АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шляхи виходу і кризи

Читайте также:
 1. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 2. Віртуальні канали і віртуальні шляхи
 3. Екологічні проблеми і шляхи їх розв'язання
 4. Економічні і структурні кризи.
 5. Основні недоліки у знаннях, уміннях і навичках учнів при вивченні нумерації цілих невід’ємних чисел та деякі шляхи їх подолання.
 6. Основні шляхи громадянського виховання школярів
 7. Основні шляхи подолання інфляції
 8. Поняття конфлікту, причини їх виникнення та шляхи роз’яснення.
 9. Правовий нігілізм: джерела і шляхи подолання
 10. Принципи, шляхи і засоби перевиховання.
 11. Проблема безробіття, причини і види безробіття та шляхи вирішення проблеми
 12. Проблема зовнішньої трудової міграції в Україні та шляхи їх розв’язання.

Сучасна економічна політика в Україні, її основні напрями і пробле-

Ми.

Аналіз безробіття в Україні.

Україна в системі міжнародних економічних відносин.

Історія виникнення та еволюція економічної думки.

Сучасний етап розвитку економічної теорії.

Позитивна та нормативна економіка.

Економічні системи та моделі.

Ринок і конкуренція

Принципи формування попиту та пропозиції на ринку.

Функції держави в економічному житті суспільства.

Закон вартості, його характеристика та значення в умовах розвитку

Ринкової економіки.

Конкуренція і монополія в сучасній ринковій економіці.

Досвід високорозвинутих країн у регулюванні економіки.

Українська економіка на шляху до створення ринкової системи.

Розвиток малого бізнесу в Україні.

Правові форми організації бізнесу.

НТР та її вплив на розвиток економіки та суспільства.

Практика роздержавлення і приватизації в Україні.

Проблеми розвитку ринкової економіки України.

Умови формування капіталу в Україні.

Принципи формування попиту та пропозиції на ринку.

Закон попиту і пропозиції та їх роль в економічному житті.

Грошова система України. Шляхи її становлення та перспективи роз-

Витку.

Етапи розвитку товарного виробництва.

Проблема банкрутства підприємства.

Кредитна система України.

Соціальний захист безробітних в Україні.

Специфіка підприємництва в аграрному секторі економіки України.

Організаційно-правові умови функціонування акціонерних това-

Риств в Україні.

Відносини власності в України.

Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

Вплив інформаційно-комунікаційної технології на ринок праці насе-

Лення.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ

ФОРМ НАВЧАННЯ

Зародження економічної думки в суспільстві. Перші економічні шко-Ли.

2. Основні етапи і напрями розвитку економічної думки в суспільстві:

Меркантилізм, фізіократизм, утопічний соціалізм, класична еконо-

Мічна теорія, марксистська економічна теорія.

Сучасні економічні теорії: кейнсіанство та неокейнсіанство, монета-

Ризм, маржиналізм, інституціоналізм, неолібералізм, математична

Школа.

Предмет економічної теорії. Його відмінні та спільні риси з політеко-

Номією та економіксом.

Функції економічної теорії та їх характеристика.

Економічні закони та категорії, їхня характеристика та класифіка-

Ція.

Методи дослідження економічних явищ та процесів.

Характеристика позитивної та нормативної політекономії.

Характеристика основних елементів продуктивних сил суспільства


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)