АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розвиток і будова насінного зачатка. Інтегументи, нуцелус, мікропіле, халаза

Читайте также:
 1. II. Розвиток математичних знань.
 2. II. Розвиток математичних знань.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. III. Розвиток математичних знань.
 10. III. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

Насінний зачаток - утворений на плацентіорган насінної рослини, у якому відбувається мегаспорогенез, формується жіночий гаметофіт, відбувається запліднення і формується насінина.

В зав’язі закладаються один чи декілька насінних зачатки (нз) (мегаспорангії),

всередині яких формується зародковий мішок (зм) з жіночими статевими клітинами (жіночий гаметофіт).

Кількість насінних зачатків в зав’язі у різних видів від одного до тисяч і мільйонів.

Насінні зачатки виникають на краях молодого плодолистка у вигляді горбиків. Місце закладання насінного зачатка називається плацентою, або насіннєносцем. Описані наступні розміщення насінних зачатків у зав’язі: на стінках; на перегородках зрослих плодолистиків; по центру - на насіннєносці.

Клітини горбика насінного зачатка інтенсивно діляться і з вершини цього горбика диференціюється центральна частина насінного зачатка - нуцелус. Нижня частина горбика розвивається у фунікулюс або насінну ніжку, що кріпить насінний зачаток з плацентою. У злаків насінна ніжка відсутня.

Місце з’єднання мегаспорію з насінною ніжкою називають рубчик, його добре видно на насінині.

Насінна ніжка не лише кріпить, а й проводить поживні речовини до мегаспорію із зав’язі.

По боках нуцелуса закладаються горбики, з яких розвиваються покриви насінного зачатка–інтегументи. Над верхівкою нуцелуса покриви нуцелуса не зростаються і утворюється отвір, який називають мікропіле, або пилковхід. Інтегументів буває один чи два. Є рослини, у яких покриви насінного зачатка не розвиваються.

В основі нуцелуса багатьох рослин утворюється тканина з товстостінними скорковілими клітинами тканина – гіпостаза. Функціональна роль гіпостази дискутується.

Своєрідним утвором, що розвивається над нуцелусом, є обтуратор- (від лат.obturare – закупорювати). Він сприяє успішному проходженню пилкової трубки в зародковий мішок.

Нижню частину насінного зачатка, що контактує з плацентою і фунікулюсом, назвали халазою, або халазальна частина, верхню – мікропілярною. Границею халази вважають рівень, на якому виникають інтегументи.

 

Рис. Будова насінного зачатка у Роlіgоnum соriаrіum:

нк - нуцелярний ковпачок; ви - внутрішній інтегумент; ни - зовнішній інтегумент; эпн - епідепма нуцелуса; н - нуцелус; зм - зародковий міхур; г - гіпостаза; х - халаза; прп- провідний пучок; ф - фунікулюс; 

4.3.Типи насінного зачатка (нз)

Форма, величина, напрям росту, розвиток нуцелуса насінного зачатка у видів дуже різні:

 1. прямі, або атропні (від грецьк. а – заперечення, trороs - поворот),
 2. зігнуті, або кампілотропні (від грецьк.kаmрulos - зігнутий,);
 3. обернені, зворотні, або анатропні (від грецьк. аnа – вгору,)

Рис. Типи насінних зачатків

1- ортотропний або атропний; 2- анaтропний; 3- гемітропний;

4-кампілотропний; 5- амфітропний.

 

Прямі мегаспорангії під час росту розвиваються рівномірно, у них мікропіле розташоване на супротивному боці насінної ніжки (кропива, гречка, перець).

Зігнутість насінних зачатків зумовлюється тим, що один з боків їх росте видше, внаслідок чого вони й згинаються. Нерівномірний ріст поширюється на нуцелус і інтегументи. Мікропіле у таких мегаспорангіях знаходиться поруч халази (лободові, гвоздичні). У більшості випадків утворюються обернені насінні зачатки..

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)