АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Апоміксис і еволюція. Апоміксис- (грецьк.– apo-без i mixis - змішування) розмноження рослин не пов’язане зі злиттям чоловічої і жіночої гамет

Читайте также:
  1. Апоміксис і еволюція.
  2. БУДОВА І ЕВОЛЮЦІЯ.
  3. Концепції виникнення та сутність грошей. Функції грошей та їх еволюція.
  4. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ. БІОЛОГІЧНИЙ ПРОГРЕС І РЕГРЕС
  5. Причини виникнення апоміксису.

 

Апоміксис- (грецьк.– apo-без i mixis - змішування) розмноження рослин не пов’язане зі злиттям чоловічої і жіночої гамет, яке все ж таки відбувається за участю насіння

(Поддубная –Арнольди, 1976, с. 358).

Згідно Батигіна Т.Б. (2000) апоміксис це утворення зародка без злиття гамет. У покритонасінних рослин існує поряд зі статевим і вегетативним розмноженням. Вперше апоміксис виявив англ. ботанік Ж.Сміт (1839) у альхорнеї колючої. (Безбатченки=Петров, 1976).

Нині відомо, що всередині одного й того ж виду апоміксис існує разом з амфіміксисом. Лише у окремих видів існує тільки апоміксис.

Вважається, що апоміксис виник із статевого процесу і є вторинним явищем, філогенетично молодшою ознакою.

Виявлені різноманітні форми апоміксису. Запропоновано чимало класифікацій типів апоміксису. Та жодна з них не є загальновизнаною, оскільки усі вони ґрунтуються лише на морфологічних і ембріологічних ознаках апоміксису, і не враховують генетичних, фізіологічних, біохімічних особливостей. Термінологія апоміксису надзвичайно складна, існує велика кількість термінів і різне їхнє розуміння.

У нижче викладеній класифікації типи апоміксису розміщені у такому порядку, який найкращим чином відображає ступінь їхньої відмінності від статевого розмноження і дає можливість накреслити етапи апоміктичного розмноження і перехід його до вегетативного розмноження.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)