АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Проростання пилкового зерна

Читайте также:
 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНА
 2. Вплив світла на проростання насіння
 3. За допомогою принципової електричної схеми бункера активного вентилювання зерна вкажіть для чого використовується реле часу КТ?
 4. Организация производства зерна (картофеля, сахарной свеклы, кормовых культур, кормов (сена, силоса, сенажа) и др.)
 5. Особенности производства зерна в условиях радиоактивного загрязнения территории.
 6. Остатки зерна на элеваторе ХБ (тонн)
 7. Проростання і життєздатність насіння
 8. Проростання пилкових зерен
 9. Растворение становится заметной по возрастающей растираемости зерна.
 10. Спрос и предложение на рынке зерна
 11. Строение и химический состав зерна

Просування пилкової трубки в стовпчику маточки відбувається різними шляхами і залежить від типу будови стовпчика:

1) стовпчики з відкритим каналом;

2) стовпчики з напіввідкритим каналом;

3) стовпчики закритого типу.

У стовпчиків з відкритим каналом є обкладка внутрішньої епідерми, клітини якої виділяють слиз, що поліпшує живлення і полегшує рух пилкової трубки. Стовпчики такого типу описані у макових, лілійних, вересових

Другий тип стовпчиків характеризується широкою різноманітністю будови провідних шляхів, від чітко вираженого вузького каналу до майже замкненого. Канал у таких стовпчиків напіввідкритий. Він заповнений одним-двома пухкими шарами клітин секреторного типу; розвинена система міжклітинників, по яких і проходять пилкові трубки; ріст пилкової трубки відбувається за рахунок інтенсивного обміну речовин з клітинами провідникової тканини.

Оболонка пилкової трубки витончена завдяки чому відбувається інтенсивний обмін метаболітами пилкової трубки з оточуючими клітинами стовпчика. Стовпчики такого типу описані у пасльонових, мальвових та інших дводольних.

Третій тип стовпчиків – закритий. В закритих стовпчиках пилкові трубки ростуть по міжклітинниках або ж пронизуючи клітини провідникової тканини. Оболонки клітин провідникової тканини розчиняють екзоензими, що їх виділяє кінчик пилкової трубки. За такого способу пересування пилкві трубки часто згинаються, змінюють напрям руху. Цей тип притаманний рослинам з коротким стовпчиком маточок (складноцвіті, вербові та інш.)..

Після вростання пилкової трубки в тканину приймочки в неї з пилкового зерна переходять спермії або ж генеративна клітина з вегетативним ядром. Генеративна клітина у пилковій трубці мітотично ділиться і утворюється два спермії (сперміогенез). Більшість дослідників вважає, що рух сперміїв у пилковій трубці відбувається активно, інші – пасивно. Спермії розміщуються в нижній частині трубки. Активна і тривала дискусія ведеться і щодо руху сперміїв у самому зародковому міхурі. Та поки-що нема єдиної точки зори щодо механізму цілеспрямованості переміщення сперміїв у жіночі клітини. Рішення цього питання потребує вивчення процесу запліднення на живому матеріалі, що вкрай складно, адже зм оточені тканинами насінного зачатка і створюють таку собі своєрідну поки-що неприступну фортецю.

Вегетативне ядро розчиняється або у пилковій трубці, або ще до входження до неї. Вважають, що воно бере участь у синтезі білків та нуклеотидів і його слід вважати стимулятором росту пилкової трубки.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)