АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Б) у золотих монетах?

Читайте также:
 1. Б) ринковій моделі.
 2. Банки й небанківські фінансово-кредитні установи
 3. Греченко В.А. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
 4. Гроші в системі товарних відносин. Функції грошей. Види грошей. Закони грошового обігу.
 5. Грошова маса і її вимірювання. Механізм здійснення монетарної політики: регулювання обігової ставки, банківських резервів, операції на відкритому ринку.
 6. Грошовий обіг та його закони. Рівняння грошової та товарної мас (рівняння Ірвена Фішера). Грошові агрегати.
 7. Для узагальнення знань студентів
 8. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 18 страница
 9. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 2 страница
 10. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 23 страница
 11. ДніпропетровськА державнА фінансовА АКАДЕМІЯ 24 страница

6. Грошова одиниця країни втратила 25% зо лотого вмісту. Водночас

вартість золота зросла на 15%, а середній рівень продуктивності сус-

пільної праці – на 10%.

Як на динаміку зазначених факторів відреагують товарні ціни:

а) у паперових грошах;

Б) у золотих грошах?

Тривалість робочого дня становить 8 год. За цей час робітник виро-

Бляє два вироби. Вартість одного виробу – 8 грн. За умови, що 1 год.

робочого часу = 1 год. СНРЧ, показати, як зміниться вартість одного

Виробу й вартість усієї продукції, якщо продуктивна сила праці зрос-

Тає в 2 рази.

Впродовж 8-годинного робочого дня робітник виробив 4 ви роби.

Вартість кожного з них – 2 грн. За умови, що 1 год. робочого часу – 1

Год. СНРЧ, показати, як зміниться вартість одного виробу й вартість

Усієї продукції, якщо інтенсивність праці зросте в 2 рази.

Підприємства «А» і «Б» виробляють продукцію «Х» кожне на суму

Млн грн при стабільному попиті на ринку на цю продук цію 100

Млн грн. Намагаючись завоювати ринок і потіснити свого конкурен-

Та, підприємство «А» збільшило випуск продукції за рахунок підви-

Щення продуктивної сили праці. Те ж саме зробило й підприємство

«Б», але за рахунок підвищення інтенсивності праці. Хто переможе в

Конкурентній боротьбі й чому?

За даними таблиці розрахуйте СНРЧ.

Група ви-

Робників

Обсяг виробництва

(одиниці продукції)

Індивідуальні затрати робочого часу на

Виробництво одиниці товару (годин)

І 200 8

ІІ 500 10

ІІІ 300 12

Розрахуйте: а) скільки потрібно мати грошей в обігу, за умови, що

Обсяг продаж становить 40 млрд грн, а гривня обертається три рази

На рік; б) як зміниться необхідна кількість грошей, якщо на 10 млрд

Грн товари будуть продані в кредит, на 5 млрд грн надійдуть платежі

За товари, продані в попередні періоди, а гривня буде обертатися в два

Рази швидше?

МОДУЛЬ II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ



ЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Тема 6. РИНКОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ

Поняття ринку та його основні елементи.

Суть та умови існування ринку.

Функції ринку.

Структура ринку.

Концепції та моделі ринкової економіки.

Характеристика моделей ринкової економіки.

Характеристика концепцій вільної ринкової економіки А. Сміта та

Соціального ринкового господарства.

Суть та теорії змішаної економіки.

Інфраструктура ринку.

Характеристика ринкової інфраструктури. Її види та елементи.

Біржі та їх характеристика.

Суть та значення для розвитку ринкових відносин фондової та товар-

Ної біржі.

Сутність та структура господарського механізму.

Поняття та структура господарського механізму.

Функції господарського механізму.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)