АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

У процесі економічного кругообігу підприємства виконують таку

Читайте также:
 1. XV. 1. Загальна характеристика електрохімічних процесів
 2. Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі.
 3. Аналіз беззбитковості підприємства
 4. Аналіз валового прибутку підприємства
 5. Аналіз платоспроможності підприємства
 6. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 7. Аналіз структури капіталу підприємства
 8. Аналітична ідентифікація фінансових ризиків підприємства
 9. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
 10. Взаємодія органів публічної влади з трудовими колективами, підприємствами, установами, організаціями
 11. Взаємозв'язок інформаційних підсистем підприємства
 12. Взаємозв'язок ІС обліку з іншими підсистемами інформаційної системи підприємства.

функцію:

а) сплачують податки;

б) постачають ресурси;

в) купують ресурси;

Г) купують споживчі товари.

У моделі народногосподарського обороту закритого типу беруть

участь такі суб’єкти:

а) держава та домогосподарства;

б) домогосподарства, фірми та іноземний сектор;

в) фірми, держава та іноземний сектор;

Г) домогосподарства, фірми та держава.

До факторів зовнішнього середовища, які впливають на розвиток

фірми, не належать:

а) законодавча база;

б) клієнти;

в) персонал фірми;

Г) конкуренти.

6. До внутрішніх функцій фірми (організації) не належать:

а) розподіл функцій (розподіл завдань між членами організації);

Б) забезпечення доходів – організація забезпечує заробітною платою

як універсальним виміром витрачених зусиль;

в) визнання та можливості самовираження;

Г) проникнення на ринок товарів і послуг та отримання через ринок

Прибутку.

7. До загальних видів бізнесу не належать:

а) споживчий бізнес;

б) комерційний бізнес;

в) фінансовий бізнес;

Г) страховий бізнес.

Суть даного бізнесу полягає в наданні консультацій щодо від-

криття, ведення, закриття бізнесу, розробці бізнес-планів та рекомен-

Дацій щодо успішного ведення справ, розробці маркетингових програм,

надання посередницьких послуг – це:

а) споживчий бізнес;

б) інноваційний бізнес;

в) фінансовий бізнес;

Г) консалтинговий бізнес.

Суть даного бізнесу полягає у створенні і комерційному викорис-

танні техніко-технологічних нововведень – це:

а) споживчий бізнес;

б) інноваційний бізнес;

в) фінансовий бізнес;

Г) консалтинговий бізнес.

Суть даного бізнесу полягає в тому, що кожний споживач нама-

Гається спожити якнайбільшу кількість товару за якнайменшою ціною

і найвищої якості – це:

а) споживчий бізнес;

б) інноваційний бізнес;

в) фінансовий бізнес;

Г) консалтинговий бізнес.

Це вид економічної діяльності, який здійснюють люди на влас-

ний ризик та розсуд з метою отримання прибутку – це:

а) бізнес;

б) підприємництво;

в) підприємство;

Г) підприємницький простір.Діяльність спрямована на отримання певного прибутку шляхом

створення та реалізації продукції, робіт та послуг – це:

а) бізнес;

б) підприємництво;

в) підприємство;

Г) підприємницький простір.

Територіальна цілісність, у межах якої певні фактори впливають

На професійну діяльність підприємця або підприємець повинен врахо-

вувати ці фактори і будувати під них свою діяльність, – це:

а) бізнес;

б) підприємництво;

в) підприємство;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)