числі за використанням іноземної валюти.

Валютний ринок – система міжнародних валютних відносин з при-

Воду організації та купівлі-продажу національних й іноземних валют для

Забезпечення міжнародних платежів.

Валютний курс (обмінний) – курс (або ціна), за яким валюту однієї

Країни обмінюють на валюту іншої країни.

Валютні обмеження – система нормативних правил, встановлених у

Законодавчому або адміністративному порядку, які спрямовані на обме-

Ження операцій з іноземною валютою, золотом та деякими іншими ва-

Лютними цінностями.

Вартість – уречевлена в товарах та послугах суспільно необхідна пра-

Ця й економічні відносини між товаровиробниками, що зумовлені сус-

Пільним поділом праці, обміном товарами й послугами.

Вартість грошей – кількість товарів і послуг, які можна обміняти на

Одиницю грошей; купівельна спроможність одиниці грошей; величина,Обернена до рівня цін.

Вексель (з нім. – розмін) – письмове боргове зобов'язання, яке дає

Його власнику (векселетримачеві) право вимагати від боржника (вексе-

Ледавця) зазначену в ньому суму платежу після закінчення вста новленого

Терміну.

«Велика сімка» – група із семи розвинутих країн (США, Японія, Ні-

Меччина, Велика Британія, Франція, Італія і Канада), лідери яких регу-

Лярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем і

Намагаються узгоджувати свою економічну політику.

Взаємозамінювані продукти – товари або послуги, які задовольня-


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)