АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Еволюція власності та організаційно-правових формувань на селі

Читайте также:
 1. Апоміксис і еволюція.
 2. Апоміксис і еволюція.
 3. БІОГЕОГРАФІЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ
 4. БУДОВА І ЕВОЛЮЦІЯ.
 5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання
 6. Виникнення грошових відносин. Еволюція і типи грошей.
 7. Відповіді до теми № 5 «Українська національно-демократична революція 1917 – 1921 рр.»
 8. Власність як економічна категорія. Сутність власності, її економічний та правовий зміст
 9. Державний житловий фонд – це сукупність жилих будинків та інших жилих приміщень, які знаходяться у державній власності.
 10. Еволюція власності на землю та на майно.
 11. Еволюція індуського права. Вплив англійської системи права

Законом України „Про сільськогосподарську кооперацію” визначено

два види кооперативів:

1) сільськогосподарські виробничі кооперативи;

2) обслуговувальні кооперативи.

116

Сільськогосподарські виробничі кооперативи (СВК) – це організаційно-

правова форма, яка створюється шляхом об’єднання майна двох або біль-

ше осіб, що мають на меті: ведення виробничої діяльності, забезпечення

прибутку його засновникам та забезпечення соціальних гарантій усіх

членів кооперативу.

Основні принципи формування кооперативу:

1) добровільність вступу в кооператив;

2) демократичність управління – кожен член кооперативу має один го-

лос під час прийняття управлінських рішень;

3) невтручання держави в діяльність СВК;

4) кожен член кооперативу повинен працювати на цьому підприємстві.

До 1993 року в Україні в аграрному секторі функціонували колективні

господарства (колгоспи) державної форми власності і все майно було кол-

госпним. У період з 1994 по 1999 роки після прийняття Указу Президен-

та „Про невідкладні заходи щодо реформування сільського господарства

України” колгоспне майно переходить у приватну власність колективу, що

створюються у формі колективних сільськогосподарських підприємств чи

фермерських господарств шляхом розпаювання земельних часток. Після

цього земля перебуває в приватній власності, майно в приватній власності,

що дає можливість утворювати різні організаційні формування.

Формування СВК проходить такі етапи:

1) розгляд сучасного стану підприємства (площа землекористування,

кількість працівників, вартість основних фондів, фінансові результа-

ти діяльності за останні п’ять років);

2) вибір відповідної організаційно-правової форми СВК – створюють-

ся на базі підприємств з великою земельною площею. В Україні най-

більш сприятлива зона функціонування цієї організаційно-правової

форми – південь України (Одеська, Миколаївська, Херсонська, За-

порізька області);

3) підписання установчого договору;

4) затвердження статуту;

5) реєстрація в державних органах влади;

6) вибір чи найом виконавчого директора;

7) вибір ревізійної комісії і керуючого органу.

Обслуговувальні кооперативи – це організаційно-правова форма, якастворена шляхом об’єднання майна, інтелектуальних цінностей, фінан-

сових ресурсів двох або більше юридичних осіб з метою надання послуг у

різних сферах виробництва.

Найбільш популярні організаційно-правові форми обслуговуваль-

них кооперативів:

1) командитне товариство – товариство, в якому один або декілька

учасників несуть повну відповідальність перед кредиторами. Таким

117

чином, до його складу належать особи, що несуть необмежену (солі-

дарну) відповідальність за зобов’язаннями (як у повному товаристві)

і особи, що беруть на себе зобов’язання зробити відповідний внесок

у спільне майно (командити). Використання даної організаційно-

правової форми доцільне лише у випадках, коли є ініціативна група

людей.

2) товариство з обмеженою відповідальністю – створю ються внаслідок

об'єднання пайових внесків. Відповідно до їх величини розподіляєть-

ся прибуток. Члени цього то вариства відповідають за зобов'язаннями

підприємства лише розміром вкладеного у пай капіталу і не мають

права продавати свої паї на відкритому ринку. Такі товариства мо-

жуть створювати підприємства, організації, громадяни та інші

суб'єкти. Установчі документи цих товариств – статут і установчий

договір. Для створення товариства з обмеженою відповідальністю в

різних країнах встановлю ється неоднакова мінімальна сума статут-

ного капіталу. Товариства з обмеженою відповідальністю позначають

лі терами Ltd або повною назвою limited.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)