АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Це визначення квітки, назвемо його класичним, за П.Жуковським, О.Липою та інш. А ось яке визначення квітки пропонує Т.Б.Батигіна (2010)

Читайте также:
 1. XIV. 7. Вимірювання електрорушійних сил. Застосування методу вимірювання ЕРС для визначення різних фізико – хімічних величин
 2. Блок визначення мінімального або максимального значення MinMax
 3. Визначення абразивності порід
 4. Визначення беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства
 5. Визначення ваги бурового снаряду.
 6. Визначення величини резерва сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості
 7. Визначення виробничого циклу складного процесу
 8. ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАДИ
 9. Визначення ВООЗ
 10. Визначення впливу ризику на прибуток
 11. Визначення гранично-допустимого рівня небезпечного фактору.
 12. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Класифікація кредитного портфеля

Квітка – це найважливіший репродуктивний орган покритонасінних рослин, у зав’язі якого здійснюються процеси мікро- і макрогаметогенезу, запилення і запліднення, що в результаті приводить до утворення плодів і насіння, які містять новий спорофіт –зародок.

Стеблова частина квітки це квітконіжка і квітколоже, на якому мутовками розміщені видозмінені листки (квітколистки). Такі квітки називають циклічними. Переважно буває п’ять або чотири кола: одне коло чашолистків, одне – пелюсток, два чи одне - тичинок, одне – маточок. У разі спірального розміщення квітколистків квітку називають ациклічною. Геміциклічними є квітки з коловим розміщенням одних квітколистків і спіральним інших.

Квітки з тичинками і маточками називають двостатевими (гермафродитами).

Одностатеві квітки містять: жіночі – тільки маточку, чоловічі – лише тичинки. Безстатеві - без тичинок і без маточок. Рослини з тичинковими і маточковими квітками на одному екземплярі називають однодомними (кукурудза). Рослини, у яких одностатеві квітки містяться на різних особинах (коноплі, верба, обліпиха, осика, тополя) називають дводомними. Одночасно вони є рослинами різностатевими, роздільостатевими.

У переважної більшості покритонасінних рослин, у тому числі і культурних, квітки двостатеві. Та досить часто зустрічаються рослини з двостатевими і роздільностатевими квітками на одній і тій же (однодомні) чи на різних (дводомні і тридомні) рослинах. Інколи на одній і тій же рослині утворюються різностатеві і двостатеві квітки. В культурі з роздільностатевими квітками відомі представники родів Sea, Cannabis, Cucumis, Cucurbita, Fragaria, Humulus, Spinacea, Vitis, Asparagus.

В класичному уявленні у життєвому циклі у представників різних груп рослин (мохоподібні, плаунові, папоротеподібні, голонасінні і квіткові) має місце чергування поколінь: спорофіту і гаметофіту. Термін „чергування поколінь” був запропонований W.Hofmeister (1851). Мейоз займає центральну позицію в циклі розмноження, при чергуванні диплоїдної і гаплоїдної фаз. Із кожної клітини з диплоїдним набором хромосом в ході мейозу утворюються гаплоїдні статеві клітини (гамети). Гаплоїдний етап розвитку рослини представлений гаметофітом (від проростання мікро- і мегаспор до зиготи). Організм, який розвивається від зиготи до утворення спор, називається спорофітом.В процесі еволюції до покритонасінних відбувається поступова редукція гаметофіту і переважання спорофітної фази розвитку. Спорофіт у покритонасінних представлений деревами, кущами і травами. Гаметофіти редуковані і утворюються в результаті невеликої кількості мітотичних поділів. Розвиток зародкового мішка (жіночого гаметофіту) звично зведено до трьох поділів, розвиток пилкового зерна (чоловічого гаметофіту) – до двох.

Поддубная – Арнольді (1976) розглядає цей феномен чергування поколінь дещо з інших позицій. Вона вважає, що спорофіт і гаметофіт у квіткових рослин тісно пов’язані і їх не можна розглядати окремо один від одного, оскільки рослина – цілісний організм. Можна говорити лише про фази розвитку у життєвому циклі рослин. Проте, як підкреслює Р.Є.Левіна (1981), введення поняття „чергування поколінь” відіграло позитивну роль так як це сприяло виявленню єдності походження різних груп рослин. Такої ж точки зору дотримуються і Батигіна, Виноградова (2007) які вважають, що розподіл на спорофіт та гаметофіт у квіткових рослин умовний.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)