АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 8. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС

Читайте также:
  1. Білл Гейтс та його інноваційне підприємництво
  2. Інформаційні системи управління та функціонального моделювання бізнес-процесів
  3. Методи вибору стратегій бізнесу
  4. Підприємництво як економічна категорія і фактор виробництва
  5. Підприємництво як інститут ринкової економіки
  6. РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
  7. Стан та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 10.-С. 101-104.
  8. Тема 8. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС

Еволюція та визначення понять підприємництво та бізнес.

Суть підприємництва.

Суть бізнесу.

Економічна система бізнесу.

Поняття та складові підприємницького простору.

Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства.

Суб’єкти підприємницької діяльності.

Взаємозв’язок форм власності та підприємництва.

Форми власності та організаційно-правові форми підприємництва.

Одноосібний бізнес та його форми.

Партнерства та його форми (ТзОВ, повні товариства, командитні то-

Вариства, товариства з додатковою відповідальністю).

Корпорації (ВАТ, ЗАТ).

Основні поняття і терміни теми

Підприємництво, бізнес, види бізнесу, юридична особа, резиденти

Та нерезиденти, комерція, виробництво, домогосподарства, підприєм-

Ницький сектор, підприємницький простір, держава, іноземний сектор,

Організаційно-правові формування, одноосібне володіння, партнерство,

Корпорації, товариство, сільськогосподарський виробничий кооператив.

Питання для обговорення

У чому полягає суть бізнесу як економічної категорії?

Охарактеризуйте поняття “підприємництво”.

Які види бізнесу вам відомі? Охарактеризуйте їх та наведіть приклади.

Підприємницький простір як економічна категорія економічної

Системи країни. Його роль у розвитку підприємництва та бізнесу.

Охарактеризуйте сфери підприємницького простору та наведіть

Приклади.

У чому полягає суть внутрішнього середовища підприємства? Його

Складові.

Які зовнішні фактори впливають на діяльність підприємства?

Які суб’єкти підприємницької діяльності вам відомі? Яка роль кож-

Ного з них у розвитку виробництва та економіки в цілому?

Відповідно до яких форм власності функціонують підприємства в

Україні?

Охарактеризуйте товариство з обмеженою відповідальністю, то-

Вариство з повною відповідальністю, акціонерне товариство, асоціацію,

Приватне підприємство, спільне підприємство, господарське і командит-Не товариство.

Теми доповідей

Підприємництво – як сучасний фактор виробництва.

Види бізнесу.

Підприємницький простір та його складові.

Тестові завдання до теми

1. Основна мета функціонування бізнесового сектору економіки – це:

а) виконання соціальних замовлень;

б) виплата заробітної плати заробітним працівникам;

в) отримання прибутку;

Г) купівля ресурсів.

У процесі економічного кругообігу домогосподарства виконують

таку функцію:

а) виробляють споживчі товари;

б) постачають ресурси;

в) купують ресурси;

Г) отримують трансферти.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)