АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В) відношення затрат ресурсів на виробництво певної кількості про-

Читайте также:
 1. а) відношенню кількості елементарних подій, що сприяють події до кількості всіх
 2. Аграрне виробництво в національній економіці. Форми господарювання і земельні відносини
 3. Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на величину материальных затрат
 4. Анализ затрат и выгод, приносимых мероприятиями по оценке
 5. Анализ затрат на качество медицинской помощи.
 6. Анализ затрат на рубль товарной продукции
 7. Анализ затрат с учетом международных стандартов
 8. Анализ косвенных затрат
 9. Анализ общей суммы затрат и з-т на 1 руб. прод-ции
 10. Анализ общей суммы затрат на производство продукции
 11. Анализ прибыли на рубль материальных затрат
 12. Анализ прямых материальных затрат

дукції до кількості виробленої продукції;

Г) поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її еле-

Мента.

Поступова втрата основними виробничими фондами своєї спо-

Живчої вартості, а водночас і частини вартості, яка переноситься на

вартість створюваного продукту, – це:

а) фізичне зношення;

б) моральне зношення;

в) амортизація;

Г) жодної правильної відповіді.

16. Крива виробничих можливостей демонструє все перераховане крім:

а) необхідності вибору;

б) ціни на товари та послуги;

в) проблеми обмеженості ресурсів;

Г) альтернативної вартості.

Якщо два товари взаємозамінні, то зростання ціни на перший з

них спричинить:

а) падіння попиту на другий;

б) зростання попиту на другий;

в) зростання пропозиції другого;

Г) усі відповіді правильні.

18. Спеціалізація:

а) підвищує продуктивність праці;

б) знижує продуктивність праці;

в) не впливає на продуктивність;

Г) призводить до занепаду соціальної сфери.

Чистий дохід, виміряний у цінах факторів виробництва або ма-

Кроекономічний показник сукупних доходів усього населення даної

країни за певний період – це:

а) національний дохід;

б) національне багатство;

в) особистий дохід;

Г) валовий суспільний продукт.

Що не відносять до матеріальних результатів національного ба-

гатства:

а) кваліфікаційного потенціалу;

б) державних запасів;

в) основних фондів;

Г) природних ресурсів.

Вправи

Для кожного наведеного нижче положення знайдіть відповідний

йому термін чи поняття:

А) це чистий дохід, виміряний у цінах факторів виробництва, або – це

Макроекономічний показник сукупних доходів всього населення да-

ної країни за визначений період часу;

Б) це та частина національного доходу, яка виступає як надлишок над

Необхідним продуктом. Він може бути досягнутий лише при певному

Етапі розвитку суспільства, тобто лише тоді, коли виробляє робітник

більше, ніж необхідно йому для життя;

В) це макроекономічний показник, який виражає сукупну вартість кін-Цевих товарів та послуг, створених факторами виробництва, які є у

Власності громадян певної країни не лише в її межах, а й за кордо-

ном;

Г) ті потреби, що можуть бути задоволені при певному розвитку вироб-

ництва;

Д) це поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її еле-

Мента і підсистеми, на основі якого відбу вається соціальний прогрес.

Терміни і поняття

Абсолютні потреби 5. ВВП

Економічний прогрес 6. Національний дохід

Додатковий продукт 7. ВНП


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)